Hau­Pa kaa­toi Ter­va­rit 3–2, Sipo­lal­le 1+1

HauPan Jeremias Körkkö oli jälleen vahvalla pelipäällä. Taustalla seuraa Iiro Vandell. Kuva: Tommi KarvonenHauPan Jeremias Körkkö oli jälleen vahvalla pelipäällä. Taustalla seuraa Iiro Vandell. Kuva: Tommi Karvonen

Monen­lais­ta kes­kus­te­lu­nai­het­ta oli tar­jol­la jo ennen alku­vi­hel­lys­tä Oulun pai­kal­lis­kamp­pai­lus­sa. Val­men­nus­taan uusik­si lait­ta­nut Ter­va­rit-junio­reil­la oli pelaa­ja­val­men­ta­ja­na ken­täl­lä taka­vuo­sien Kol­mo­sen väri­läis­kä Adrian Riz­vani. Ja lie­kö ensi ker­taa Suo­men sar­jo­jen his­to­rias­sa molem­pien jouk­kuei­den lää­kä­ri­nä toi­mi sama mies, Jar­mo Körk­kö. Jar­mol­le ehkä hel­po­tus­ta toi, ettei Hau­Pas­sa pelaa­van Jere­miak­sen pik­ku­ve­li Julius ollut täl­lä ker­taa nimet­ty­nä Ter­va­rei­den jouk­ku­ee­seen. ”Jul­le” sai kes­kit­tyä Hercu­lek­sen vii­kon­lo­pun Kak­ko­sen otte­luun. Näin vel­jes­ten ”yhtee­no­tol­ta” vältyttiin.

Lisäk­si häm­men­nys­tä herät­ti Kes­kus­ken­tän nur­mel­le vede­tyt lukui­sat kalk­ki­vii­va-neli­kul­miot, jot­ka aina­kin ken­tän lai­dal­le häi­rit­si­vät mm. maa­lia­lu­een hahmottamista.

Kevät­kier­rok­sel­la Ter­va­rit oli otta­nut toi­sen kau­den kah­des­ta voi­tos­taan juu­ri­kin Hau­Paa vas­taan eikä koti­jouk­kue hel­pol­la pääs­syt nyt­kään. Kun peliä oli pelat­tu 12 minuut­tia, oli pal­lo Hau­Pan ver­kos­sa Lee­vi Koi­vu­jär­ven toimesta.

Hau­Pa sai vart­tia myö­hem­min hyvän hyök­käyk­sen oikeal­ta Juuso Per­nun kaut­ta. Ruuh­kas­sa maa­lia pää­si ensin koit­ta­maan Eetu Ervas­ti ja Ila­ri Niku­la, kun­nes blok­kaa­jia Saku Sipo­lan ran­gais­tusa­lu­een rajal­ta iske­mään sijoi­tuk­seen ei enää punai­sis­ta löy­ty­nyt eteen.

Ensim­mäi­sel­lä jak­sol­la Hau­Pa sai lukui­sia kul­mia ja hyök­käys­kol­man­nek­sen vapaa­pot­ku­ja. Yhden jäl­ki­ti­lan­tees­ta ennen puo­liai­kaa Hau­Pan hyök­käys raken­tui vasem­mal­ta lai­dal­ta, jos­sa Luu­kas Syr­jä­lä ohit­ti röyh­keäs­ti puo­lus­ta­ja n ajaen pää­ty­vii­vaa pit­kin maa­lia koh­ti. Syr­jä­län lau­kauk­sen Ter­va­ri­vah­ti Alek­si Oika­ri­nen tor­jui, jos­ta paluu­pal­los­ta Ila­ri Niku­la siir­si kel­ta­vih­reät 2–1 johtoon.

Toi­sel­la jak­sol­la Hau­Pal­la oli peli hyvin hal­lin­nas­sa, mut­ta niin vain tasoi­tus tuli 74. minuu­tin koh­dal­la. Maa­lin­edus­tan ruuh­ka­ti­lan­ne saa­tiin vain puo­lik­si puret­tua, kun Eeka Huit­si lau­koi 20 met­ris­tä pal­lon maa­liin. Pal­lon suun­taa muut­ti ken­täs­tä läh­te­nyt eri­koi­nen pomp­pu hämä­ten maa­li­vah­ti Alek­si Syr­jä­län tor­jun­nas­saan vää­rään suuntaan.

Pari minuut­tia täs­tä ja Hau­Pa teki voit­to-osu­man. Miik­ka Pal­dan sai präs­sät­tyä pal­lon Hau­Pal­le, syöt­täen sen Saku Sipo­lal­le. Sipo­la löy­si syö­töl­lään Jere­mias Kör­kön lähes yksin läpi, eikä ”Jerk­ku” ereh­ty­nyt sijoit­taen peli­vä­li­neen komeas­ti oike­aan ylä­kul­maan. Näin Hau­Pal­le hen­ki­ses­ti tär­keä revans­si kevään tappiosta.

Hau­Pa sai näin kau­den kuu­den­nen voit­ton­sa ja on sar­jas­sa nel­jän­te­nä, kun sar­ja­kier­rok­sia on jäl­jel­lä vii­si. Seu­raa­van ker­ran Kes­kus­ken­täl­lä näh­dään kel­ta­vih­rei­tä lau­an­tai­na 2.9., kun vas­taan saa­puu sar­jan kes­ki­vai­heel­le sijoit­tu­va Kajaa­nin Haka.

HauPa/2 Nelo­sen alem­paan lop­pusar­jaan. HauPa/2 sijoit­tui Nelo­sen run­ko­sar­jas­sa kah­dek­san­nek­si jää­den näin alem­paan lop­pusar­jaan pelaa­maan sijois­ta 7–12. Jat­ko­sar­jan ensim­mäi­sis­sä otte­luis­sa tuli tap­piot pykä­lää ylem­mäk­si sijoit­tu­val­le KTU:lle sekä vie­ra­sot­te­lus­sa FC Raa­hea vastaan.

HauPa/2 näh­dään vie­lä kah­des­ti Kes­kus­ken­täl­lä, jois­ta ensim­mäi­seen tors­tai­na 31.8. pelat­ta­vaan otte­luun vas­tus­ta­jak­si saa­puu sar­jan hän­nil­lä ole­va Puleward City Oulus­ta. Jat­ko­sar­jan vii­mei­nen tip­puu kau­den päät­teek­si Vitoseen.