Kivi­kou­lun piha­tai­de­teok­sis­ta aio­taan pitää huolta

Hau­ki­pu­taan enti­sen ala-asteen eli Kivi­kou­lun pihal­la ole­vas­ta mit­ta­vas­ta ja arvok­kaas­ta yhtei­sö­tai­de­teok­ses­ta ja sen säi­ly­mi­ses­tä luva­taan huo­leh­tia jatkossa.

Huo­li teok­sen koh­ta­los­ta on askar­rut­ta­nut jo pit­kään niin tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­toa kuin haukiputaalaisiakin.

Kivi­kou­lu on ollut muu­ta­mia vuo­sia tyh­jil­lään, ja syys­kuus­sa kau­pun­ki myön­si kou­lul­le pur­ku­lu­van. Pai­kal­le kaa­vail­laan asuntorakentamista.

Mitä tapah­tuu kou­lun edus­tal­la sijait­se­val­le tai­de­teok­sel­le ja toi­sel­le teok­sel­le, joki­ran­nan puo­lel­le kivis­tä lado­tul­le Jatulintarhalle?

Maa­nan­tai­na pai­kan pääl­lä Kivi­kou­lun piha­maal­la kävi­vät kat­sas­ta­mas­sa tilan­net­ta tek­ni­set isän­nöit­si­jät Saka­ri Kela ja San­te­ri Lok­ki­la Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­luis­ta yhdes­sä tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­ton kans­sa. Muka­na oli myös Mai­ja Kum­pu­la Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asukasyhdistyksestä.

Saka­ri Kelan mukaan San­na Koi­vis­ton suun­nit­te­le­ma ja yhdes­sä kou­lun oppi­lai­den ja opet­ta­jien kans­sa teke­mä tai­de­teos sekä Jatu­lin­tar­ha siir­re­tään Joke­lan­tien toi­sel­le puo­lel­le uuden Hau­ki­pu­taan kou­lun piha­pii­riin. Mah­dol­lis­ta on myös vaih­toeh­to, että teok­set jää­vät nykyi­sil­le pai­koil­leen, mikä­li ne sopi­vat tule­viin aluet­ta kos­ke­viin pihasuunnitelmiin.

Teok­sis­ta vas­taa­vat täl­lä het­kel­lä Oulun kau­pun­gin eri hal­lin­to­ta­hot mukaan­lu­kien Museo- ja tie­de­kes­kus Luup­pi. Kivi­kou­lun pur­ku­työn toteu­tues­sa edel­ly­te­tään, että molem­mat teok­set suojataan.

Kivi­kou­lun pur­ku käyn­nis­tyy Kelan mukaan aikai­sin­taan ensi vuo­den puo­lel­la. Pur­ku-ura­koit­si­ja vali­taan toden­nä­köi­ses­ti vuo­den­vai­hees­sa. Kau­pun­gil­la on suun­ni­tel­mis­sa ase­ma­kaa­voit­taa alue asuntorakentamiseen.

– Toden­nä­köi­ses­ti Oulun kau­pun­gin maa ja mit­taus tekee aloit­teen kaa­voi­tuk­ses­ta lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Ase­ma­kaa­va­muu­tos­pro­ses­si kes­tää aina­kin pari vuot­ta, arvio Saka­ri Kela.

Vie­lä ei ole siis var­muut­ta, min­kä tyyp­pis­tä raken­ta­mis­ta alu­eel­le tulee. Lopul­li­nen raken­nus­kan­ta ja sijoit­te­lu tapah­tuu kaa­va­pro­ses­sis­sa. Mah­dol­lis­ta on myös vaih­toeh­to, että alu­ees­ta tuli­si oma­ko­ti­ta­loa­lue, kun aiem­min on puhut­tu kerrostaloista.

Idea mit­ta­vas­ta yhtei­sö­tai­de­teok­ses­ta ala-asteen pihal­le syn­tyi aikoi­naan piha­suun­nit­te­lun myö­tä, kun pihas­ta halut­tiin teh­dä viih­tyi­säm­pi. Vuon­na 1999 käyn­nis­tet­tiin mit­ta­va pari vuot­ta kes­tä­vä yhtei­sö­tai­de­han­ke, joka toteu­tet­tiin tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­ton suun­ni­tel­man poh­jal­ta ja joh­dol­la yhdes­sä kou­lun oppi­lai­den ja opet­ta­jien kans­sa. Tai­de­teok­sen teke­mi­seen osal­lis­tui­vat kaik­ki kou­lun noin 400 oppilasta.

Kivi­kou­lun pihal­la ole­vas­sa noin 18 met­rin levyi­ses­sä ja kol­men met­rin kor­kui­ses­sa beto­ni­ses­sa monu­men­tis­sa on eril­li­siin beto­ni­siin ele­ment­ti­sei­nä­miin ase­tel­tu 400 eri­lais­ta käsin teh­tyä, kuvioi­tua yksi­löl­lis­tä beto­ni­laat­taa, jois­sa tee­ma­na on muun muas­sa luon­to. Näyt­tä­vän tai­de-elä­myk­sen ohel­la teos toi­mii ser­mi­nä ja leik­ki­paik­ka­na sokkeloineen.

Tai­de­teok­sen teke­mi­nen ja rahoi­tuk­sen hank­ki­mi­nen vaa­ti kovas­ti työ­tä ja laa­jal­ti voi­ma­va­ro­ja. Kus­tan­nuk­set oli­vat noin 150 000 mark­kaa sil­lois­ta rahaa. Han­ket­ta tuki­vat muun muas­sa Hau­ki­pu­taan kun­ta ja Kii­min­ki­joen opis­to, ja hank­kee­seen saa­tiin myös val­ta­kun­nal­li­sia avus­tuk­sia sekä lah­joi­tuk­sia myös pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä ja yksityisiltä.

Kivis­tä ladot­tu, joen puo­lel­la sijait­se­va Jatu­lin­tar­ha-muo­dos­tel­ma on sekin syn­ty­nyt monen tahon yhteis­työ­nä. Kou­lun oppi­laat, oppi­lai­den van­hem­mat, opet­ta­jat ja joh­to­kun­nan jäse­net sekä muut vapaa­eh­toi­set raken­si­vat Jatu­lin­tar­han Run­te­lin har­jul­ta hae­tuis­ta kivistä.

Kivi­kou­lul­la jär­jes­te­tään “viho­vii­mei­set päät­tä­jäi­set” kes­ki­viik­ko­na 27.10. kel­lo 18 alkaen kou­lun ruo­ka­sa­lis­sa. Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä muis­te­luil­ta on avoin kai­kil­le, ja mukaan on myös kut­sut­tu muis­te­li­joi­ta. Sisään­käyn­ti ruo­ka­sa­liin on kes­kusur­hei­lu­ken­tän puo­lei­ses­ta ovesta.