Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 6.12.2020

Kysy­myk­set
1. Min­kä nume­rois­ta saa­pas­ta hei­te­tään a) mies­ten sar­jas­sa, b) nais­ten sarjassa?
2. Mis­sä maas­sa Ruot­sin kunin­ga­tar Sil­via on syntynyt?
3. Jaa­na ja Tii­na ‑nimi­set sisa­ruk­set lau­loi­vat aikoi­naan pon­te­vas­ti Mus­tan kis­san tan­goa. Mis­tä maas­ta se on lähtöisin?
4. Ran­ta­poh­jan ensim­mäi­nen pää­toi­mit­ta­ja oli Vie­no Väliah­de ja nykyi­nen on Pek­ka Kevä­jär­vi. Kuka oli välissä?
5. Mitä vähem­män san­ka­ril­lis­ta liit­tyy ensim­mäi­seen USA:n ava­ruus­len­toon? a) astro­naut­ti pyör­tyi, b) pis­sa­si pukuun­sa, c) huusi pelois­saan apua, d) oksen­si kypäräänsä
6. Mikä on nutukas?
7. Mis­sä kie­li­soit­ti­mes­sa on eni­ten kieliä?
8. Mitä noin 2 500 asuk­kaan Kai­nuun kun­taa joh­taa pormestari?
9. Mon­ta­ko askia on yleen­sä tulitikkupuntissa?
10. Mikä oli vii­mei­nen sään­nös­te­lys­tä vapau­tet­tu tuo­te Suo­mes­sa sodan jäl­keen? a) soke­ri, b) tupak­ka, c) kah­vi, d) voi

Vas­tauk­set
1. a) 34, b) 38
2. Saksassa
3. Japanista
4. Juha Virranniemi
5. b) Pis­sa­si pukuunsa
6. Lap­pi­lai­nen jalkine
7. Harpussa
8. Puolankaa
9. Kymmenen
10. c) Kahvi