Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jien sor­met syy­hyä­vät jo

Haukiputaan kasviharrastajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa vaihtamaan kuulumisia kasvotusten Haukiputaan asukastuvalle.Haukiputaan kasviharrastajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa vaihtamaan kuulumisia kasvotusten Haukiputaan asukastuvalle.

Kesään on vie­lä mat­kaa, mut­ta kas­vi­har­ras­ta­jien kevät on jo alka­nut sie­men­ten ja kuk­ka­si­pu­lei­den ham­straa­mi­sel­la. Myös suun­ni­tel­mat tule­vis­ta istu­tus- ja piha­suun­ni­tel­mis­ta ovat pitkällä.

Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat ensim­mäi­seen live­ta­paa­mi­seen Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­le sun­nun­tai­na ilta­kah­vien mer­keis­sä. Kysees­sä on hau­ki­pu­taa­lai­sen kas­vi­har­ras­ta­jan Lee­na Kokon perus­ta­ma ryh­mä Face­boo­kiin, jos­sa on jo yli 200 jäsentä.

– Yhtei­sön tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa hyvää miel­tä ja iloa. Yhdes­sä voim­me jakaa kas­vi­har­ras­tuk­seen liit­ty­viä kuvia ja vink­ke­jä. Tar­koi­tus ei ole toi­mia vain ver­kos­sa, vaan näh­dä myös kas­vo­tus­ten. Suu­ri haa­vee­ni on, että ryh­mäs­tä tulee aktii­vi­nen ja toi­min­nal­li­nen. Suun­ni­tel­mis­sa on myös tapah­tu­mia ja ret­kiä, ker­toi Kokko.

Vapaa­eh­tois­voi­min pyö­ri­väs­sä ryh­mäs­sä Lee­na Kokon apu­na ovat Min­na Teräs ja Sir­pa Vat­tu­la.

Kas­vi­har­ras­ta­jiin kuu­luu moni­puo­li­nen jouk­ko kuk­kien ja hyö­ty­kas­vien kas­vat­ta­jia ja puu­tar­ha­har­ras­ta­jia. Eikä tar­vit­se olla mikään expert­ti, että voi­si tul­la mukaan, pelk­kä kiin­nos­tus­kin riittää.

Asu­kas­tu­val­la kool­la oli pal­jas­jal­kai­sia hau­ki­pu­taa­lai­sia sekä alu­eel­le vas­ta muut­ta­nei­ta. Ryh­män yhte­nä tar­koi­tuk­se­na onkin, että voi­tai­siin tutus­tua toi­siin ja saa­da myös uusia ystä­viä. Koro­na-aika­na koh­taa­mi­set kun supis­tui­vat ole­mat­to­miin. Ryh­mäs­sä voi saa­da toi­sil­ta har­ras­ta­jil­ta vink­ke­jä ja neu­vo­ja. Uusi ryh­mä sai osal­lis­tu­jil­ta kii­tos­ta — täl­lais­ta ryh­mää on kaivattu.

Huu­mo­ri­kin kuk­kii kas­vi­har­ras­ta­jien paris­sa. Kun kas­vi­kär­pä­nen purai­see, se on menoa. Lää­kä­ril­tä­kin on kuu­lem­ma saa­tu vah­vis­tus, että kuk­ka­hul­luus ei ole sai­raus, vaan harrastus.

Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jien ryh­män perus­ta­nut Lee­na Kok­ko (vas.) tut­kai­lee Sari Jär­ven kans­sa pihakuvia.

Lee­na Kok­ko ker­toi, että hänel­lä ryh­män perus­ta­mis­a­ja­tus syn­tyi syk­syl­lä, kun kesän kii­reet kuk­kien paris­sa oli­vat ohi ja ilto­jen pime­tes­sä alkoi kai­va­ta teke­mis­tä ja kon­tak­te­ja. Hän asuu rivi­ta­loa­sun­nos­sa ja on saa­nut hoi­taak­seen myös talo­yh­tiön yhtei­set kukkaistutukset.

Kok­ko ker­toi itse hurah­ta­neen­sa ruusui­hin ja pio­nei­hin ja vii­mek­si lil­joi­hin. Lil­ja­han­kin­to­ja hän on jo teh­nyt run­saan­lai­ses­ti kevät­tä var­ten. Hurah­duk­sia muil­la­kin ryh­mä­läi­sil­lä kuu­los­ti tapah­tu­neen niin sie­men- kuin kuk­ka­si­pu­lien han­kin­nas­sa. Pul­ma­na on lähin­nä, mihin kaik­ki sai­si mah­tu­maan, kun halut­tai­si kokeil­la monen­lais­ta uutta.

Osa ryh­mä­läi­sis­tä on van­nou­tu­nei­ta kesä­kuk­ka­har­ras­ta­jia, toi­set paneu­tu­vat peren­noi­hin eli moni­vuo­ti­siin kuk­kiin. Moni on myös huo­ne­kas­vi­har­ras­ta­ja. Min­na Teräk­sel­lä esi­mer­kik­si on val­tai­sa laji­va­li­koi­ma eri­lai­sia posliinikukkia.

Jää­li­läi­nen Sari Jär­vi ker­toi ole­van­sa ihas­tu­nut kei­jun­mek­koon, jon­ka kukat hän kerä­si syk­syl­lä tal­teen. Sie­men­ko­dis­ta saa sie­me­niä itä­mään tule­van kesän istu­tuk­siin. Kirs­ti Leh­ti­sel­le hyö­ty­kas­vi­vil­je­ly on ykkös­jut­tu. Omas­ta pihas­ta tulee satoa säi­löt­tä­väk­si myös tal­ven varal­le. Ani­ta Erk­ki­lä ker­toi herää­vän­sä kevääl­lä kuin eloon, kun voi alkaa lait­taa kuk­ka-amp­pe­lei­ta ja kesä­kuk­kia kotiin silmäniloksi.

Sari Jär­vi kerä­si syk­syll tal­teen kei­jun­me­kon kukat, joi­den sie­men­ko­dis­ta saa sie­me­niä idä­tet­tä­vik­si tule­van kesän istutuksiin.

Essi Yli-Kor­pe­lal­la näl­kä on kas­va­nut syö­des­sä Hau­ki­pu­taal­le rivi­ta­loon muu­ton jäl­keen, vaik­ka aiem­min hän ei ollut miel­tä­nyt itse­ään puu­tar­haih­mi­sek­si. Kuk­kais­tu­tuk­set tuo­vat iloa sil­mäl­le ja nyt hän jo miet­tii, sai­si­ko vuo­krat­tua jos­ta­kin kas­vu­la­va­paik­kaa, kos­ka oma piha­maa on rajal­li­nen. Myös luon­non­ku­kat ovat Essil­le mieleen.

Kesän suun­ni­tel­miin kuu­lui monel­la myös pihan laa­jem­mat suun­ni­tel­mat kuten istu­tuk­set uuteen kivik­ko­pi­haan tai rin­ne­pi­han perus­ta­mi­nen. Yhtei­sös­sä viri­tel­lään myös pel­to­tilk­ku­jen tai kas­vi­huo­ne­ti­lan vuo­kraa­mis­ta toi­sel­ta ryh­mä­läi­sel­tä, kenel­lä tilaa on yli oman tarpeen.

Min­kä­lai­nen vih­re­peu­ka­lo itse kukin on, todet­tiin ole­van luon­ne­ky­sy­mys. Yhdel­le suo­rat rivit ja istu­tus­puu­hat vii­vot­ti­men kans­sa ovat ehdot­to­mia jut­tu­ja, kun taas toi­set ovat har­ras­tuk­ses­saan suur­piir­tei­siä eivät­kä rik­ka­ruo­hot­kaan haittaa.

Ilme­ni, että monet kas­vi­har­ras­ta­jat ovat myös eläin­rak­kai­ta koi­ra- ja kis­saih­mi­siä. Auli Van­ha­la ker­toi, että hänel­lä sii­lien ruok­ki­mi­nen ja hoi­to on vie­nyt tilaa ja aikaa pihanhoidolta.

Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jil­la on suun­ni­tel­mis­sa puu­tar­ha­kirp­pik­sen jär­jes­tä­mi­nen, yhtei­nen ret­ki alu­een puu­tar­hoil­le, uusi kokoon­tu­mi­nen ja tapaa­mi­sia vaik­ka­pa jon­kun ryh­mä­läi­sen puu­tar­has­sa. Myös yhtei­siä net­ti­ti­lauk­sia on vireillä.

Ensim­mäi­nen kas­vi­har­ras­ta­jien puu­tar­ha­kirp­pis oli jo vii­me kesä­kuus­sa yhteis­työs­sä asu­kas­tu­van kans­sa. Tule­van kesän kirp­pis­ta­pah­tu­man aika ja paik­ka var­mis­tuu myö­hem­min. Mie­tin­näs­sä on myös oheisohjelmaa.

Amp­pe­lin alla kesäs­tä naut­ti­mas­sa 15-vuo­tias Ket­tu-kis­sa. Kuva: Sari Järvi

Arvon­taa!

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.