Aamu­pa­laa seurakunnissa

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on tar­jol­la aamu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta työt­tö­mil­le ja vähä­va­rai­sil­le. Ne on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­la on talou­del­li­sia ongel­mia tai jot­ka kai­paa­vat tois­ten ihmis­ten seuraa.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Hau­ki­pu­taal­la kokoon­nu­taan Aamu­puu­ro Aka­te­mi­aan tors­tai­sin. Ohjel­mas­sa on kel­lo 10 alkaen aamu­ru­kous, jon­ka jäl­keen on tar­jol­la aamiais­ta. Aamiai­nen on mak­su­ton, mut­ta halu­tes­saan voi antaa lah­joi­tuk­sen toi­min­nan tuke­mi­seen. Jär­jes­te­lyis­sä on muka­na Put­taan Mar­tat. Kel­lo 11–12 kes­kus­tel­laan yhdes­sä vaih­tu­vis­ta päi­vän aiheista.

Dia­ko­nian lou­nas tar­joil­laan joka maa­nan­tai kel­lo 11–12 Jää­lin kap­pe­lis­sa. Lou­nas on tar­koi­tet­tu työt­tö­mil­le, elä­ke­läi­sil­le ja pie­ni­tu­loi­sil­le. Ate­rian hin­ta on kol­me euroa.

Yli-Iin Aamu­py­säk­ki jär­jes­te­tään ker­ran kuu­kau­des­sa per­jan­tai­sin. Tar­jol­la on mak­su­ton aamu­pa­la, jut­tuseu­raa ja neu­von­taa dia­ko­ni­sen avun tar­peis­ta 1.10. kel­lo 10–11.

Tauol­la ovat tois­tai­sek­si keit­to­lou­nas­päi­vät Yli­kii­min­gin Asu­kas­tu­val­la ja Vep­sän kylätalolla.

Ajan­ta­sais­ta tie­toa löy­tyy Oulun seu­ra­kun­tien tapahtumakalenterista.