Polt­to­puut varas­tet­tiin Iso-Mie­hi­kän laavulta

Iso-Miehikän laavu on suosittu käyntikohde. Harmiksi sieltä on retkeilijöiden yhteiseen käyttöön tarkoitetut polttopuut hävinneet ilmeisesti kotitarpeiksi. Kuva: Heikki Aarnipuro.Iso-Miehikän laavu on suosittu käyntikohde. Harmiksi sieltä on retkeilijöiden yhteiseen käyttöön tarkoitetut polttopuut hävinneet ilmeisesti kotitarpeiksi. Kuva: Heikki Aarnipuro.

Kii­min­ki­joen suis­tos­sa Iso-Mie­hi­kän saa­res­sa Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­val­ta laa­vul­ta varas­tet­tiin ret­kei­li­jöi­den yhtei­seen käyt­töön tar­koi­te­tut polt­to­puut. Puut on vie­ty vii­me vii­kon lop­pu­puo­len aika­na. Kysei­nen laa­vu on Met­sä­hal­li­tuk­sen hal­lin­noi­ma ja Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä ylei­nen retkeilykohde.

Polt­to­puut laa­vul­le kus­tan­taa Met­sä­hal­li­tus. Puun­han­kin­nas­ta ja kul­je­tuk­ses­ta vas­taa Heik­ki Aar­ni­pu­ro, joka vei kes­ki­viik­ko­na 1.2. laa­vun puu­va­ras­toon heit­to­kuu­tion polt­to­pui­ta, jot­ka oli tar­koi­tet­tu aina­kin kuu­kau­den tar­pei­siin. Vii­kon­lo­pun aika­na huo­mat­tiin, että puut oli­vat loppuneet.

– Tuol­lais­ta mää­rää ei ole pol­tet­tu, sil­lä lumi nuo­tio­pai­kan ympä­ril­tä ei ollut sula­nut. Pui­den kul­jet­ta­mi­seen pois laa­vul­ta on tar­vit­tu var­mas­ti­kin moot­to­ri­kelk­ka ja reki, arve­lee Aarnipuro.

Edel­li­sen ker­ran polt­to­pui­ta vie­tiin laa­vul­le sulan veden aika­na veneel­lä ja puut ovat riit­tä­neet tähän asti.

Nyt laa­vul­le vie­dään uusia polt­to­pui­ta ja toi­von mukaan nii­tä ei ote­ta ja kul­je­te­ta omaan käyt­töön. Vaa­ra­na on, että mikä­li polt­to­pui­ta varas­te­taan, Met­sä­hal­li­tus lopet­taa pui­den kus­tan­ta­mi­sen laa­vul­le. Jat­kos­sa laa­vul­le vie­dään polt­to­pui­ta pie­nem­mis­sä erissä.

Heik­ki Aar­ni­pu­ro ilmoit­ti puu­var­kau­des­ta Met­sä­hal­li­tuk­sen ohel­la myös asu­ka­syh­dis­tyk­sel­le ja Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­kelk­kai­li­joil­le, jos­ko jääl­lä liik­ku­vat kul­ki­jat ja ret­kei­li­jät voi­si­vat pitää laa­vua sil­mäl­lä tai onko vii­me vii­kon tapah­tu­mas­ta kenel­lä­kään mitään havaintoja.

Aar­ni­pu­rol­la on myös toi­ve, että laa­vul­la kävi­jät huo­leh­ti­si­vat omien ros­kien kuten eväs­pa­pe­rei­den ja tölk­kien vie­mi­ses­tä läh­ties­sä pois.

Isom­mal­ta ilki­val­lal­ta laa­vu ja nuo­tio­paik­ka ovat onnek­si sääs­ty­neet, tosin vas­ti­kään laa­vun ala­hirt­tä on ilmei­ses­ti pot­kit­tu hajal­le ja kyi­se­nen koh­ta pitää korjata.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.