Tur­ve­tuo­tan­to saat­to­hoi­dos­sa – Mil­joo­nien kalus­to sei­soo tyh­jän­pant­ti­na suon laidassa

– Kun tur­ve pois­tuu ener­gia­pa­le­tis­ta kau­ko­läm­mön hin­ta nousee kohis­ten, tuon­ti­puu­ta, ‑kuor­ta ja venä­läis­tä haket­ta tulee tur­peen kor­vaa­jak­si Suo­meen, raha valuu ulko­mail­le, eikä jää maa­kun­tiin. Tur­vey­rit­tä­jiä ajau­tuu kon­kurs­siin, luet­te­lee yli-iiläi­nen tur­vey­rit­tä­jä Arto Haa­pa­nie­men tur­ve­tuo­tan­non rajun alas­ajon seurauksista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lol­le vih­re­ää valoa – Sote-uudis­tus aiheut­taa kie­mu­roi­taan hank­keen rahoitukselle

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lon han­ke­sel­vi­tyk­sen. Sen mukaan moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lu aloi­tet­tai­siin ensi vuon­na ja raken­net­tai­siin vuo­sien 2023–2024 aikana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMinis­te­ri­vie­ras Iissä

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä vie­rai­li Iis­sä maa­nan­tai­na. Minis­te­ri vie­rai­li Kes­kus­tan Iin kun­nal­lis­jär­jes­tön tel­tal­la S‑Market Tur­van edus­tal­la. Hän­tä oli vas­taa­not­ta­mas­sa muun muas­sa Iin kun­nan­joh­ta­ja, iiläi­siä polii­tik­ko­ja sekä pai­kal­la pii­pah­ta­nei­ta kuntalaisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKui­va­nie­men Kie­va­ri astui uuteen aikaan

Haa­ve omas­ta ravin­to­las­ta toteu­tui San­na-Mari Sanak­se­na­hol­le hei­nä­kuus­sa, kun hän ryh­tyi jat­ka­maan Kui­va­nie­men Kie­va­rin toimintaa. 

– Tulin tän­ne töi­hin vii­me hel­mi­kuus­sa. Sit­ten Rai­li ehdot­ti, että alkai­sin tähän yrit­tä­jäk­si. Asi­aa mie­tit­tyä­ni huo­ma­sin, että täs­sä­hän on hyvä tilai­suus toteut­taa haavettani. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­hal­li­tus on Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­den siir­ron kannalla

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää yksi­mie­li­ses­ti kun­nan­val­tuus­tol­le, että Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä voi siir­tää Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lut Kui­va­nie­mi-talol­le. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kun­nan kiin­teis­tö- ja ympä­ris­tö­tek­ni­set pal­ve­lut teke­vät toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sen edel­lyt­tä­vät muu­tos­työt nykyi­sen talous­ar­vion puit­teis­sa. Alus­ta­van arvion mukaan tar­vit­ta­vat muu­tos­kus­tan­nuk­set ovat noin 15 000 euroa. Huo­nei­siin on asen­net­ta­va muun muas­sa käsienpesualtaat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mai­nok­sia Iisi-areenalle

Iin kun­ta alkaa myy­dä yri­tyk­sil­le Iisi-aree­nal­ta mai­nos­paik­ko­ja, jot­ka sisäl­tä­vät käyt­tö­vuo­ron liikuntahallille.


Kun­nan­hal­li­tus esit­tää Olha­van kou­lun lakkauttamista

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta 1.8.2022 läh­tien. Esi­tys syn­tyi kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa yksi­mie­li­ses­ti. Ennen pää­tös­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa esi­tet­tiin asian palaut­ta­mis­ta uudel­leen val­mis­te­luun. Esi­tys hävi­si äänes­tyk­sen, joten asian käsit­te­lyä jat­ket­tiin kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Read Hour herät­ti ajatuksia

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8a-luok­­ka oli muka­na tänä vuon­na Read Hou­ris­sa. Oppi­laat kir­joit­ti­vat sen jäl­keen mie­li­pi­tei­tä luku­tai­dos­ta, ‑tai­dot­to­muu­des­ta ja itse tapah­tu­mas­ta. Lukutaito…