Ris­ki­ryh­miä suo­jel­laan, karan­tee­nioh­jeis­tuk­sia noudatettava

Kasvomaskia suositellaan nyt käytettäväksi esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kaupoissa ja työpaikkojen sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Poh­jois-Poh­jan­maan siir­ryt­tyä koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen tuli uusia rajoi­tuk­sia Oulun­kaa­ren jär­jes­tä­miin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Koro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­miä suo­jel­laan viruk­sel­ta tehos­te­tuil­la toi­men­pi­teil­lä THL:n ohjeis­tus­ten mukai­ses­ti. Vie­rai­lu­ja Oulun­kaa­ren alu­een asu­mis­pal­ve­lu- ja hoi­vayk­si­köis­sä tulee mah­dol­li­suuk­sien mukaan vält­tää. Vie­rai­lu­ja on mah­dol­lis­ta toteut­taa videovälitteisesti.

Myös vie­rai­lu­ja ter­veys­a­se­man akuut­ti­vuo­deo­sas­tol­le tulee vält­tää. Eri­tyis­ta­pauk­sis­sa, kuten esi­mer­kik­si saat­to­hoi­dos­sa, asias­ta voi sopia hen­ki­lö­kun­nan kanssa.

Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­lui­den päi­vä­toi­min­nat ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien päi­vä­toi­min­ta ovat jää­neet jou­lu­tauol­le jou­lu­kuun alus­ta alkaen. Kun­tou­tuk­sen ja per­he- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den ryh­mä­toi­min­not ja muut toi­min­not jär­jes­te­tään tois­tai­sek­si koro­naoh­jeis­tuk­set huomioiden.

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män ohjeen mukaan yli­mää­räis­tä mat­kus­ta­mis­ta ja asioin­tia oman alu­een ulko­puo­lel­la, kuten Oulus­sa ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la, tulee välttää.

Oulus­sa on kau­pun­gin­sai­raa­laa kos­ke­va vie­rai­lu­kiel­to, mut­ta tapaus­koh­tais­ta har­kin­taa teh­dään esi­mer­kik­si saat­to­hoi­to­ta­pauk­sis­sa. Vie­rai­lu­ja tulee mah­dol­li­suuk­sien mukaan vält­tää sekä kau­pun­gin että yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den asu­mis­pal­ve­luis­sa ja hoivayksiköissä.

Suu- ja nenä­suo­juk­sen käyt­tö­suo­si­tus on laa­jen­tu­nut. Suu- ja nenä­suo­jaoh­jeis­tuk­set kos­ke­vat muu­toin yli 15-vuo­tiai­ta, mut­ta ylä­kou­lus­sa myös sitä nuo­rem­mat käyt­tä­vät mas­kia. Mas­ki­suo­si­tus kos­kee nyt aiem­pien suo­si­tuk­sien lisäk­si kaik­kia jul­ki­sia sisä­ti­lo­ja ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sia mukaan lukien kou­lut ja oppi­lai­tok­set ylä­kou­lus­ta alkaen, yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien tilo­ja, toi­sen asteen oppi­lai­tok­sia sekä työ­paik­ko­jen sisä­ti­lo­ja, jois­sa mas­kin käyt­tö on mahdollista.

Jul­ki­set tilat on sul­jet­tu sekä Iis­sä että Oulus­sa. Kir­jas­tois­sa on rajoi­tet­tu pal­ve­lu. Sisä- ja ulko­ti­lois­sa tapah­tu­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­rä on rajattu10 hen­ki­löön. Voi­mas­sa on myös suo­si­tus, ettei yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia ei jär­jes­te­tä. Poik­keuk­se­na suo­si­tuk­seen on pie­ni­muo­toi­set muis­to­ti­lai­suu­det, joi­ta voi­daan järjestää.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todet­tiin eilen THL:n mukaan 25 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta 20 oli Oulus­sa ja 1 Iis­sä. Iis­sä oli eili­seen men­nes­sä todet­tu 23 tar­tun­taa. Iin ja Kui­va­nie­men alu­eel­la tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta on altis­tu­mis­ket­jut on jäl­ji­tet­ty ja altis­tu­neet ase­tet­tu karan­tee­niin. Oulun­kaa­rel­ta muis­tu­te­taan karan­tee­niin ase­tet­tu­ja nou­dat­ta­maan tar­kas­ti karan­tee­nioh­jeis­tuk­sia, joi­den mukaan kodin ulko­puo­lel­la liik­ku­mi­nen ei karan­tee­niin ase­tet­tu­na ole sallittua.