Toi­mit­ta­jal­ta: Kyl­lä­pä sat­tuu ja tapahtuu

Syk­sy kol­kut­te­lee jo ovel­la. Kesä on ollut poik­keuk­sel­li­sen väri­käs ja tapah­tu­ma­ri­kas niin meil­lä kuin muuallakin.

Kesän eläin ei ollut Ruo­ko­lah­den lei­jo­na, vaan Sak­sas­sa jah­dat­tu lei­jo­na oli­kin ehkä vil­li­si­ka. Kes­ki­ke­sän puhee­nai­he oli Wag­ner-jouk­ko­jen juhan­nus­ka­pi­na itä­naa­pu­ris­sa. Putin jat­kaa mie­let­tö­miä tuho­jaan Ukrai­nas­sa. Suo­meen koh­dis­tuu yhä enem­män pro­pa­gan­da- ja trol­li­hyök­käyk­siä Natoon liit­ty­mi­sen seurauksena.

Län­ti­ses­sä naa­pu­ris­sa pol­te­taan Koraa­ne­ja ja pel­ko kos­tois­kuis­ta kas­vaa. Ete­läi­ses­sä Euroo­pas­sa roi­hua­vat isom­mat nuo­tiot. Mas­sii­vi­set maas­to­pa­lot aiheut­ta­vat tuho­ja ja menetyksiä.

Lomai­lu­puo­lel­la koto­maas­sa lan­see­rat­tiin uute­na ret­kei­lyi­dea­na samoi­lu ilman äly­pu­he­li­mia ja somea. Kesän ruo­ka­huol­los­ta­kin sel­vit­tiin, vaik­ka maka­ro­ni­hyl­lyt ammot­ti­vat het­ken tyh­jyyt­tään tuo­tan­to­kat­kon vuok­si. Bar­bi-elo­ku­va vil­lit­see niin nuo­rem­paa kuin van­hem­paa­kin väkeä. On lupa heit­täy­tyä het­kek­si vaa­lean­pu­nai­seen höt­töön kai­ken tämän keskellä.

Poli­tii­kas­sa ei ehdit­ty lomail­la. Vauh­ti kiih­tyy, kun pre­si­dent­ti­pe­lin nap­pu­lat alka­vat olla sel­vil­lä. Puo­lu­eet ovat jo aset­ta­neet ehdok­kai­ta ja kan­nat­ta­ja­kort­te­ja kerä­tään valit­si­jayh­dis­tys­ten perus­ta­mis­ta varten.

Itseä­ni ihme­tyt­tää mik­si ehdok­kail­le, jot­ka ovat vuo­si­kym­me­niä toi­mi­neet aktii­vi­ses­ti omis­sa puo­lueis­saan, pitää perus­taa valit­si­jayh­dis­tys? Onko puo­lu­ees­ta tul­lut taak­ka, joka halu­taan häi­vyt­tää? Vai onko tar­koi­tuk­se­na nos­tat­taa vaa­li-innos­tus­ta ja osoit­taa, että pre­si­dent­ti on puo­lu­ee­ton, koko kan­san arvo­joh­ta­ja. Tus­kin kui­ten­kaan pre­si­dent­tiys nol­laa vali­tun arvo­maa­il­maa ja ideo­lo­gi­aa, jon­ka äänes­tä­jät­kin tietävät.

Kun ajan hen­ki on kään­tää terä­väl­lä lapiol­la kaik­ki kivet ja kan­not, toi­voi­si, että löy­täi­sim­me kah­tia­ja­ka­mi­sen ja eri­pu­ran liet­so­mi­sen sijas­ta tule­vai­suu­teen täh­tää­vän ja yhtei­seen hii­leen puhal­ta­mi­sen hen­gen, yhtei­sek­si hyväksi.

auli.haapala(at)rantapohja.fi