Poruk­kaa jäl­leen liikkeelle

Toi­si­naan tekee hyvää hakeu­tua itse­ään kehit­ty­neem­pien seu­raan. Tämä tuli mie­leen sii­tä, kun olen käy­nyt vii­me aikoi­na lenk­kei­le­mäs­sä useam­man mara­to­nin juos­seen tut­ta­va­ni kans­sa. Tilan­ne on se, että kun minul­la on jo aika puus­ku­tus menos­sa, on tut­ta­va­ni syke vas­ta 80. Toi­vot­ta­vas­ti hänel­le on edes jotain hyö­tyä yhteis­lii­kun­nas­tam­me. Tut­ta­va­ni vauh­din­ja­ko on tai­ta­vaa ja tun­nen, että aina­kin oma kun­to­ni on kohen­tu­maan päin.


Ruo­ka­tur­vaa on jat­kos­sa seu­rat­ta­va entis­tä tarkemmin

Koro­na-virus ja sen aiheut­ta­ma maa­il­man­ta­lou­den huo­jah­dus nos­ti­vat taas ruo­ka­tur­van esil­le. Saam­me­ko jat­kos­sa var­mas­ti tuon­ti­vil­jaa, jos ulko­maan kaup­pa alkaa uudel­leen tak­kuil­la? Onko meil­lä riit­tä­väs­ti talon­poi­kia kyl­vä­mään koti­mais­ta viljaa?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mitä seu­raa­vak­si?

Par­tio­lais­ten maja Muho­joen Ison­ki­ven­kos­kel­la on saa­nut vie­reen­sä vuo­sien saa­tos­sa sora­kuo­pat ja nyt Ollin­kor­ven tuulimyllypuiston.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syn­nyin­seu­tu Pet­sa­mo säi­lyy aina muistoissa

Yrjö Moso­rin oli 13-vuo­tias, kun per­he jou­tui läh­te­mään Pet­sa­mos­ta evak­koon toi­sen ja vii­mei­sen ker­ran jat­ko­so­dan päät­teek­si vuon­na 1944 ja jät­tä­mään rak­kaat koti­kon­nut. Tiet toi­vat Hau­ki­pu­taal­le ja ensik­si Häyrysenniemeen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Näky­mää Hau­ki­pu­taan kirk­koon parannetaan

Hau­ki­pu­taan kau­nis kirk­ko halu­taan saa­da parem­min näky­vil­le Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­tä sil­lal­ta ja Kii­min­ki­joen vas­ta­ran­noil­ta katot­tu­na. Äsket­täin on sovit­tu, että näky­mää aio­taan edel­leen paran­taa kar­si­mal­la puus­toa ran­nan tun­tu­mas­ta. Per­kaus­ta on jo aiem­min­kin teh­ty, mut­ta se ei näy riit­tä­vän, sil­lä kas­vus­toa tulee koko ajan lisää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho iski taas kehävoittoihin

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho ete­ni voi­tos­ta voit­toon Raa­hen Nyrk­kei­ly­ker­hon jär­jes­tä­mis­sä kisois­sa. Voit­to­mars­sin aloit­ti nyt kol­man­nen ker­ran kil­pa­ke­hään nous­sut jää­li­läi­nen Kas­per Koi­vu­nen sar­jas­sa B 51 kg. Hän koh­ta­si jär­jes­tä­vän seu­ran Kons­ta Hosion, joka vain pyr­ki pysy­mään Koi­vusen kyy­dis­sä. Var­maot­tei­nen jää­li­läi­nen piti komen­toa otte­lus­sa. Koi­vu­nen ryt­mit­ti otte­lun mie­lei­sek­seen eikä pääs­tä­nyt vas­tus­ta­jaan­sa mukaan mis­sään vai­hees­sa. Tuo­ma­rei­den tuo­mio oli yksi­mie­li­nen 3–0 Koivuselle.


Kes­kus­pis­tos­ta Jäälinraitiksi

Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­ta Jää­lin kap­pe­lin suun­taan kul­ke­va Kes­kus­pis­to muut­tuu Jää­lin­rai­tik­si, kun uuden ase­ma­kaa­van mukai­sia katu­ja ale­taan vuon­na 2022 raken­taa. Raken­ta­mi­sen val­mis­tut­tua kul­ku kap­pe­lil­le tapah­tuu Jää­lin­rai­tin kaut­ta. Jää­lin­tiel­tä kap­pe­lil­le teh­dään uusi kevyen­lii­ken­teen väy­lä, joka kul­kee puret­tu­jen lii­ke­ta­lo­jen ja enti­sen leik­ki­ken­tän sekä met­si­kön ja asu­tuk­sen välis­tä. Suun­ni­tel­mat ase­te­taan asuk­kai­den näh­tä­vil­le joulukuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tys pal­kit­si vastuunkantajia

Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen vas­tuun­kan­ta­jat ja tal­koo­lai­set kokoon­tui­vat maa­nan­tai-ilta­na asu­kas­tu­val­le liha­so­pan, lohi­lei­pien ja täy­te­kak­ku­kah­vien äärel­le. Samal­la muis­tet­tiin kah­ta pit­kään muka­na ahke­roi­nut­ta vas­tuun­kan­ta­jaa, Eeva Hil­tus­ta ja Tar­ja Bes­mon­dia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus