Haukipudas

Tero Sep­pä­ses­tä Vuo­den haukiputaalainen

Voi­ma­nos­ta­ja Tero Sep­pä­nen nimet­tiin lau­an­tai­na Hau­ki­pu­das-päi­vil­lä Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sek­si. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät perus­te­li valin­taa sil­lä, että Sep­pä­nen on saa­vut­ta­nut run­saas­ti arvo­ki­sa­mi­ta­le­ja ja tuo­nut Hau­ki­pu­das­ta esil­le ympä­ri Suomea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin vaa­te tuli Haukiputaalle

Jää­lin Vaa­te ava­si tal­vi­myy­mä­län Hau­ki­pu­taal­la tors­tai­na. – Aina­kin alku on ollut vil­kas­ta ja lupaa­vaa, kiit­te­le­vät yrit­tä­jät Marit­ta ja Har­pin­der Singh.Haukiputaalla Jää­lin Vaa­te toi­mii aina­kin hel­mi­kuun lop­puun asti, mut­ta jos näyt­tää sil­tä, että tar­vet­ta vaa­te­kau­pal­le Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa on ja kaup­pa käy, vuo­kra­so­pi­mus­ta on mah­dol­li­suus jat­kaa, ker­too paris­kun­ta. Vaa­te­lii­ke toi­mii Revon­tien var­rel­la Punai­sen Ris­tin Point­ti-myy­mä­län vieressä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kalas­tus­ta Kel­lon merellä

Kun tar­kas­te­lem­me van­has­ta kar­tas­ta ran­ta­vii­vaa 1450- luvun puo­li­vä­lis­sä, huo­maam­me asu­tuk­sen kes­kit­ty­neen Kel­los­sa Kel­lon Ison­lah­den ympä­ril­le ja Kii­min­ki­joel­la Joke­lan kylän tienoille.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Tär­kein­tä on tie­to, etten ole yksin”

Tänään tors­tai­na 8.11. vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Dia­be­tes­päi­vää. Yrit­tä­jä ja kah­den lap­sen isä, 51-vuo­tias Mar­ko Sauk­ko Kel­lon Kivi­nie­mes­tä, ei osan­nut kuvi­tel­la sai­ras­tues­saan  dia­be­tek­seen, mitä kaik­kea sai­raus tuo tul­les­saan. Kak­kos­tyy­pin dia­be­tes puh­ke­si hänel­le kolmekymppisenä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Odo­te­tut ruop­pauk­set alkoi­vat Mar­tin­nie­men edustalla

Oulun kau­pun­gin vesi­väy­lien kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­set ovat eden­neet sii­hen pis­tee­seen, että pää­ura­koit­si­ja R‑Towing Oy on alku­vii­kos­ta tuo­nut ruop­paus­ka­lus­ton­sa Mar­tin­nie­men edus­tal­le. Siel­tä ruoppaukset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myl­ly­saa­ren laa­vul­la avajaisjuhlat

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län Myl­ly­saa­ren laa­vul­la vie­te­tään ava­jais­juh­lia lau­an­tai­na 3.11. kel­lo 17 alkeen.Kyläyhdistys ja kylä­läi­set ovat raken­ta­neet Myl­ly­saa­reen eli Sant­tusaa­reen laa­vun, kak­si nuo­tio­paik­kaa ja kun­nos­ta­neet ja siis­ti­neet saar­ta ja sitä kier­tä­vän polun yhtei­seen vir­kis­tys­käyt­töön. Kah­den nuo­tio­pai­kan väliin jää­vä hiek­ka-alue on tar­koi­tet­tu las­ten leik­ki­pai­kak­si. Kun­nos­tus­työt on teh­ty tal­koil­la ja hank­kee­seen on saa­tu myös Lea­der-avus­tus­ta.– Vii­mei­set laa­vu­tal­koot pide­tään tors­tai­na 1.10., jol­loin pai­kat vii­meis­tel­lään otta­maan ava­jais­vä­ki vas­taan, ker­too kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas. Tal­koot alka­vat kel­lo 17.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPer­hey­ri­tyk­sen jat­ka­mi­nen tun­tui omimmalta

Väri­sil­mä Hau­ki­pu­taan kaup­pias Pasi Jäm­sä on yrit­tä­jä toi­ses­sa pol­ves­sa. Hänen van­hem­pan­sa perus­ti­vat Hau­ki­pu­taan Värin vuon­na 1981 eli 37 vuot­ta sitten.Pasi tart­tui ohjak­siin vuon­na 2002. Isä Leo toi­mii edel­leen­kin yri­tyk­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Pasi Jäm­sä kas­voi per­hey­ri­tyk­seen pie­nes­tä pitäen. Hän muis­te­lee teh­neen­sä varas­to­hom­mia jo 13-kesäi­se­nä. Hän alkoi opis­kel­la raken­nus­tek­niik­kaa Oulun yli­opis­tos­sa ja teki samaan aikaan myös töi­tä per­hey­ri­tyk­ses­sä. Opin­not jäi­vät kui­ten­kin sii­nä vai­hees­sa, kun tuli suku­pol­ven­vaih­dok­sen ja iso­jen rat­kai­su­jen aika. – Olen koke­nut tämän työn omak­se­ni ja viih­ty­nyt hyvin, sanoo tänään 50 vuot­ta täyt­tä­vä Jämsä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­hoi­va­pal­ve­lu­ja tar­vi­taan yhä enemmän

Johan­na ja Vil­le Kui­va­lan yri­tys Hau­ki­pu­taan Koti­hoi­va­pal­ve­lut Oy aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2015. Aja­tuk­se­na oli, että toi­min­ta kes­kit­tyi­si Hau­ki­pu­taan alu­eel­le, mut­ta pal­ve­lui­den kysyn­nän ja tar­peen vuok­si toi­mia­lue on laa­jen­tu­nut Raja­ky­lään ja Ouluun.Haukiputaan Koti­hoi­va­pal­ve­lut on täl­lä het­kel­lä Oulun seu­dun suu­rim­pia yksi­tyi­siä, val­ta­kun­nal­li­siin ket­jui­hin kuu­lu­mat­to­mia hoi­va-alan yri­tyk­siä. Alus­sa hen­ki­lös­tö­mää­rä oli puo­len­kym­men­tä, nyt palk­ka­lis­toil­la on neli­sen­kym­men­tä ter­vey­den­huol­lon ja hoi­toa­lan ammat­ti­lais­ta. Hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­ti on käyn­nis­sä koko ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus