Mai­nok­sia Iisi-areenalle

Iin kun­ta alkaa myy­dä yri­tyk­sil­le Iisi-aree­nal­ta mai­nos­paik­ko­ja, jot­ka sisäl­tä­vät käyt­tö­vuo­ron liikuntahallille.

Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­ta hyväk­syi kokouk­ses­saan mai­nos­ten myyn­nin ja yhteis­työ­so­pi­mus­ten teke­mi­sen yri­tys­ten kans­sa. Sopi­mus teh­dään vuo­dek­si ker­ral­laan. Sopi­muk­ses­sa yri­tys saa mai­nos­ti­laa ja sovi­tun käyt­tö­vuo­ron hal­lil­le. Mai­nok­sia on kol­men tyyp­pi­siä ja ‑kokoi­sia ja nii­den hin­nat vaih­te­le­vat 650 euros­ta 2 500 euroon.