Näl­kä­päi­vä­ke­räys alkaa tänään

Punai­sen Ris­tin Näl­kä­päi­vän lipas­ke­räys käyn­nis­tyy tänään tors­tai­na ja jat­kuu lau­an­tai­hin saak­ka. Näl­kä­päi­vä on Suo­men Punai­sen Ris­tin suu­rin vuo­sit­tai­nen keräys, johon osal­lis­tuu run­saas­ti vapaaehtoisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sie­nes­tä­mään ehtii vielä

Tan­ja Ijäs on pitä­nyt sie­ni­kurs­se­ja noin seit­se­män vuo­den ajan. Hän ker­too, että koro­na-aika on tuo­nut muka­naan sel­vän sienestysbuumin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syys­ka­laa­sit juh­lis­ta­vat kalasesonkia

Kala­kau­pas­sa ele­tään vuo­den paras­ta aikaa, kun tar­jol­la on niin nah­ki­sia, mätiä, mai­vo­ja kuin sii­ko­ja­kin. Monet kalo­jen ystä­vät käyt­tä­vät seson­gin hyväk­seen ja säi­lö­vät kalo­ja myös tal­ven varal­le. Kala­lii­ke H. Kuhal­la asia on huo­mioi­tu jär­jes­tä­mäl­lä nyt tois­ta ker­taa Iin Maja­kan syyskalaasit. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulu-lai­va sei­laa rak­kau­des­ta mereen

Aamu­hä­mä­ris­sä vii­me lau­an­tai­na Oulun Top­pi­lan­sal­men lai­tu­ris­sa ollees­sa Oulu-lai­vas­sa kävi jo täy­si tohi­na. Lai­val­la yöpy­neet Suo­men Majak­ka­seu­ran ret­kei­li­jät naut­ti­vat lai­van salon­gis­sa aamu­pa­laa. Lai­van mie­his­tö toi­mit­ti kukin omia sovit­tu­ja teh­tä­vi­ään. Täl­lä mat­kal­la kone­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Mat­ti Teräs kut­sui ennen lai­van läh­töä kur­kis­ta­maan konehuoneeseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­joit­ta­mi­nen ja tai­de oli­vat Väi­nö Rousun hen­ki­rei­kiä – Omae­lä­mä­ker­ral­li­nen muis­tel­ma­teos julkaistu

Kui­va­nie­me­läi­nen Väi­nö Rousu tun­net­tiin kalas­ta­ja­na, venei­den raken­ta­ja­na puu­re­lie­fien veis­tä­jä­nä. Nii­den lisäk­si hän kir­joit­ti ja äänit­ti muis­tel­mi­aan. Yli 900-sivui­nen kan­siol­li­nen teks­tiä ja niis­tä Rousun itsen­sä luke­mat 50 kaset­ti­nau­haa ovat vuo­sia odot­ta­neet työs­tä­mis­tä kirjaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSyk­sy saa­puu myös liikenteeseen

Täten julis­tan raa­pu­tus­kau­den alka­neek­si. Enkä tar­koi­ta nyt ässä­ar­po­ja. Eili­saa­mu­na maa­kun­nas­sa oli monin pai­koin vah­vas­ti­kin pak­kas­ta, jopa 7 astet­ta. Itse tein läh­töä työ­pai­kal­le hiu­kan ennen kuut­ta, ja auton loke­rois­ta oli kai­vet­ta­va esil­le ikku­nan­raa­pu­tin. Omal­la pihal­la pak­kas­ta oli 3 astet­ta. Olen itse asias­sa käyt­tä­nyt täl­le syk­syl­le jo pariin ottee­seen moot­to­ri- ja sisä­ti­lan läm­mi­tin­tä. Säh­köä kuluu, mut­ta aamu­var­hai­sel­la liik­keel­le­läh­tö on mukavampaa.


Väli­tun­ti­pi­han penk­kien vaja­vai­nen mää­rä poi­kii ongelmia

Kou­lun­käyn­ti on muut­tu­nut pan­de­mian myö­tä huo­mat­ta­vas­ti. Niin kuin ala-asteel­la on aina ollut, myös ylä­as­teil­le on tul­lut pakol­li­set ulko­vä­li­tun­nit. Ylä­kou­lun väli­tun­ti­pi­haa ei sel­väs­tik­kään ole suun­ni­tel­tu koko ylä­as­teel­le käy­tet­tä­väk­si mon­ta ker­taa päi­väs­sä, sil­lä siel­lä on vain vii­si pien­tä istumapenkkiä.