Haukipudas

Heik­ki Haa­pa­lal­le hir­ven­hiih­don SM-kultaa

Heik­ki Haa­pa­la Mar­tin­nie­mes­tä voit­ti mies­ten sar­jan hir­ven­hiih­don Suo­men mes­ta­ruu­den 2018 Yli­tor­niol­la. Kisat jär­jes­tet­tiin Pes­sa­lom­po­los­sa maa­lis­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na. Mes­ta­ruus tuli 1143 pis­teel­lä. Hopea ja prons­si meni­vät Savoon.33-vuotias Heik­ki Haa­pa­la on iloi­nen ja yllät­ty­nyt voi­tos­taan, vaik­ka tie­tys­ti kisoi­hin läh­det­täes­sä paras mah­dol­li­nen sijoi­tus on aina tavoitteena.Kisassa ampu­mi­nen onnis­tui mie­hel­tä nap­piin, osuu­des­ta tuli täy­det 100 pis­tet­tä, mikä on kisois­sa har­vi­nai­nen saa­vu­tus. Heik­ki Haa­pa­la ker­too, että yleen­sä­kin hänel­le ampu­mi­nen on hiih­toa vah­vem­pi osuus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvää palau­tet­ta pakohuoneesta

Yli­kii­min­ki­läis­ten nuor­ten ryh­mä on suun­nit­te­lut ja toteut­ta­nut yhdes­sä Oulun 4H:n ja Yli­kii­min­gin nuo­ri­so­ti­la Boxin väen kans­sa Yli­kii­min­kiin oman pako­huo­neen, jonka.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ahmat luis­te­li Kirkonkylälle

Hau­ki­pu­taan Ahmat ry:n nuo­rim­mat junio­rit jär­jes­ti­vät kevät­kiek­ko­rie­han lau­an­tai­na Kir­kon­ky­län ken­täl­lä. – Halusim­me tuo­da seu­ram­me jun­nu­toi­min­taa esil­le ja saa­da seu­ral­le näkyvyyttä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tai­kuu­des­ta ja noi­tuu­des­ta saat­toi ennen van­haan jou­tua käräjille

Hau­ki­pu­taa­lai­nen pai­kal­lis­his­to­rias­ta ja suku­juu­ris­taan kiin­nos­tu­nut mies­hen­ki­lö on tut­ki­nut ja löy­tä­nyt mie­len­kiin­toi­sia tie­to­ja juu­ris­taan. Kym­me­nen suku­pol­vea sit­ten eli Juho Talon­poi­ka, jota.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kult­tuu­ri­vaih­toa kel­lo­lai­ses­sa pirtissä

Nuo­ri japa­ni­lai­nen nai­nen istuu rau­hal­li­ses­ti kodik­kaas­sa olo­huo­nees­sa vil­kuil­len ikku­nas­ta aurin­kois­ta kevä­til­maa. Ulkoa aukea­va lumi­nen mai­se­ma kuu­luu kel­lo­lai­sen Ala­ta­lon per­heen pihapiiriin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mikä raa­to?

Met­säs­sä liik­kues­sa voi tör­mä­tä mitä eri­lai­sim­piin eläin­ten jäl­kiin, mut­ta myös raa­toi­hin ja nii­den jään­nök­siin. Kali­men­ky­län alu­eel­la suo­men­pys­ty­kor­va Joi­kun kans­sa hiih­del­lyt Tan­ja Luok­ka­nen havah­tui, kun Joi­ku alkoi nuus­kia ja kai­vaa lun­ta. Löy­tyi kar­va­tup­po­ja ja jää­ty­nei­tä ruho­no­sia. Mis­tä­hän on kyse?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uras­to vähen­tä­nyt vali­tuk­sia kelkkailusta

Olo­suh­teet moot­to­ri­kelk­kai­lul­le ovat olleet kulu­val­la kau­del­la erin­omai­set. Keväi­set kelit hou­kut­te­le­vat vii­mei­set­kin kelk­kai­li­jat maas­toon, joten Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry:n puheen­joh­ta­ja Mar­ko Kaveri.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kata­falk­ki Hau­ki­pu­taan kirkkoon

Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa otet­tiin vuo­den alus­sa käyt­töön siir­ret­tä­vä katafalkki.Katafalkki on koro­ke, jon­ka pääl­le ark­ku sijoi­te­taan siu­naus­ti­lai­suu­des­sa. Kata­fal­kin reu­noil­la on ylös nos­tet­ta­vat ulok­keet, joi­den pääl­le kuk­ka­lait­teet voi­daan aset­taa, eikä nii­tä tar­vit­se lait­taa lattialle.Ulokkeet voi­daan las­kea alas sil­loin, kun kata­falk­ki siir­re­tään toi­seen paik­kaan mui­den kir­kon toi­mi­tus­ten ajak­si. Näin voi­daan sääs­tää tilaa, jota on kir­kon etuo­sas­sa muu­ten­kin niukasti.Haukiputaan kir­kos­sa ei ole ennen ollut kata­falk­kia. Oulun seu­dul­la aina­kin monis­sa isoim­mis­sa kir­kois­sa sel­lai­nen on käytössä.Katafalkin Hau­ki­pu­taan kirk­koon on suun­ni­tel­lut ja val­mis­ta­nut käsi­työ­nä kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta seu­ra­kun­nan oma kap­pa­lai­nen Mart­ti Hei­no­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pol­te vie piik­ka­ri­per­heen isom­piin saleihin

Sanal­la “pol­te” on suo­men­kie­les­sä mon­ta mer­ki­tys­tä. Hau­ki­pu­ta­lai­sel­le viih­de­kuo­ro Viih­de­piik­ka­reil­le se mer­kit­see ennen muu­ta halua ja into­hi­moa toteut­taa omaa jut­tu­aan. Sik­si onkin luon­te­vaa, että hau­ki­pu­ta­laa­isia kuo­ro­lau­lun ystä­viä jo lähem­mäs 30 vuot­ta ihas­tut­ta­neet “piik­ka­rit” ovat valin­neet tois­tai­sek­si suu­rim­man haas­teen­sa nimek­si juu­ri kysei­sen termin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taal­la on pit­kät saha­pe­rin­teet, sahat antoi­vat met­sä­ta­lou­den myö­tä elan­toa koko Ran­ta­poh­jan alueelle

Kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de — jutus­sa­ni 6.7.2017 käsit­te­lin Suo­men ensim­mäi­sen höy­ry­sa­han, vuon­na 1860 raken­ne­tun Iin Kes­ti­län sahan, vai­hei­ta. Nyt käyn lävit­se muidenkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus