Vatun­gin kehit­tä­mi­nen, ros­ka­kam­pan­ja ja info­tau­lu voit­ti­vat Iin osal­lis­ta­vas­sa budjetoinnissa

Idea merellisen Vatungin kehittämisestä ja saaristomatkailun edistämisestä sai eniten ääniä Iin osallistavan budjetoinnin äänestyksessä.

Idea merellisen Vatungin kehittämisestä ja saaristomatkailun edistämisestä sai eniten ääniä Iin osallistavan budjetoinnin äänestyksessä.

Iin osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin äänes­tyk­ses­sä voit­ti­vat merel­li­sen Vatun­gin kehit­tä­mi­nen ja saa­ris­to­mat­kai­lun edis­tä­mi­nen, Ros­kat vähiin ‑kam­pan­ja sekä Mario­nin kai­vin­ko­neen infotaulu.

Ii-ins­ti­tuut­ti lau­ta­kun­ta koh­den­si kesäl­lä 20 000 euroa osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin. Kun­ta­lai­set teki­vät 33 ehdo­tus­ta tuol­la rahal­la toteu­tet­ta­vis­ta asuk­kai­den hyvin­voin­tia paran­ta­vis­ta hank­keis­ta. Syys­kuus­sa lau­ta­kun­ta päät­ti, että kuusi kri­tee­rit täyt­tä­vää toteut­ta­mis­kel­pois­ta ide­aa ete­nee kun­ta­lais­ten äänes­tet­tä­väk­si. Säh­köi­nen äänes­tys jär­jes­tet­tiin syys-loka­kuun vaih­tees­sa. Sii­nä annet­tiin yhteen­sä 260 ääntä.

Eni­ten, 165 ään­tä sai Kui­va­nie­men osa­kas­kun­nan ja Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan kyläyh­dis­tyk­sen idea Vatun­gin kehit­tä­mi­ses­tä. Ehdo­tuk­seen kuu­lui Kui­va­nie­men Vatun­kiin raken­net­ta­vat esteet­tö­mät uin­ti- ja avan­to­uin­ti­pai­kat ja säh­kö­lu­kot huol­to­ra­ken­nuk­seen sekä Kras­sin­le­ton saa­ren mökil­le raken­net­ta­va teras­si ja mak­ka­ran­pais­to­paik­ka. Arvio idean kus­tan­nuk­sis­ta on yhteen­sä 13 200 euroa.

Toi­sek­si eni­ten, 33 ään­tä sai Iin nuo­ri­so­val­tuus­ton idea nuo­ril­le suun­na­tus­ta Ros­kat vähiin ‑kam­pan­jas­ta. Sii­nä han­ki­taan lisää ros­ka-astioi­ta ympä­ri Iitä sekä pal­ki­taan ros­kien kerää­jiä. Arvio idean koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta on noin 3000 euroa.

Kol­man­nek­si eni­ten, 28 ään­tä sai Yli­ran­nan kyläyh­dis­tyk­sen idea Mario­nin kai­vin­ko­ne­kau­han info­tau­lun uusi­mi­ses­ta ja kau­haa suo­jaa­vas­ta ket­juai­das­ta. Arvio idean kus­tan­nuk­sis­ta on noin 3000–4000 euroa.