Haukipudas

Kaa­vai­lu­ja kir­jas­ton siir­ros­ta Jatu­liin ei ymmärretä

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa kes­kus­tel­tiin Oulun kau­pun­gin kaa­vai­luis­ta siir­tää kir­jas­to ja Oulu10-pal­ve­lu­pis­te toi­min­ta­kes­kus Jatu­lin tiloi­hin. Jatu­lin remon­tin suun­nit­te­lun yhtey­des­sä nimit­täin tar­kas­tel­laan, oli­si­ko kir­jas­ton ja pal­ve­lu­pis­teen mah­dol­lis­ta siir­tyä sinne. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kiin­teis­tön omis­ta­jan pitää tie­tää itse, kos­ka tuli­si­jat ja hor­mit on nuohottu

Talo­no­mis­ta­jat vas­taa­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tam­mi­kuun alus­ta läh­tien itse nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta ja nuo­hous­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­ta, kun pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa. Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­toi­mia­lu­eel­la nuo­houk­sen vapaaseen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­joi­ses­ta fysio­te­ra­piay­rit­tä­jäk­si Haukiputaalle

Fysio­te­ra­peut­ti Han­nu Nie­me­lä on perus­ta­nut Hau­ki­pu­taal­le fysio­te­ra­piay­ri­tyk­sen Fysi­locuk­sen tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Paik­ka­kun­nal­le hän muut­ti jou­lu­kuun alus­sa ja on uusi hau­ki­pu­taa­lai­nen.– Kat­se­lin yri­tyk­sel­le sopi­via paik­ko­ja, mis­sä oli­si riit­tä­väs­ti asuk­kai­ta ja sopi­via ja vapai­ta lii­ke­ti­lo­ja, ja pää­dyin tän­ne, ker­too Niemelä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Edus­kun­ta­vaa­lit 2019: Van­hus­ten­huol­to ja ter­veys­pal­ve­lut puhut­ti­vat vaalikojulla

SDP:n hau­ki­pu­taa­lai­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Kaa­ri­na Tor­ro Mar­tin­nie­mes­tä ava­si vaa­li­kam­pan­jan­sa lau­an­tai­na. Kam­pan­ja­ko­ju oli Hau­ki­pu­taan S‑marketin edus­tal­la yhdes­sä oulu­lai­sen ehdok­kaan Ari-Pek­ka Sir­viön kanssa.Sää lauh­tui sopi­vas­ti, mut­ta läm­min­tä ylle tar­vit­tiin sil­ti tuh­dis­ti kak­si­tun­ti­seen ulko­ses­sioon.– Ihan muka­vas­ti ihmi­set ovat pysäh­ty­neet jut­te­le­maan, tote­si Tor­ro tyytyväisenä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Guten Appe­tit! Oppi­laat perus­ti­vat saksalaisravintolan

Hau­ki­pu­taan kou­lun koti­ta­lous­luok­ka muut­tui sak­sa­lais­ra­vin­to­la Sil­kek­si vii­me tors­tai-ilta­päi­vä­nä. Pöy­tä not­kui sak­sa­lais­herk­ku­ja kuten bratwurst-mak­ka­raa, apfel­stru­de­lia eli ome­na­tort­tua, ber­lii­nin­munk­ke­ja, suo­lai­sia breze­lei­tä, pan­nu­kak­kua (flamm­kuc­he), knöö­de­lei­tä ja sacherkakkua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tat muut­ta­vat maailmaa

Ilois­ta puheen­so­ri­naa, muka­via jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja yhdes­sä­oloa, tule­van suun­nit­te­lua ja syven­ty­mis­tä illan mie­len­kiin­toi­sen tee­man sydän­ter­vey­teen. Sii­tä oli Maa­il­man suu­rin mart­tail­ta teh­ty Hau­ki­pu­taal­la kun Tak­ku­ran­nan mar­tat kut­sui Pate­nie­men ja Kel­lon mar­tat luok­seen Kel­lon seurakuntakodille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvät kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat ja tukiryhmät

Ran­ta­poh­ja jul­kai­see Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­den kir­joi­tuk­sia sekä pape­ri­leh­des­sään että verk­ko­si­vuil­laan. Kir­joi­tus­ten ihan­ne­pi­tuus on noin 2 000 merk­kiä. Jul­kai­su­rat­kai­su teh­dään Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­ses­sa. Ver­kos­sa jul­kais­tu kir­joi­tus ei vält­tä­mät­tä pää­dy myös pape­ri­leh­teen tai päinvastoin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­don­kul­kua pitää parantaa

Kel­lo-Kivi­nie­men asu­ka­sil­las­sa 23.1. kuul­tiin Oulun kau­pun­gin uudes­ta vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­mas­ta, jos­ta ker­toi suun­nit­te­lu­työ­ryh­män jäsen Saa­ra Vii­ta­nen. Kol­me pää­tee­maa ovat tie­don­kul­ku, miten asuk­kaat voi­vat vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon ja miten kau­pun­ki tukee asuk­kai­den toi­min­taa. Asu­ka­sil­las­sa todet­tiin, että tie­don kul­kua kau­pun­gin ja kun­ta­lais­ten välil­lä pitää ylei­ses­ti paran­taa. Kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta löy­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va tie­to, mut­ta kysy­myk­siä herät­ti, mik­si kaik­ki vies­tin­tä kes­kit­tyy net­tiin. Hyvä­nä ei näh­ty myös­kään sitä, että vies­tin­tää tapah­tuu sel­lais­ten kana­vien kaut­ta, jon­ne pitää kirjautua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus