Kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat huimasti

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, kaupungintalon peruskorjaus valmistuu ensi elokuussa. Remontti on viivästynyt reilulla puolella vuodella. Arkistokuva: Teea Tunturi.Jos kaikki sujuu suunnitellusti, kaupungintalon peruskorjaus valmistuu ensi elokuussa. Remontti on viivästynyt reilulla puolella vuodella. Arkistokuva: Teea Tunturi.

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti enna­koi­tua suu­rem­mat. Val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tain kokouk­ses­saan 8,851 mil­joo­nan euron lisä­mää­rä­ra­han perus­kor­jauk­seen, jon­ka tavoi­te­kus­tan­nusar­vio on nyt 29,4 mil­joo­naa euroa. Muu­tos on 43 pro­sent­tia enna­koi­tua kus­tan­nusar­vio­ta suu­rem­pi. Syy­nä on mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousu, mut­ta eri­tyi­ses­ti arvioi­tua laa­jem­mat kor­jaus­tar­peet. Perus­kor­jaus val­mis­tu­nee elo­kuus­sa 2024.

Val­tuu­tet­tu Mart­ti Kor­ho­nen (vas.) esit­ti Susa Vike­vä­kor­van (vihr.) ja Sai­ja Hyvö­sen (ps.) kan­nat­ta­ma­na pon­te­na, että “Päät­täes­sään mää­rä­ra­ha­muu­tok­ses­ta kau­pun­gin­val­tuus­to toi­voo, että kau­pun­gin­hal­li­tus sel­vit­tää, miten kau­pun­gin­ta­lon tila­suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­tai­siin myös tilo­jen yhtei­söl­li­nen käyt­tö.” Kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi pon­nen yksimielisesti.

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäs­tä kokoo­muk­seen siir­ty­neen Susan­na Kis­ne­rin tilal­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja kon­ser­ni­jaos­ton vara­jä­se­nek­si valit­tiin kes­kus­tan Anne­li Näp­pä. Hyvin­voin­ti- kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäse­nek­si ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Kis­ne­rin tilal­le valit­tiin kes­kus­tan Suvi Hela­nen.

Val­tuu­tet­tu Joni Meri­läi­nen (sd.) jät­ti val­tuus­toa­loit­teen, että Oulun kau­pun­ki tekee kai­kil­le kou­luil­le yhte­näi­set jär­jes­tys­sään­nöt jos­sa kiel­le­tään kän­ny­köi­den käyt­tö oppi­tun­neil­la. Aloit­tees­sa esi­te­tään, että kau­pun­gin tuli­si sel­vit­tää mah­dol­li­suus kän­nyk­kä­park­kei­hin kai­kil­le Oulun kou­luil­le, ja kän­ny­kän sai­si ottaa käyt­töön oppi­tun­nin aika­na ainoas­taan opet­ta­jan pyyn­nös­tä, kun se liit­tyy opetukseen.

Perus­te­lui­na on, että laa­jas­ti on todet­tu kuin­ka nega­tii­vi­nen vai­ku­tus kän­ny­köil­lä voi olla oppi­tun­tien aika­na. Suo­mes­sa on jo esi­merk­ke­jä sii­tä, että oppi­mis- ja ope­tus­rau­ha on paran­tu­nut, kun puhe­li­met on kiel­let­ty oppi­tun­tien aikana.

Juha Rich­ter (ps.) jät­ti val­tuus­toa­loit­teen, jon­ka mukaan Oulun kau­pun­gin toi­min­nas­sa asbes­ti­ris­keis­tä oli­si tie­do­tet­ta­va ja muis­tu­tet­ta­va parem­min. Rich­ter esit­tää myös, että kau­pun­gin tuli­si huo­mioi­da pui­den istu­tuk­sen yhtey­des­sä yhte­nä kri­tee­ri­nä miten eri puu­la­jit sito­vat hii­li­diok­si­dia. Suo­sia tuli­si laje­ja, jot­ka jot­ka sito­vat hii­li­diok­si­dia enem­män kuin muut.

Val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja­na maa­nan­tain kokouk­ses­sa aloit­ti Jar­mo J. Hus­so, joka on valit­tu teh­tä­vään pit­kä­ai­kai­sen puheen­joh­ta­jan Juha Hän­ni­sen tilal­le. Hän­ni­nen on aloit­ta­nut kan­san­edus­ta­jan tehtävissä.

Hau­ki­pu­taa­lais­taus­tai­nen Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Nii­lo Hei­no­nen (kok.) jät­tää luot­ta­mus­teh­tä­vät Oulus­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Sosi­aa­li­tur­va­mi­nis­te­ri San­ni Grahn-Laa­so­nen on kut­su­nut Hei­no­sen eri­tyi­sa­vus­ta­jak­seen. Vaa­ti­va työ ja lisäk­si tuo­re per­heen­li­säys eivät jätä riit­tä­väs­ti aikaa luot­ta­mus­teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen Oulus­sa, tote­aa Nii­lo Hei­no­nen vies­ti­pal­ve­lu X‑ssä.

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä jul­kis­taa talous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä vuo­del­le 2024 kes­ki­viik­ko­na 27.9. kel­lo 11. Mate­ri­aa­lit jul­kais­taan samaan aikaan osoit­tees­sa www.ouka.fi/talous.