Hau­ki­pu­taal­le perus­tet­tiin Tam­men­leh­vän Perinnetoimikunta.Veteraanien perin­ne­työ jat­kuu pai­kal­li­sel­la yhteistyöllä

Kirkkoherra Jaakko Tuisku valittiin Tammenlehvän Haukiputaan Perinnetoimikunnan puheenjohtajaksi. Vierellä Haukiputaan Rintamaveteraanien puheenjohtaja Pauli Greus ja LC Haukipudas/Kellon presidentti Hannu Liljamo.

Tam­men­leh­vän Hau­ki­pu­taan Perin­ne­toi­mi­kun­nan perus­ta­vaan kokouk­seen osal­lis­tui kym­me­niä osa­not­ta­jia Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa tiis­tai-ilta­na. Aktii­vi­suus oli osoi­tus sii­tä, että vete­raa­nien perin­ne­työ­tä halu­taan jat­kaa pai­kal­li­ses­ti yhteis­työs­sä laa­jal­la rin­ta­mal­la. Hau­ki­pu­taal­la koe­taan tär­keäk­si pai­kal­li­sen toi­min­nan jatkuminen.

Sotiem­me vete­raa­nien rivien har­ven­tues­sa myös Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nit ry:n toi­min­ta lak­kaa val­ta­kun­nal­li­sen lin­jan mukai­ses­ti. Jo vuo­den 2021 lopul­la perus­tet­tiin Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan Perin­neyh­dis­tys ry, joka alu­eel­li­se­na toi­mi­ja­na koko­aa jat­kos­sa sii­pien­sä suo­jiin pai­kal­li­set perin­ne­toi­mi­kun­nat, jois­sa jat­ke­taan arvo­kas­ta työ­tä vete­raa­nien, puo­li­soi­den ja les­kien hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si ja vete­raa­ni­pe­rin­teen ja arvo­jen vaalimiseksi.

Jat­kos­sa voi­mat ja resurs­sit yhdis­te­tään niin, että Sotain­va­li­dien Vel­jes­liit­ton, Sota­ve­te­raa­ni­lii­ton ja Rin­ta­ma­ve­te­raan­lii­ton toi­min­ta pai­kal­li­syh­dis­tyk­si­neen lak­kaa ja voi­ma­va­rat kes­ki­te­tään Tam­men­leh­vän alle. Val­ta­kun­nal­li­nen kat­to­jär­jes­tö on Tam­men­leh­vän Perinneliitto.

Hau­ki­pu­taan Tam­men­leh­vän Perin­ne­toi­mi­kun­taan on tulos­sa toi­mi­joik­si ja jäse­nik­si hau­ki­pu­taa­lais­ten lukuis­ten yhdis­tys­ten edus­ta­jia sekä hen­ki­lö­jä­se­niä. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta on vete­raa­ni­työs­sä edel­leen kes­kei­nen toi­mi­ja. Perin­ne­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­ku.

Yhdis­tyk­set nimeä­vät jat­kos­sa perin­ne­toi­mi­kun­taan omat edus­ta­jan­sa vara­jä­se­ni­neen. Perin­ne­toi­mi­kun­nan kokoon­pa­nos­ta tulee laa­ja. Kun toi­min­ta käyn­nis­te­tään syk­syn mit­taan, voi­daan perus­taa myös pie­nem­pi “työ­toi­mi­kun­ta” esi­mer­kik­si tapah­tu­mien käy­tän­nön jär­jes­te­lyi­hin ja orga­ni­soin­tiin. Uut­ta­kin toi­min­taa voi­daan ideoida.

Perus­ta­vas­sa kokouk­ses­sa muka­na ollei­den kes­kuu­des­sa koet­tiin tär­keäk­si vete­raa­ni­työn jat­ku­mi­nen ja vaa­li­mi­nen. Nuor­ten mukaan saa­mi­nen koe­taan myös tär­keäk­si, jot­ta perin­teet säi­ly­vät suku­pol­vil­ta toi­sil­le. Muka­na oli myös Putaan Vilk­kai­den par­tio­lai­sia. Vete­raa­nia­si­aa halu­taan vie­dä enem­män myös kou­lui­hin, mikä on myös Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan Perin­neyh­dis­tyk­sen agendalla.

Hau­ki­pu­taan kokouk­ses­sa muka­na alu­eel­li­ses­ta Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan Perin­neyh­dis­tys ry:stä oli­vat Rei­jo Sal­li­nen, Kari Aho­kas ja Pent­ti Joup­pi­la. He ovat kier­tä­neet myös kun­nis­sa, sil­lä tavoit­tee­na on, että alu­een kun­nat omal­ta osal­taan orga­ni­soi­vat ja ja osal­lis­tu­vat perinnetyöhön.

Hau­ki­pu­taal­la hom­man todet­tiin ole­van hans­kas­sa ja asiat val­mis­tel­tu hyvin oman pai­kal­li­sen toi­mi­kun­nan perus­ta­mis­ta varten.

Myös Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tai­na, että sivis­tys­lau­ta­kun­nan alai­suu­teen perus­te­taan vete­raa­nia­siain yhteis­työ­neu­vos­to. Sivis­tys­lau­ta­kun­ta nime­ää neu­vos­toon kol­me jäsen­tä, lisäk­si edus­tus­ta pyy­de­tään Tam­men­leh­vän Perin­ne­lii­tol­ta, Kai­nuun pri­kaa­til­ta ja nuorisovaltuustolta.

Kau­pun­gin vete­raa­nia­siain yhteis­työ­neu­vos­ton teh­tä­vä­nä on mm. vaa­lia vete­raa­ni­pe­rin­töä, kerä­tä ja tal­tioi­da sekä tuo­da esil­le pai­kal­lis­ta his­to­ri­aa ja kult­tuu­ria yhdes­sä pai­kal­lis­ten yhdis­tys­ten kanssa.

Hau­ki­pu­taal­la Rin­ta­ma­ve­te­raa­nit ry ja sotain­va­li­dit ovat teh­neet vuo­si­kym­me­niä arvo­kas­ta työ­tä vete­raa­nien, puo­li­soi­den ja les­kien hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Nyt tätä työ­tä jat­ka­maan saa­daan leveäm­mät hartiat-

– Vete­raa­nien, puo­li­soi­den ja les­kien tuke­mi­nen on tär­ke­ää niin kau­an kuin hei­tä on kes­kuu­des­sam­me, sanoi Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nien puheen­joh­ta­ja Pau­li Greus.

Sota-aikai­set mene­tyk­set Hau­ki­pu­taal­la­kin oli­vat ras­kaat, mis­tä ker­too yli 160 san­ka­ri­hau­ta­ris­tiä. Tal­vi­so­das­sa 105 päi­vän aika­na kaa­tui 40 hau­ki­pu­taa­lais­ta. Lisäk­si tuli­vat vam­mau­tu­neet. Nai­set teki­vät sotien aika­na omal­ta osal­taan arvo­kas­ta työtä.

– Tänä päi­vä­nä ihmi­set ymmär­tä­vät ehkä parem­min, mitä sota on, kun Ukrai­nas­sa sodi­taan. Vihol­li­nen on sama kuin mikä meil­lä oli, sanoi Greus.

Hau­ki­pu­taal­la on enää muu­ta­mia koto­na asu­va sotiem­me vete­raa­ne­ja ja les­kiä. Poh­jois-Poh­jan­maal­la mää­rä on noin 400 ja koko maas­sa rei­lut 2000.

Vuo­den 2013 kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen itse­näi­syys­päi­vän, vete­raa­ni­päi­vän ja kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän tilai­suuk­sien jär­jes­te­lyis­tä on vas­tan­nut käy­tän­nös­sä puo­len­kym­men­tä aktii­via rin­ta­ma­ve­te­raa­neis­ta, seu­ra­kun­nas­ta ja LC Haukipudas/Kellosta sekä LC Hau­ki­pu­taas­ta. Muka­na tilai­suuk­sis­sa ollut myös par­tio­lai­sia Putaan Vilk­kais­ta ja reserviläisiä.

Kun Hau­ki­pu­taan kun­ta lak­ka­si, itse­näi­syys­päi­vä­juh­lat ja vete­raa­ni­ta­pah­tu­mat kes­ki­tet­tiin Oulun kau­pun­kiin. Hau­ki­pu­taal­la näh­tiin kui­ten­kin tär­keäk­si omat pai­kal­li­set tapah­tu­mat, tote­si LC Haukipudas/Kellon pre­si­dent­ti ja aktii­vi Han­nu Lil­ja­mo.

Hau­ki­pu­taan Tam­men­leh­vän Perin­ne­toi­mi­kun­nan perus­ta­vas­sa kokouk­ses­sa toi­vot­tiin, että val­tion bud­je­tis­ta lii­ke­nee tukea Tam­men­leh­vän Perin­ne­lii­tol­le ja pai­kal­lis­ta­soil­le asti. Poh­jois-Poh­jan­maan Perin­neyh­dis­tys on rekis­te­röi­ty yhdis­tys, jon­ka kaut­ta jat­kos­sa mah­dol­li­nen tuki perin­ne­työ­hön ohjautuu.

Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan Perin­neyh­dis­tys ry:n puheen­joh­ta­ja, evers­ti Rei­jo Sal­li­nen oli yhdes­sä Pent­ti Joup­pi­lan (oik.) ja Kari Ahok­kaan kans­sa ker­to­mas­sa maa­kun­nal­li­ses­ta toi­min­nas­ta. Vie­rel­lä vasem­mal­la Edvin Mat­ti­la ja Ilpo Väisänen.