Ii

Aurin­gon­kuk­ka­rou­va ihas­tui villaan

Iiläi­nen kon­sult­tia­lan yrit­tä­jä Mari Matin­las­si on vaih­ta­mas­sa ammat­tia käsi­työ­läi­sek­si. Hän val­mis­taa lam­­paan- ja alpa­kan­vil­lai­sia asus­tei­ta. Aurin­gon­kuk­ka­rou­van tuot­teis­sa käy­te­tään lähel­lä tuotettua.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tar­jol­la hevos­te­lua suo­ma­lai­sel­la maa­seu­dul­la, lähi­men­nei­syys nau­rat­taa vedet silmiin

Iin kan­sa­lais­opis­ton näy­tel­mä­ryh­mä on tart­tu­nut haas­tee­seen, joka on suo­ma­lai­sel­le maa­lai­sih­mi­sel­le tut­tu. Näyt­tä­möl­le on var­mis­tel­tu kir­jai­li­ja ja ohjaa­ja Sirk­ku Pel­to­lan Suomen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elä­ke­läi­sil­lä huo­li toi­meen­tu­los­ta ja palveluista

Iin Eläk­keen­saa­jat ry:n 50-vuo­tis­juh­las­sa nousi esil­le huo­li pie­nis­tä eläk­keis­tä ja kun­tien van­hus­pal­ve­luis­ta. Ilo­nai­hei­ta­kin riit­tää. Meri­hel­mes­sä tors­tai­na vie­te­tys­sä juh­las­sa vii­si­kymp­pi­nen elä­ke­läi­syh­dis­tys todet­tiin aktii­vi­sek­si, kas­va­vak­si yhdistykseksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin jää­ra­vit jäl­leen pai­kal­lis­ra­vit rahapalkintoineen

Lau­an­tai­na Illin­su­van­nol­la jär­jes­tet­tä­vät jää­ra­vit ovat tauon jäl­keen taas pai­kal­lis­ra­vit raha­pal­kin­toi­neen. – Iin jää­ra­veis­sa oli vie­lä 90-luvul­­la hyviä raha­pal­kin­to­ja. Kun aloimme.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Fileek­si menee

Heik­ki Jär­ven­pää nos­ti ison pais­tin­pan­nul­li­sen ahve­nia Iijoes­ta maa­nan­tai­na. – Nämä mene­vät fileek­si. Kyl­lä tähän aikaan vuo­des­ta kalas­sa pysyy, mies kertoi.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eska­rien tai­det­ta Nätteporissa

Mart­ti Haa­vion tut­tu satu Onnen tupa sekä osit­tain samai­seen tari­naan perus­tu­va Kajaa­nin alue­teat­te­rin näy­tel­mä Vih­reän Vih­ta­met­sän uuti­sia toi­mi­vat poh­ja­na esikoululaisten.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­män­ta­ri­noin­tia Iissä

“Veik­ko on aina asu­nut Iis­sä. Vei­kon elä­mään on mah­tu­nut kai­ken­lais­ta. Sota-ajan­kin Veik­ko muis­taa, oli sil­loin pie­ni poi­ka. Hänel­lä oli­si niin pal­jon hyviä tari­noi­ta kerrottavana…“Iissä on vas­tat­tu haas­tee­seen tuo­da tilai­suus ihmi­sil­le tari­noin­tiin ja nii­den kuu­le­mi­seen. Hui­lin­gis­sa (Puis­to­tie 4) jär­jes­te­tään tiis­tai­na 13.3. kai­kil­le avoin tari­noin­ti­ta­pah­tu­ma. Ker­to­ja­na voi olla jokai­nen, tai pai­kal­le voi vain tul­la kuun­te­le­maan muka­via tarinoita.Eivätkä tari­nat tähän lopu, vaan Iis­sä jär­jes­te­tään Tari­na Fes­ti­vaa­lit ikäih­mi­sil­le 18.–19.5. – Tar­koi­tuk­se­na on saa­da ikäih­mis­ten ääni kuu­lu­viin ja kehit­tää paik­ka­kun­nan yhteis­työ­ku­vioi­ta kun­nan, yri­tys­ten, kol­man­nen sek­to­rin ja asuk­kai­den kes­ken kult­tuu­rin kei­noin, ker­too tapah­tu­ma­vas­taa­va­na toi­mi­va Anna­ma­ri Sal­mi-Vil­hu­nen HelliE:stä. Kun­ta ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä ovat myös jo vah­vas­ti muka­na suun­nit­te­le­mas­sa tapahtumaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vesic­ros­sin SM-kil­pai­lu Iihin

Iis­sä jär­jes­te­tään ensi kesä­nä Iiso waterc­ross SM-tapah­tu­ma. Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry:n jär­jes­tä­mäs­tä vesi­kelk­kai­lu­ta­pah­tu­mas­ta on tulos­sa myös tule­vi­na vuo­si­na jär­jes­tet­tä­vä iso koko per­heen tapahtuma.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rii­te­le­mi­nen tulee lii­an kalliiksi

Laki­mies Mark­ku Kos­ke­la on monen kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että rii­te­le­mi­nen kärä­jä­oi­keu­des­sa on lii­an kal­lis­ta.– Ilman oikeus­tur­va­va­kuu­tus­ta rii­te­le­mään läh­te­mi­nen on kuin itse­mur­ha. Ymmär­rän ihmis­ten tus­kan sii­tä, ettei­vät he saa oikeut­ta, kos­ka ei ole varaa läh­teä kärä­jöi­mään. En tosin tie­dä, miten asian voi­si ratkaista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus