Kuka tahan­sa ei pää­se hir­vi­met­sään – Hir­ven­met­säs­tys on tark­kaan säädeltyä

Hir­ven­met­säs­tys­tä pide­tään usein pien­ten valit­tu­jen jouk­ko­jen har­ras­tuk­se­na, johon ei ulko­puo­li­sil­la ole asi­aa. Välil­lä kuu­luu huhu­ja, kuin­ka joku on ero­tet­tu hir­vi­po­ru­kas­ta tai tul­lut muu­toin huo­nos­ti koh­del­luk­si. Ran­ta­poh­jaan täl­lai­nen yhtey­den­ot­to tuli vii­mek­si Oijär­vel­tä, jos­sa hir­vi­po­ruk­kaan aiko­va koki, ettei hän­tä oltu huo­lit­tu porukkaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta pal­kit­si urheilijoita

Iin kun­ta on pal­kin­nut vuon­na 2019 menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­ta. Vuo­den nuo­ri urhei­li­ja 2019 on Tuuk­ka Simo­nen, jon­ka laji­na on boul­de­roin­ti. Menes­ty­nee­nä val­men­ta­ja­na pal­kit­tiin Toni Ten­hu­nen, jon­ka laji on sin moo hapkido.

Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­sa­lue: Liet­teen­le­vi­tys Haka­suol­le on loputtava

Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­sa­lue sekä Yli­kii­min­gin ja Vuo­tun­gin kalas­tus­kun­nat vaa­ti­vat, että Tas­ki­lan jää­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­la Oulus­sa syn­ty­vää, kemial­li­ses­ti käsi­tel­tyä lie­tet­tä ei enää jat­kos­sa levi­te­tä Haka­suon alu­eel­le Yli­kii­min­gis­sä. Lie­tet­tä on vie­ty alu­eel­le heinä–elokuussa, jol­loin sen aiheut­ta­ma haju­hait­ta herät­ti lähia­lu­een asuk­kaat huo­maa­maan tapahtuneen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus