Jouk­koal­tis­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan lukiol­la – Uusia suo­si­tuk­sia koro­nan suitsimiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si tiis­tai­na pide­tys­sä kokouk­ses­saan, että epi­de­mia on siir­ty­nyt alu­eel­la kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Ryh­mä antoi uusia suo­si­tuk­sia koko Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le. Uudet suo­si­tuk­set tule­vat voi­maan tors­tai­na 26.11. ja ovat voi­mas­sa 18.12. asti.

Epi­de­mian hil­lit­se­mi­sek­si annet­tiin muun muas­sa laa­jen­net­tu etä­työ­suo­si­tus, etä­ko­kous­suo­sit­tus, mas­ki­suo­si­tus työ­pai­koil­le, toi­sen asteen oppi­lai­tok­siin ja kor­kea­kou­lui­hin sekä jul­ki­siin sisä­ti­loi­hin ja ylei­sö­ti­lai­suuk­siin. Lisäk­si suo­si­tel­laan, ettei yli 10 hen­gen yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tä. Aiem­min on annet­tu suo­si­tuk­sia muun muas­sa ris­ki­ryh­mien koh­taa­mi­seen sekä harrastusryhmille.

Tiis­tai­na tuli ilmi jouk­koal­tis­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan lukios­sa. Sen seu­rauk­se­na on ase­tet­tu 27 hen­ki­löä karan­tee­niin. Kaik­ki­aan karan­tee­niin on täl­lä vii­kol­la Oulus­sa ase­tet­tu jo lähes 100 henkilöä.