Tei­jo Lie­des Iin Vasem­mis­to­lii­ton puheenjohtajaksi

Vasem­mis­to­lii­ton Iin osas­to piti syys­ko­kouk­sen 8.11. ja valit­si vuo­del­le 2021 uuden joh­to­kun­nan. Puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Tei­jo Lie­des ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Tau­no Kive­lä. Muut joh­to­kun­nan jäse­net ovat Mai­re Tur­ti­nen, Tapa­ni Tep­po, Lee­na Tii­ro, Tuu­la Hama­ri, Mar­ja-Lee­na Lii­mat­ta, Aini Autio ja varal­le Hilk­ka Kal­lio­rin­ne. Joh­to­kun­ta pitää jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen tammikuussa.

Syys­ko­kous hyväk­syi ensi vuo­del­le talous­ar­vion ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Ensi vuo­den alku­vuo­den tär­kein tapah­tu­ma on kun­ta­vaa­lit. Syys­ko­kouk­ses­sa todet­tiin, että vaa­li­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen voi olla koro­nan vuok­si han­ka­laa, mut­ta Vasem­mis­to­lii­ton lin­jaa tuo­daan esil­le vaa­li­leh­den, netin ja hyvien ehdok­kai­den kautta. 

Poli­tii­kan teos­sa ei Vasem­mis­to­lii­ton Iin osas­tol­le rii­tä tavoit­teek­si ylei­nen pyr­ki­mi­nen parem­paan, vaan toi­min­nan on olta­va tavoit­teel­lis­ta ja kon­kreet­tis­ta. Syys­ko­kouk­ses­sa tuo­tiin esil­le, kuin­ka Iin kun­nan­val­tuus­ton työs­ken­te­ly on kulu­van val­tuus­to­kau­den aika­na muut­tu­nut aiem­paa repi­väm­mäk­si ja vas­ta­koh­tia hake­vak­si. Vasem­mis­to­lii­ton Iin val­tuus­to­ryh­män tavoit­tee­na on teh­dä työ­tä koko Iin hyväksi.