Iin kun­nan inves­toin­nit lähes­ty­mäs­sä kes­tä­vää tasoa

Olhavan koulun sekä Kuivaniemen yläasteen tulevaisuudesta päätetään lähiaikoina. Kunnanvaltuusto päätti jo viisi vuotta sitten palveluverkkoselvityksen linjausten mukaisesti, että Olhavan koulun tilannetta tarkastellaan, mikäli sen oppilasmäärä on kahtena peräkkäisenä lukuvuotena alle kolmekymmentä oppilasta.Olhavan koulun sekä Kuivaniemen yläasteen tulevaisuudesta päätetään lähiaikoina. Kunnanvaltuusto päätti jo viisi vuotta sitten palveluverkkoselvityksen linjausten mukaisesti, että Olhavan koulun tilannetta tarkastellaan, mikäli sen oppilasmäärä on kahtena peräkkäisenä lukuvuotena alle kolmekymmentä oppilasta.

Iin kun­nan talou­des­sa on monen muun kun­nan tapaan usei­ta kysy­mys­merk­ke­jä, jot­ka var­jos­ta­vat ensi vuo­den talous­ar­vion laa­din­taa. – Koro­na on aiheut­ta­nut todel­la pal­jon epä­var­muut­ta. Sen kun­nal­le aiheut­ta­mia kus­tan­nuk­sia ei vie­lä täy­sin tie­de­tä, eikä tie­de­tä myös­kään val­tion kun­nil­le ensi vuon­na mak­sa­mien koro­na­tu­kien suu­ruut­ta, sanoo Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va. Tämän­het­ki­set ennus­teet ensi vuo­den vero- ja val­tio­no­suuk­sis­ta ovat tätä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus