Haukipudas

Kan­sa­lais­opis­ton etä­ope­tuk­ses­ta hyviä kokemuksia

Etä­ope­tus pol­kais­tiin koro­na­vi­ruse­pi­de­mian myö­tä nopeas­ti käyn­tiin mui­den oppi­lai­tos­ten tapaan myös kan­sa­lais­opis­tois­sa. Iin kan­sa­lais­opis­tos­sa teh­tiin pää­tös lähio­pe­tuk­sen kes­keyt­tä­mi­ses­tä päi­vää ennen valtioneuvoston.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sii­ka­pu­taan kun­nos­tus loppusuoralla

Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tuk­ses­sa on pääs­ty nyt vii­mei­seen tär­ke­ään vai­hee­seen. Menos­sa on puh­dis­tus­kai­vuu sekä kala­kyn­nys­ten ja kutuso­raik­ko­jen teke­mi­nen. Bio­väy­län tekemiseen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Peliar­vio: Pii­na jää lyhyek­si kau­hu­pe­li­sar­jan uusim­mas­sa osassa

Vuon­na 1996 alku­pe­räi­sel­le PlayS­ta­tio­nil­le jul­kais­tu Resi­dent Evil oli val­lan­ku­mouk­sel­li­nen video­pe­li. Japa­ni­lai­sen Shin­ji Mika­min suun­nit­te­le­ma, Geor­ge A. Rome­ron zom­­bie-elo­­ku­­vien kuvas­toa vanhan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus“Parem­pia aiko­ja odotellessa”

– Nyt ei auta muu kuin odo­tel­la parem­pia aiko­ja ja kat­soa, miten tilan­ne kehit­tyy, tote­aa yrit­tä­jä Juha Nyman Lou­­nas-Kah­­vi­­la Nyymannista.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jei­tä oppi­lail­ta opettajalle

Kun ensim­mäi­siä ker­to­ja alet­tiin puhu­maan mah­dol­li­ses­ta etä­opis­ke­lus­ta, tun­tui se aika absur­dil­ta aja­tuk­sel­ta. Kuin­ka se voi­si olla mah­dol­lis­ta jär­jes­tää, koto­na kun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tur­va­vä­li myös marjametsässä?

Ran­ta­poh­jas­ta 22.1.1981: Tyt­tö ja poi­ka oli­vat aiko­neet sol­mia avio­lii­ton. Tyt­tö oli alai­käi­nen, joten pojan täy­tyi kysyä van­hem­mil­ta lupa täl­le aikeelle.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus