Haukipudas

Kou­ta­nie­mi Kuusa­mon maisemissa

Kel­lo­lai­nen Leo Kou­ta­nie­mi on koon­nut kir­jak­si työ­ural­laan jul­kai­se­mia Kuusa­mo-aihei­sia kir­joi­tuk­sia. Pit­kin poi­kin Kuusa­moa ‑kir­ja pitää sisäl­län Kou­ta­nie­men Oulun yli­opis­ton maan­tie­teen lai­tok­sen dosent­ti­na kir­joit­ta­mi­aan artikkeleita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Pal­lo etsii puheenjohtajaa

Hau­ki­pu­taan Pal­lo on läh­te­nyt uudel­le vuo­del­le 2019 ilman puheen­joh­ta­jaa. Seu­ran joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2015 toi­mi­nut Jar­mo Okko­nen jät­ti teh­tä­vät vii­me vuo­den lopul­la ja uusi puheen­joh­ta­ja on vie­lä hakuses­sa.– Jär­jes­täm­me yli­mää­räi­sen joh­to­kun­nan kokouk­sen, kun puheen­joh­ta­ja-asia rat­ke­aa, vah­vis­taa seu­ran joh­to­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Kohonen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­hiih­to tulee taas

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään hel­mi­kuun kol­man­te­na vii­kon­lop­pu­na jo 39. ker­ran. Vii­me vuon­na Hau­ki­pu­das­hiih­to oli ensim­mäi­sen ker­ran kak­si­päi­väi­nen tapah­tu­ma, kuten myös nyt. Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to ja koko per­heen hiih­to­ta­pah­tu­ma on lau­an­tai­na 16.2. ja perin­tei­nen Hau­ki­pu­das­hiih­to, Hyvän tuu­len latu­ret­ki, sun­nun­tai­na 17.2.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tarinoita

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Isäl­tä tyttärelle

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Sirk­ku Han­he­lan (s. 1961) ja hänen edes­men­neen isän­sä Arvo Jän­tin (s. 1926) tai­de­näyt­te­ly ”Isäl­tä tyt­tä­rel­le” on esil­lä Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la.– Kun itsel­le­ni tuli tilai­suus oman näyt­te­lyn pys­tyt­tä­mi­seen tän­ne Teat­te­ri­kuo­pal­le, herä­si aja­tus, että lai­tan esil­le myös isä­ni töi­tä. Hän on maa­lan­nut pal­jon mai­se­mia myös tääl­tä Hau­ki­pu­taal­ta 1950-luvul­la, ker­toi ker­toi Sirk­ku Han­he­la näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa maanantaina.Näyttelyn pys­tyt­tä­mi­nen oli hänel­le tun­tei­kas koke­mus, sil­lä isä meneh­tyi tam­mi­kuus­sa 1966 vain 39-vuo­ti­aa­na Sir­kun olles­sa 4‑vuotias.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meren jää­pei­te epätasainen

Pak­kas­ten myö­tä jää­ti­lan­ne näyt­tää kelk­kai­li­joi­den kan­na­ta hyväl­tä. – Jää­tä on mei­dän alu­eel­la 20–35 sent­tiä, pai­koin jopa 40 sent­tiä. Sil­ti kan­nat­taa olla edel­leen varo­vai­nen, sil­lä lumen alla voi olla rai­lo­ja. Tie­tyin pai­koin rai­lo­ja on joka tal­vi, ker­too var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men merivartioasemalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKis­sa nos­tet­tiin pöy­däl­le Martinniemessä

Mar­tin­nie­mes­sä­kin pures­kel­laan sil­le lyö­tyä ”huo­no-osai­sen asui­na­lu­een” lei­maa, mut­ta näh­dään sen ole­van myös sel­keä vies­ti kau­pun­gil­le ja päät­tä­jil­le sii­tä, että toi­mia juu­ri näil­le alueil­le tar­vi­taan. Mar­tin­nie­meen toi­vo­taan lisää pal­ve­lui­ta, nuo­ri­so­ti­lo­ja ja luis­te­lu­ken­täl­le hoi­to­ta­son nostoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRuop­paus­han­ke Ongan­ran­nan ja Vah­to­lan­lah­den väli­seen uomaan

Kii­min­ki­joen suis­tos­sa sijait­se­vaan Ongan­ran­nan ja Vah­to­lan­lah­den väli­seen uomaan Mar­tin­nie­mes­sä on vireil­lä kun­nos­tus­han­ke. Ruop­pauk­sen toteut­ta­mi­sek­si on perus­tet­tu Ongan­ran­ta Vah­to­lan­lah­ti ‑yhdis­tys (OVRY), jon­ka tar­koi­tuk­se­na on paran­taa laa­jem­min­kin alu­een ympä­ris­töä ja mai­se­maa viih­tyi­syy­den lisää­mi­sek­si. Yhdis­tyk­sen ensim­mäi­nen han­ke on Vah­to­lan­lah­den ja Ongan­ran­nan väli­sen noin 600 met­rin pitui­sen uoman ja Vah­to­lan­lah­den suun ruop­paus ja kun­nos­tus, ker­too OVRY:n puheen­joh­ta­ja Mika Sep­pä­nen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus