Ii

Päät­tä­jäl­tä: Työt­tö­män ajatuksia

Työt­tö­myys on ihmi­sel­le hen­ki­nen krii­si. Seu­raa­muk­set voi­vat olla hyvin­kin kal­lii­ta yhteis­kun­nal­le. Stres­si, elä­män laa­dun heik­ke­mi­nen, syr­jäy­ty­mi­nen, unet­to­muus, huo­li toi­meen­tu­los­ta, arvottomuuden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin lii­ken­ne­va­lo­han­ke val­tuus­ton käsiin

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­nan­val­tuus­to päät­tää huo­mi­ses­sa kokouk­ses­saan läh­tee­kö kun­ta rahoit­ta­maan lii­ken­ne­va­lo­ja Nelos­tien ja Soro­sen­tien eli Kärk­käi­sen ris­teyk­sen sekä Nelos­tien ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Olha­vas­ta ilmes­tyi kyläkirja

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Olha­va­lais­syn­tyi­nen Heik­ki Lah­den­pe­rä on kir­joit­ta­nut kir­jan koti­ky­läs­tään. – Kiin­nos­tuk­se­ni Olha­van his­to­ri­aan herä­si isä­ni kuo­le­man jäl­keen 2000-luvun alus­sa, jolloin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Oli­pa tul­la kolari

Ensim­mäi­nen tapaus. Pysäh­dyt­tiin Kala­joel­la kah­vil­le mat­kal­la ete­län suun­taan. Elet­tiin mar­­ras-jou­­lu­­kuun vaih­det­ta. Oli pime­ää ja sää oli nol­lan vai­heil­la. Paket­ti­au­ton kyydissä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pää­mi­nis­te­riä tapaamassa

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Moo­na Sääs­ki­lah­ti ja Kal­le Södö Iin Oja­ky­län kou­lus­ta oli­vat tiis­tai­na muka­na Suo­men las­ten itse­näi­syys­juh­las­sa Hel­sin­gin Sää­ty­ta­lol­la. Man­ner­hei­min Lastensuojeluliiton,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Voi­daan hyvin: Pese suusi puhtaaksi!

Olem­me oppi­neet puhu­maan suum­me puh­taik­si, mut­ta osaam­me­ko pes­tä suum­me ja ham­paam­me puh­taak­si? Suu on osa eli­mis­töäm­me. Ham­­mas- ja suusai­rau­det ovat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Itse­näi­syys ja isänmaallisuus

Suo­mi 100-juh­­la­­vuo­­si alkaa kään­tyä lopuil­leen. Pal­jon tapah­tu­mia tii­vis­tyi Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la vii­me kes­ki­viik­koon ja sitä edel­tä­nee­seen vii­kon­lop­puun. Täy­tyy onni­tel­la ja kiittää.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mitä itse­näi­syys mer­kit­see minulle?

Auli Haa­pa­la Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jan alue Itse­näi­syys­päi­vän kyn­nyk­sel­lä kysyim­me Ran­ta­poh­jan alu­een ihmi­sil­tä, mitä Suo­men itse­näi­syys heil­le mer­kit­see. Mar­ko Karjalainen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus