Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le moto­ris­teil­le pai­kal­lis­leh­tien Antti-patsas

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry sai paikallislehtien valtakunnallisen Antti-patsaan Helsingin moottoripyörämessuilla. Tunnustuksen vastaanotti MKKV:n hallitus: Tomi Keto-Tokoi, Markku Mälkiä (puheenjohtaja), Susanna Soppi, Marko Saarinen, Tuula Toikka, Markku Koponen ja Juha Lauronen. Palkinnon luovuttivat Katri Linnikko (Uutismedian liiton paikallislehtijaoston ja Suomen Paikallismedioiden puheenjohtaja), Juha Saastamoinen (paikallislehtijaoston jäsen), Ilona Hannikainen (Uutismedian liiton järjestöpäällikkö ja Sauli Pahkasalo (Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja). (Kuva: Heikki Similä)Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry sai paikallislehtien valtakunnallisen Antti-patsaan Helsingin moottoripyörämessuilla. Tunnustuksen vastaanotti MKKV:n hallitus: Tomi Keto-Tokoi, Markku Mälkiä (puheenjohtaja), Susanna Soppi, Marko Saarinen, Tuula Toikka, Markku Koponen ja Juha Lauronen. Palkinnon luovuttivat Katri Linnikko (Uutismedian liiton paikallislehtijaoston ja Suomen Paikallismedioiden puheenjohtaja), Juha Saastamoinen (paikallislehtijaoston jäsen), Ilona Hannikainen (Uutismedian liiton järjestöpäällikkö ja Sauli Pahkasalo (Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja). (Kuva: Heikki Similä)

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan MKKV ry on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2022 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si ansiok­kaas­ta, koko Suo­meen ulot­tu­vas­ta yhtei­söl­li­ses­tä ja kon­kreet­ti­ses­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiusaa­mis­ta vastaan.

MKKV on jo vuo­sia toi­mi­nut tär­keäl­lä asial­la. Yhdis­tyk­sen tavoit­tee­na on vähen­tää kou­lu­kiusaa­mis­ta ja vai­kut­taa myön­tei­ses­ti kou­lun ilma­pii­riin, työ­rau­haan ja oppi­lai­den asen­tei­siin sekä roh­kais­ta puut­tu­maan kiusaamiseen.

– Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan ‑kam­pan­ja läh­ti liik­keel­le 2013, kun jouk­ko moto­ris­te­ja halusi teh­dä hyvän­te­ke­väi­syys­työ­tä, jon­ka voi yhdis­tää moot­to­ri­pyö­räi­lyyn. Toi­min­tam­me on kas­va­nut vuo­sien var­rel­la niin, että jo 2014 perus­tet­tiin yhdis­tys orga­ni­soi­maan ja mobi­li­soi­maan kou­lu­vie­rai­lui­tam­me. Olem­me tähän men­nes­sä käy­neet yli 300 suo­ma­lai­sel­la kou­lul­la, MKKV:n tie­dot­ta­ja Mar­ko Saa­ri­nen kertoo.

Pai­kal­li­nen media on moto­ris­tien tär­keä yhteis­työ­kump­pa­ni kou­lu­kiusaa­mi­sen vähen­tä­mi­seen täh­tää­vän tie­don levit­tä­mi­ses­sä ja lisää­mi­ses­sä. Pai­kal­lis­me­diat ovat tuo­neet kou­lu­kiusaa­mis­ta ja sitä ehkäi­se­vää työ­tä esil­le ker­to­mal­la MKKV:n toi­min­nas­ta ja vierailuista.

Yhdis­tys on vie­rail­lut useil­la kou­luil­la myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ja Ran­ta­poh­jas­sa on kir­joi­tet­tu jut­tu­ja vierailuista.

– Pai­kal­lis­leh­tien kaut­ta saam­me myös tie­toa moto­ris­teil­le, jot­ka halua­vat mukaan toi­min­taan paik­ka­kun­nil­la, jois­sa vie­rai­lem­me. Pai­kal­lis­leh­det ovat aina teh­neet erit­täin posi­tii­vi­sia jut­tu­ja käyn­neis­täm­me oman alu­een­sa kou­luil­la, Saa­ri­nen kiittelee.

Moto­ris­tit iloit­se­vat pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­mäs­tä Ant­ti-pat­saas­ta ja vapaa­eh­tois­työn­sä huomioimisesta.

– On hie­noa olla muka­na vai­ku­tus­val­tai­ses­sa jou­kos­sa, jot­ka ovat saa­neet tämän saman tun­nus­tuk­sen aiem­min. Tämä ker­too meil­le, että työ­täm­me arvostetaan.