Raken­ta­ja­mes­sut Ouluhallissa

Raken­ta­ja 2021 ‑tapah­tu­ma koko­aa lukui­sia raken­ta­mi­sen, remon­toin­nin sekä sisus­tuk­sen asian­tun­ti­joi­ta ja näyt­teil­lea­set­ta­jia Oulu­hal­liin vii­kon­lop­pu­na. Kysees­sä on raken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen suurin…

Lue lisää

Hidas­ta vauh­tia kun näet hevosen!

Ihmi­set aja­vat lii­an kovaa, kun näke­vät hevo­sen lii­ken­tees­sä eikä hidas­ta vauh­tia. Hevo­set ovat arko­ja ja voi­vat pelä­tä moot­to­ria­jo­neu­vo­ja sekä pyöräilijöitä.…


Täs­tä se lähtee

Ran­ta­poh­jas­ta 2.12.1971: – Se on sitä ero­tiik­kaa, sanoi naa­pu­rin Jan­ne, kun kuu­li van­han tut­ta­van­sa Mikon eroa­van vai­mos­taan. L.L.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syk­sy saa­puu myös liikenteeseen

Täten julis­tan raa­pu­tus­kau­den alka­neek­si. Enkä tar­koi­ta nyt ässä­ar­po­ja. Eili­saa­mu­na maa­kun­nas­sa oli monin pai­koin vah­vas­ti­kin pak­kas­ta, jopa 7 astet­ta. Itse tein läh­töä työ­pai­kal­le hiu­kan ennen kuut­ta, ja auton loke­rois­ta oli kai­vet­ta­va esil­le ikku­nan­raa­pu­tin. Omal­la pihal­la pak­kas­ta oli 3 astet­ta. Olen itse asias­sa käyt­tä­nyt täl­le syk­syl­le jo pariin ottee­seen moot­to­ri- ja sisä­ti­lan läm­mi­tin­tä. Säh­köä kuluu, mut­ta aamu­var­hai­sel­la liik­keel­le­läh­tö on mukavampaa.


Väli­tun­ti­pi­han penk­kien vaja­vai­nen mää­rä poi­kii ongelmia

Kou­lun­käyn­ti on muut­tu­nut pan­de­mian myö­tä huo­mat­ta­vas­ti. Niin kuin ala-asteel­la on aina ollut, myös ylä­as­teil­le on tul­lut pakol­li­set ulko­vä­li­tun­nit. Ylä­kou­lun väli­tun­ti­pi­haa ei sel­väs­tik­kään ole suun­ni­tel­tu koko ylä­as­teel­le käy­tet­tä­väk­si mon­ta ker­taa päi­väs­sä, sil­lä siel­lä on vain vii­si pien­tä istumapenkkiä.Kur­ke­la voit­toon Kurjenpesällä

Iin seu­dun hir­ven­juok­su­mes­ta­ruu­det rat­kot­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa Kur­jen­pe­sän maas­tos­sa. Kil­pai­lun yli­voi­mai­nen ykkö­nen oli kesäl­lä SM-prons­sia saa­vut­ta­nut Jani Kur­ke­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Per­he­ret­ki luontokeskukseen

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­ta toteut­ti per­he­ret­ken Limin­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen 16.9.2021. Ohjel­maan sisäl­tyi tutus­tu­mis­ta ” Lin­tu­jen kah­dek­san vuo­den­ai­kaa” ‑näyt­te­lyyn, kii­ka­roin­tia lin­tu­tor­nil­la ja mak­ka­ran­pais­toa nuotiolla.


Har­taus: Onko pakko?

Yksi var­ma syk­syn merk­ki meil­lä nuo­ri­so­työs­sä on uusien rip­pi­kou­lu­jen aloi­tus. Info­kir­jeet on lai­tet­tu mat­kaan, ilmoit­tau­tu­mi­set ovat tul­leet ja ryh­mät on muo­dos­tet­tu. Ensim­mäi­ses­sä yhtei­ses­sä tapaa­mi­ses­sa jae­taan päi­vä­mää­rät ja infot seurakuntayhteysjaksosta.


Lii­ken­ne­va­lot yllät­ti­vät Olhavassa

Olha­vas­ta Oijär­ven­tiel­le suun­taa­vat tai vas­taa­vas­ti Yli-Olha­van suun­nal­ta saa­pu­vat autoi­li­jat ovat vii­me päi­vi­nä saa­neet hie­rais­ta sil­mi­ään saa­pues­saan rau­ta­tien yli­kul­kusil­lal­le, sil­lä yli­kul­kuun nouse­van mäen molem­mis­sa päis­sä on tämän täs­tä sijain­nut liikennevalo. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus