Haukipudas

Joka nel­jäs ikäih­mi­nen pelkää

Joka nel­jäs ikään­ty­nyt jou­tuu pel­kää­mään lähi­suh­de­vä­ki­val­taa tai kal­toin­koh­te­lua arjes­saan. Mää­rä tun­tuu suu­rel­ta, mut­ta monet tut­ki­muk­set ker­to­vat, että kysees­sä on näin­kin ylei­nen ilmiö. Asi­aa on vai­kea tut­kia ja sii­tä on yli­pää­tään vai­kea puhua, mitä lähei­sem­pi teki­jä on, kuten puo­li­so tai lap­si. Pel­ko­na on lisään­ty­vä väki­val­ta, syyl­li­syys ja häpeä. Lähi­suh­de­vä­ki­val­ta on edel­leen tabu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eko­lo­gi­suus suo­sios­sa kauneudenhoidossa

Eko­lo­gi­suu­den suo­sio näkyy kau­neu­den­hoi­toa­lal­la. Sen on huo­man­nut eko­kos­me­to­lo­gi Hen­na Nis­ka­la, joka osti hau­ki­pu­taa­lai­sen Kau­neus­hoi­to­la LäHel­lä ‑yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan kak­si vuot­ta sit­ten. Sitä ennen Nis­ka­la vaih­toi ammat­tia ja opis­ke­li SKY- ja ekokosmetologiksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suo­ma­lai­nen hakee ren­kaan­sa kivi­ja­las­ta, net­ti­kaup­pa on suo­ma­lai­sel­le ren­gas­liik­keel­le mah­dol­li­suus, ei uhka

Ren­kai­den net­ti­kaup­pa on mah­dol­lis­ta­nut pie­nil­le­kin ren­gas­liik­keil­le nopean kas­vun suu­rem­mak­si teki­jäk­si. Net­ti­kaup­paa teke­viä ren­gas­liik­kei­tä on Suo­mes­sa kui­ten­kin hyvin vähän, Auton­ren­gas­lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jar­mo Nuo­ra kertoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muo­tia ajatuksella

Muo­ti tois­taa itse­ään, mikä eten­kin nyt eet­ti­syyt­tä ja eko­lo­gi­suut­ta pai­not­ta­va­na aika­na on hyvä jut­tu. Kun 1980–90-luvut ovat tääl­lä taas, kan­nat­taa kuk­ka­ha­meet kai­vaa kome­rois­ta, ellei sit­ten ole ehti­nyt tren­dik­kääs­ti kon­ma­rit­taa vaatekaappejaan.Tämän päi­vän muo­ti­kä­si­te on laa­ja ja sal­li­va. Rajo­ja voi rik­koa ja sitä pide­tään jopa tyy­lik­kää­nä, kuten eri­lais­ten kuo­sien ja väri­maa­il­moi­den yhdis­tä­mis­tä samaan asu­ko­ko­nai­suu­teen. Nilk­ka­suk­kia voi pitää jopa san­daa­lien tai avok­kai­den kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­Pan nai­set tap­pioon ensim­mäi­ses­sä kotipelissä

Hau­Pa koh­ta­si ensim­mäi­ses­sä koti­pe­lis­sään lau­an­tai­na 20.4 PK-35 Hel­sin­gin. Otte­lun ensim­mäi­nen puo­liai­ka päät­tyi 0–1 Hau­Pan puo­lus­taes­sa tii­viis­ti ja maa­li­vah­ti Essi Kin­nusen teh­des­sä huip­pu­tor­jun­to­ja. Pelia­jan täy­tyt­tyä otte­lu kui­ten­kin päät­tyi koti­jouk­ku­een 0–4 häviöön. 


Raha­pe­lit viik­ko 16

Lot­to: 1, 11, 18, 19, 21, 27, 39. Lisä­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 24. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 1.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 18

Hau­ki­pu­das Ma: jau­he­li­ha­keit­to, juus­to, tuo­re­pa­la, pur­­jo-peru­­na­­so­­se­­keit­­to. Ti: nakit ja muusi, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa, kas­vis­pyö­ryk­kä, munk­ki. To: kah­den kalan keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, tomaattinen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muis­to­kir­joi­tus: Sep­po Louk­ko­lan muistolle

Sep­po oli tosi­aan van­ha ystä­vä­ni. Ei siis van­ha, vaan pit­kä­ai­kai­nen ystä­vä­ni. Tapa­sin hänet ensim­mäi­sen ker­ran olym­pia­vuon­na 1952 Oulun lyseoon men­täes­sä. No, emme sil­loin vie­lä ystä­vys­ty­neet. Se tapah­tui myö­hem­min, kun asuin yhden luku­vuo­den Louk­ko­las­sa 1955–1956. Olin Louk­ko­las­sa täys­hoi­dol­la. Tuo­na vuon­na tapah­tui pal­jon. Sain tutus­tua moniin Sepon suku­lai­siin ja mui­hin ystä­viin. Sil­loin puu­hat­tiin monen­mois­ta pie­nes­sä poru­kas­sa, johon kuu­lui­vat mm. Sepon ser­kut Jak­ki­lan tytöt Sei­ja ja Kyl­lik­ki, sekä jouk­koon kuu­lu­nut Mar­ja, jos­ta tuli myö­hem­min Sepon ensim­mäi­nen vai­mo ja las­ten Arin ja Kir­sin äiti. Tämän poru­kan kans­sa lii­kut­tiin pal­jon ja puu­hat­tiin monen­mois­ta. Oikein hyvin muis­tan Sepon van­hem­mat, Eskon ja Tiinan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­das pää­osas­sa Mika Ron­kai­sen rikossarjassa

On ehti­nyt kulua 14 vuot­ta sii­tä, kun Hau­ki­pu­taan seu­dul­la edel­li­sen ker­ran kuvat­tiin ison bud­je­tin viih­de­tuo­tan­toa. Tuol­loin hau­ki­pu­taa­lai­set ympä­ris­töt sai­vat kun­nian toi­mia venä­läi­sen Vii­rit­san kylän roo­lis­sa Kai­ja Juu­rik­ka­lan las­te­ne­lo­ku­vas­sa Valo (2005).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kannatustaan

Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan edus­kun­ta­vaa­leis­sa Oulun vaa­li­pii­ris­sä. Puo­lue saa uuteen edus­kun­taan yhteen­sä nel­jä paik­kaa. Perus­suo­ma­lai­set kerä­si 20,7 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä ja kas­vat­ti ääni­mää­rään­sä 4,2 prosenttiyksiköllä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus