Syk­sy saa­puu myös liikenteeseen

Täten julis­tan raa­pu­tus­kau­den alka­neek­si. Enkä tar­koi­ta nyt ässä­ar­po­ja. Eili­saa­mu­na maa­kun­nas­sa oli monin pai­koin vah­vas­ti­kin pak­kas­ta, jopa 7 astet­ta. Itse tein läh­töä työ­pai­kal­le hiu­kan ennen kuut­ta, ja auton loke­rois­ta oli kai­vet­ta­va esil­le ikku­nan­raa­pu­tin. Omal­la pihal­la pak­kas­ta oli 3 astet­ta. Olen itse asias­sa käyt­tä­nyt täl­le syk­syl­le jo pariin ottee­seen moot­to­ri- ja sisä­ti­lan läm­mi­tin­tä. Säh­köä kuluu, mut­ta aamu­var­hai­sel­la liik­keel­le­läh­tö on mukavampaa.

Eläm­me syys­kuun lop­pu­puol­ta, mut­ta ensim­mäi­set tal­ven mer­kit ovat siis jo näky­vis­sä. Onnek­si tiis­tai-ilta­na tai ‑yönä ei ollut sata­nut. Mikään ei ole ilkeäm­pää kuin aja­mi­nen kesä­ren­kail­la pei­li­jääl­lä. Ja onhan meil­lä täl­le syk­syl­le jo ensim­mäi­set koke­muk­set lumi­soh­jos­sa aja­mi­ses­ta. Vii­me vii­kon tiis­tai­na satoi ensim­mäi­sen ker­ran lunta.

“Lumi (tai tal­vi) yllät­ti autoi­li­jat” on syk­syn tun­ne­tuim­pia otsi­koi­ta. Se on vähän has­sua maas­sa, mis­sä tie­de­tään että aina­kin tähän asti tal­vi on tul­lut vää­jää­mät­tö­mäs­ti. Joka tapauk­ses­sa tal­vel­la ja syk­syn pimey­del­lä on suu­ria vai­ku­tuk­sia lii­ken­teen turvallisuuteen.

Kii­rei­sim­mät ovat jo var­maan­kin vaih­ta­neet auton­sa alle tal­vi­ren­kaat, mut­ta suu­rin ruuh­ka ren­gas­yri­tyk­sis­sä alka­nee loka­kuun puo­lel­la. Laki mää­rää, että jos sää tai keli sitä edel­lyt­tää, niin tal­vi­ren­kai­ta on käy­tet­tä­vä autois­sa 1.11.–31.3. Nas­ta­ren­kai­ta saa käyt­tää 1.11.–31.3. ja muul­loin­kin sään tai kelin niin vaa­ties­sa. Eli ei ole rikos lait­taa tal­vi­ren­kai­ta alle jo loka­kuus­sa tai jopa syys­kuus­sa. Ja tääl­lä poh­joi­ses­sa sää tai keli kyl­lä vaa­tii kit­ka- tai nas­ta­ren­kai­den käyt­töä useim­mi­ten jo ennen mar­ras­kuun alkua.

Eilen oli syys­päi­vän tasaus, mikä mer­kit­see sitä, että alam­me men­nä vauh­dil­la koh­ti vuo­den pimeim­piä aiko­ja. Lii­ken­tees­sä pimeys ja syk­syn liuk­kaat mer­kit­se­vät eten­kin aluk­si uut­ta totut­te­lua lii­ken­ne­ti­lan­tei­siin. Auton valot on syy­tä tar­kis­taa samoin kuin kus­kin asen­ne lii­ken­ne­no­peuk­siin. Hei­jas­tin on ehdo­ton varus­te ulkoi­li­jal­le samoin kuin tien­var­sil­la liik­ku­vil­le koululaisille.