Jou­lui­loa ja perin­tei­tä tar­vi­taan var­sin­kin nyt

Meil­lä kai­kil­la on edes­sä poik­keuk­sel­li­nen jou­lun­ai­ka koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen. Monia suun­ni­tel­mia jou­du­taan muut­ta­maan ja luo­pu­maan totu­tus­ta. Nyt jos kos­kaan jak­sa­mi­sen tuek­si tar­vi­taan sil­mä­ni­loa ja perin­tei­den vaa­li­mis­ta niis­sä puit­teis­sa, mikä on mahdollista.

– Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa on ollut pit­kään haa­vee­na valais­ta kir­kon edus­tan iso van­ha jou­lu­kuusi kaik­kien ilok­si, ja nyt se pää­tet­tiin toteut­taa, ker­too dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Johan­na Kero­la.

Kir­kon edus­tan jyh­keä 25-met­ri­nen kuusi kel­paa­kin valais­ta. Se on näh­nyt monet tuu­let ja tui­ver­ruk­set, elä­män­vai­heet ilos­sa kuin surussa.

Kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­kul­la on van­ha valo­ku­va kir­kos­ta 1890-luvul­ta. Sii­nä kuus­ta ei vie­lä ole, mut­ta kuusen arvel­laan ole­van yli 100-vuotias.

Jou­lu­kuuseen han­kit­tiin nel­jä yli 20-met­ris­tä valo­sar­jaa, joi­hin seu­ra­kun­nan vapaa­eh­toi­set kier­si­vät lam­put ja tii­vis­teet pai­koil­leen. Valo­jen asen­nuk­sen H‑hetki koit­ti tiis­tai­aa­mu­na kun Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­nan mie­het kalus­toi­neen saa­pui­vat pai­kal­le asen­nus­töi­hin ja ripus­ta­maan valot kuuseen. Asen­nus­työn säh­kö­osuus­kun­ta teki lah­joi­tuk­se­na seu­ra­kun­nal­le ja kai­kil­le haukiputaalaisille.

Tapah­tu­maa oli todis­ta­mas­sa seu­ra­kun­nan ja vapaa­eh­tois­ten jouk­ko muka­vas­sa pik­ku­pak­ka­ses­sa, tuu­li ja sade oli­vat laan­tu­neet ja lun­ta­kin oli maas­sa tuo­maan jou­luis­ta tun­nel­maa. Kii­min­ki­jo­ki vir­ta­si rau­hal­li­ses­ti jo hyh­mäi­se­nä taustalla.

Pian huo­mat­tiin, että valo­ja oli­si tar­peen ollan saman ver­ran lisää, jot­ta kuusi voi­daan valais­ta aivan ympä­riin­sä, niin että valot näky­vät parem­min myös Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan kulkijoille.

Kirk­ko­her­ra Tuis­ku nyök­kä­si hyväk­sy­väs­ti, ja niin­pä lisä­va­lot ovat jo tilauk­ses­sa. Säh­kö­osuus­kun­nan asen­ta­jat lupaa­vat tul­la ura­koi­maan uuden sat­sin pai­koil­leen heti kun ne saadaan.

– Me olem­me jou­luih­mi­siä, kyl­lä se vain pas­saa, myhäi­li­vät miehet.

– Tämä on kyl­lä ehdot­to­mas­ti kor­kein kuusi, mihin on saa­tu valo­ja lait­taa, tote­si­vat Mik­ko Mar­ti­mo ja Pasi Karp­pi­nen maan­ra­jas­ta ohja­tes­saan kuusen lat­vaan kurot­ta­vaa henkilönostokoria.

– Vie­lä vähän oikeal­le, huu­te­li kor­keuk­sis­ta Jani Tolo­nen. Lat­vas­sa keik­kui myös vik­ke­lä ora­va, joka kat­soi par­haak­si las­keu­tua kir­kon kiviai­dal­le tark­kai­le­maan tilannetta.

Jani Tolo­nen kur­kot­taa jou­lu­va­lo­ja kuusen latvaan.

Pai­kal­la ollei­den kat­so­jien kes­kuu­des­sa herä­si kysy­mys, onko kir­kon edus­tan kuusi­van­hus Hau­ki­pu­taan kor­keim­pia ja van­him­pia kuusia?

Upeat jou­lu­va­lot syt­tyi­vät illan hämär­tyes­sä. Nii­tä on käy­ty jo ihai­le­mas­sa kirk­ko­pi­hal­la, ja näky­vät ne kau­em­mak­si­kin kylälle.

Koro­na­ti­lan­ne ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat nyt kaik­kien arkeen ja toi­miin. Seu­ra­kun­nis­sa on alka­mas­sa vuo­den vilk­kain advent­ti- ja jou­lun­ai­ka. Tapah­tu­mat on jou­dut­tu myös Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa miet­ti­mään ja suun­nit­te­le­maan uusiksi.

Jaak­ko Tuis­ku ker­too, että ohjel­mas­sa on tut­tuun tapaan kau­neim­mat jou­lu­lau­lut ‑tilai­suuk­sia ja jou­lun­ajan mes­sut. toteu­te­taan. Tilai­suuk­sien ker­to­ja on lisät­ty niin, että väki­mää­rä pysyy sopi­va­na ja tur­va­vä­lit voi­daan pitää. Aat­toil­ta­päi­vän mes­su aio­taan toteut­taa ulko­na. Jou­lu­kirk­koon ja musii­kin äärel­le pää­see myös Vir­tu­aa­li­kir­kon lähe­tyk­siä seu­raa­mal­la netissä.

Jou­lu­lau­lu­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tään myös ulko­na, kuten ensi sun­nun­tai­na Kol­jun majal­la yhteis­työs­sä Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen kans­sa, Mar­tin­nie­men kou­lun, Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran pihal­la ja kirkkorannassa.

– Koko ajan on varau­dut­ta­va myös sii­hen, että suun­ni­tel­mia pitää muut­taa. Ulko­ta­pah­tu­mis­sa myös sääl­lä on mer­ki­tys­tä, sanoo Tuisku.

Kai­ken kan­san puu­ro­päi­vää kaa­vail­laan vie­tet­tä­väk­si 11.12. ulko­ta­pah­tu­ma­na. Suo­si­tus­sa tapah­tu­mas­sa oli kävi­jöi­tä vii­me vuon­na noin 700.

Tapah­tu­man jär­jes­te­lyt kui­ten­kin voi­vat muut­tua val­lit­se­van tilan­teen ja rajoi­tus­ten mukaan. Tar­kem­min madol­li­ses­ta puu­ro­päi­väs­tä voi­daan ker­toa vas­ta myöhemmin.

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ympä­ris­töön suun­ni­tel­laan teh­tä­väk­si jou­lu­pol­ku, jota voi kul­kea. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää jou­lun alla monia keräyk­siä ja antaa ruo­ka-apua vähä­va­rai­sil­le yksi­näi­sil­le ja lap­si­per­heil­le. Keräyk­siin voi osal­lis­tua tava­ra- tai rahalahjoituksin.

 

Hau­ki­pu­tan Sähkšosuuskunta lah­joit­ti valo­jen asennustyšn seu­ra­kun­ta­lai­sil­le ja kai­kil­le haukiputaalaisille.

Hauk­pu­taan kirk­ko ja kuusi upeas­sa jouluvalaistuksessa.