Toi­mit­ta­jal­ta: Var­maa on vain epävarma

Ensi vuo­den talous­ar­vio­ta laa­di­taan tähän aikaan vuo­des­ta niin kun­nis­sa, yri­tyk­sis­sä kuin yhdis­tyk­sis­sä­kin. Monel­le tahol­le on luvas­sa tiuk­ke­ne­vaa talout­ta ja vai­keas­ti enna­koi­ta­vaa tule­vai­suut­ta. Jo syk­syl­lä useam­pi kun­nan­val­tuu­tet­tu mones­ta eri puo­lu­ees­ta huik­ka­si Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­sen tauol­la, että tiuk­kaa vään­töä on luvas­sa talous­ar­vios­ta pää­tet­täes­sä. Enkä epäi­le sitä yhtään. Iin kun­nan­hal­li­tus istui jo viik­ko sit­ten yhden työ­päi­vän ver­ran tun­te­ja talous­ar­vioi­ta päh­käil­les­sään ja jat­koi hom­maa eilen. Ensi maa­nan­tai­na talous­ar­vion pitäi­si olla Iin kun­nan­val­tuus­ton ruo­dit­ta­va­na. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to käsit­te­lee talous­ar­vio­taan ensi ja sitä seu­raa­va­na maanantaina.

Lähes­ty­vät kun­nal­lis­vaa­lit tuo­vat omat maus­teen­sa lop­pu­vuo­den pää­tök­sen­te­koon, kun vai­kei­den pää­tös­ten pelä­tään vai­kut­ta­van äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­seen. Sääs­tää pitäi­si niin Iis­sä kuin Oulus­sa­kin, mut­ta mis­tä­pä sääs­täi­si niin, että sääs­töt eivät koh­dis­tui­si keneen­kään. Vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa nousee häly, kun sääs­tö­koh­teek­si uhkaa­vat jou­tua kou­lut, päi­vä­ko­dit tai ter­veys­pal­ve­lut. Mel­koi­nen häly nousi myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä sääs­tää kau­pun­gin­teat­te­rin menoista.

Lop­pu­vuo­des­ta kat­so­taan tule­vaan myös yksi­tyis­ta­louk­sis­sa, jois­sa tule­van ennus­ta­mi­nen ei ole yhtään sen hel­pom­paa. Useas­sa talou­des­sa poh­di­taan, onko ensi vuon­na töi­tä, ollaan­ko ter­vei­nä tai ollaan­ko edes hen­gis­sä. Jos työ­tä on, on han­ka­la ennus­taa teh­dään­kö sitä työ­pai­kal­la vai etä­nä. Aivan mut­ka­ton­ta ei ole vapaa-ajan­kaan vie­ton ennus­ta­mi­nen. Koro­nan myö­tä har­ras­tus­pa­let­ti­kin on men­nyt monel­la uusiksi.

Epä­var­muu­des­sa elä­mi­nen ei ole help­poa, eikä tämä mar­ras­kui­nen har­maus aina­kaan hel­po­ta tilan­net­ta. Loh­tua tuo se, että toden­nä­köi­ses­ti elä­mä taas täs­tä nor­ma­li­soi­tuu. Aina­kin tämän pimey­den jäl­keen tulee valo, se on varmaa.