Kuka tahan­sa ei pää­se hir­vi­met­sään – Hir­ven­met­säs­tys on tark­kaan säädeltyä

Hir­ven­met­säs­tys­tä pide­tään usein pien­ten valit­tu­jen jouk­ko­jen har­ras­tuk­se­na, johon ei ulko­puo­li­sil­la ole asi­aa. Välil­lä kuu­luu huhu­ja, kuin­ka joku on ero­tet­tu hir­vi­po­ru­kas­ta tai tul­lut muu­toin huo­nos­ti koh­del­luk­si. Ran­ta­poh­jaan täl­lai­nen yhtey­den­ot­to tuli vii­mek­si Oijär­vel­tä, jos­sa hir­vi­po­ruk­kaan aiko­va koki, ettei hän­tä oltu huo­lit­tu porukkaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta pal­kit­si urheilijoita

Iin kun­ta on pal­kin­nut vuon­na 2019 menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­ta. Vuo­den nuo­ri urhei­li­ja 2019 on Tuuk­ka Simo­nen, jon­ka laji­na on boul­de­roin­ti. Menes­ty­nee­nä val­men­ta­ja­na pal­kit­tiin Toni Ten­hu­nen, jon­ka laji on sin moo hapkido.
Luku­tai­don ja kir­jas­to­pal­ve­lun tasa-arvosta

Iin kir­jas­toau­to­toi­min­ta lak­kau­te­taan 1.4.2021 alkaen. Sääs­tö­pai­neet ovat jou­dut­ta­neet vai­ke­aa pää­tös­tä, onhan kir­jas­toau­to­toi­min­ta tasa-arvois­ta kir­jas­to­pal­ve­lua par­haim­mil­laan. Kir­jas­toau­to on kui­ten­kin tien­sä pääs­sä jo ikän­sä puo­les­ta ja uuden auton inves­toin­ti oli­si ollut kal­lis lai­na­mää­riin näh­den. Kir­jas­tos­sa on suun­ni­tel­tu uut­ta hakeu­tu­vaa kir­jas­to­pal­ve­lua sii­tä läh­tien, kun kir­jas­toau­to Akse­lin lak­kaut­ta­mi­ses­ta alet­tiin kes­kus­tel­la. Hakeu­tu­val­la kir­jas­to­pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan kir­jas­to­pal­ve­lua, joka menee asiak­kaan luo. Ii on laa­ja kun­ta, jos­sa on asuk­kai­ta sekä kylä­kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja kau­ka­na Iin pää­kir­jas­tos­ta ja Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta. Kau­ka­na sii­nä mie­les­sä, että kilo­met­ri­kin on pit­kä mat­ka alle kou­lui­käi­sel­le ja pik­ku kou­lu­lai­sel­le eri­tyi­ses­ti talvikeleillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus