Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho iski taas kehävoittoihin

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho ete­ni voi­tos­ta voit­toon Raa­hen Nyrk­kei­ly­ker­hon jär­jes­tä­mis­sä kisois­sa. Voit­to­mars­sin aloit­ti nyt kol­man­nen ker­ran kil­pa­ke­hään nous­sut jää­li­läi­nen Kas­per Koi­vu­nen sar­jas­sa B 51 kg. Hän koh­ta­si jär­jes­tä­vän seu­ran Kons­ta Hosion, joka vain pyr­ki pysy­mään Koi­vusen kyy­dis­sä. Var­maot­tei­nen jää­li­läi­nen piti komen­toa otte­lus­sa. Koi­vu­nen ryt­mit­ti otte­lun mie­lei­sek­seen eikä pääs­tä­nyt vas­tus­ta­jaan­sa mukaan mis­sään vai­hees­sa. Tuo­ma­rei­den tuo­mio oli yksi­mie­li­nen 3–0 Koivuselle.

Sar­jas­sa B 70 kg otte­luun saa­tiin kan­sain­vä­lis­tä väriä. Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon Alek­si Guz­man sai todel­la haas­ta­van vas­tus­ta­jan. Bode­nin Elias Nasi on jo 18-vuo­tias eli A‑juniori. Nasi on hal­lin­nut otte­lui­taan tar­kal­la, ulot­tu­val­la tyy­lil­lään ja kil­pai­lu­ko­ke­mus­ta on huo­mat­ta­van pal­jon enem­män kuin Guz­ma­nil­la. Ruot­sin mes­ta­ruus­ki­sois­sa Nasi on monen vuo­den ajan ollut muka­na kärkikahinoissa.

– Alek­si Guz­man on sar­jaan­sa ulot­tu­va noin 186 sen­tin pituu­del­laan, mut­ta Nasi on vie­lä­kin pidem­pi, eli tilan­ne oli todel­la uusi Alek­sil­le. Vas­ta 16-vuo­tias Alek­si pyr­ki toteut­ta­maan annet­tu­ja tak­ti­sia ottei­ta ja otte­le­maan ammat­ti­mai­sen tar­kas­ti, seu­ran pää­val­men­ta­ja Mat­ti Lant­to kertoo.

Hänen mukaan­sa tavoit­tee­na oli ottaa lii­ke­ti­la pois vas­tus­ta­jal­ta. Osu­ma­tark­kuu­des­sa Guz­man oli omaa luok­kaan­sa ja joka eräs­sä Alek­si paran­si otet­taan ja vii­mei­ses­sä eräs­sä alkoi entis­tä enem­män onnis­tu­maan jatkotilanteissa.

– Tämä otte­lu oli päi­vän paras tai­dol­li­ses­ti. Guz­man jät­ti kak­si vuot­ta van­hem­man Elias Nasin hopealle.

Ensi vii­kon­lop­pu­na Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon tii­mi osal­lis­tuu Bode­nis­sa jär­jes­tet­tä­viin kisoi­hin, ja sii­tä viik­ko eteen­päin Mik­ke­lis­sä on nuor­ten SM-kil­pai­lut A/B junio­reil­le, jos­sa näil­lä näky­min sekä Koi­vu­nen että Guz­man nähdään.