Jatu­lin perus­pa­ran­nus toteu­tu­nee vuo­si­na 2023–24

Jatulin peruskorjaus on ajankohtaista lähivuosina. Uimahalli saneerataan myöhemmin.Jatulin peruskorjaus on ajankohtaista lähivuosina. Uimahalli saneerataan myöhemmin.

Toi­min­ta­kes­kus Jatu­lin perus­pa­ran­nus­ta esi­te­tään toteu­tet­ta­vak­si parin vuo­den kulut­tua, mikä­li kaik­ki ete­nee suun­ni­tel­lus­ti talous­ar­vio- ja talous­suun­ni­tel­mien käsit­te­lys­sä. Suun­nit­te­lu­ra­haa esi­te­tään varat­ta­vak­si vuo­del­le 2022 ja raken­ta­mi­nen ajoit­tui­si vuo­sil­le 2023–24. Hank­keen kus­tan­nuk­set ovat arviol­ta noin 8,7 mil­joo­naa euroa.

Hank­keen mää­rä­ra­hois­ta ja toteu­tuk­ses­ta päät­tää kau­pun­gin­val­tuus­to, joka tekee lopul­li­set pää­tök­set näis­tä käsi­tel­les­sään ensi- ja tule­vien vuo­sien budjettia.

– Lopul­li­nen inves­toin­ti­pää­tös teh­dään tämän het­ken näky­mien osal­ta ensi vuon­na, jol­loin varat­tai­siin suun­nit­te­lu­ra­haa vuo­del­le 2022 ja itse inves­toin­ti seu­raa­vil­le vuo­sil­le. Toki jo tämän vuo­den pää­tök­sel­lä on ohjaa­va vai­ku­tus, mut­ta inves­toin­te­ja tar­kas­tel­laan vuo­sit­tain val­tuus­tos­sa osa­na bud­je­tin käsit­te­lyä, sel­ven­tää Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä.

40 vuot­ta sit­ten vuon­na 1979 raken­ne­tun Jatu­lin kun­nos­tus­tar­ve on tie­dos­tet­tu jo pit­kään. Uudem­pi osa on raken­net­tu 1983. Han­ke läh­ti ete­ne­mään kau­pun­gin­joh­ta­jan ase­tet­tua vuon­na 2018 han­ke­sel­vi­tys­työ­ryh­män poh­ti­maan perus­kor­jaus­ta ja tilo­jen käyt­töä osa­na sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­veui­den palveluverkkoa.

Han­ke­sel­vi­tys­työ­ryh­mä esit­ti, että Jatu­lin toi­min­ta­kes­kuk­sen tilat perus­kor­ja­taan ja sin­ne sijoi­te­taan Oulu-opis­ton, nuo­ri­so­pal­ve­lui­den työ­pa­jo­jen ja nuo­ri­so­ta­lon sekä var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lu­ja. Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den nykyi­set pal­ve­lut jat­ka­vat tilois­sa. Tilo­jen toi­min­taa tehos­te­taan siten, että nykyi­sis­tä Oulu-Opis­ton Kes­kus­ku­jan sekä var­hais­kas­va­tuk­sen Simp­pu­lan­kar­ta­non tilois­ta voi­daan luo­pua. Kir­jas­ton tilat säi­ly­vät nykyi­sel­lä pai­kal­laan. Pai­kal­li­ses­ti ei läm­met­ty aja­tuk­sel­le sijoit­taa asukastupa/olohuone Jatu­liin, kuten ei kir­jas­ton siir­toa­kaan sinne.

Toi­min­ta- ja lii­kun­ta­kes­kus Jatu­lis­sa on lii­kun­ta­hal­li, voi­mai­lu- ja pai­ni­sa­li sekä kokous­huo­ne. Lisäk­si lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa toi­mii Hau­ki­pu­taan uima­hal­li Vesi-Jatu­li. Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den lisäk­si tilois­sa toi­mii nuo­ri­so­pal­ve­lui­ta ja ilta­päi­vä­toi­min­ta, sekä nuor­ten työ­pa­ja­toi­min­nan yksi­köt Tuu­ni­pa­ja sekä Luon­to- ja liikuntapaja.

Oulu-opis­to jär­jes­tää tilois­sa kuva­tai­deo­pe­tus­ta, vau­vo­jen väri­kyl­py­jä, musii­kin yksi­lö­ope­tus­ta sekä muun muas­sa tans­sin, joo­gan ja pila­tek­sen ope­tus­ta. Ennen Oulun ja Hau­ki­pu­taan kun­ta­lii­tos­ta Jatu­lin tilois­sa oli myös Hau­ki­pu­taan vapaa-ajan­toi­men viras­to. Näi­den tilo­jen jää­tyä tyh­jäk­si on tilois­sa ollut vajaakäyttöä.

Sivis­tys ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta puol­si ja hyväk­syi han­ke­sel­vi­tys­työ­ry­män esi­tyk­sen ja tote­si, että Jatu­lis­sa toi­mi­vil­le pal­ve­luil­le on tar­vet­ta alu­eel­la jat­kos­sa­kin, joten Jatu­lin tilo­jen perus­kor­jaus esi­te­tyil­le toi­min­noil­le on perus­tel­tua. Rat­kai­su tukee sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tavoi­tet­ta tii­vis­tää pal­ve­lui­ta saman katon alle. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut luo­puu Simp­pu­lan­kar­ta­non päi­vä­ko­dis­ta sekä Oulu-opis­ton Kes­kus­ku­jan tilois­ta Jatu­lin toi­min­ta­kes­kuk­sen perus­kor­jauk­sen val­mis­tues­sa. Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Jatu­lin perus­kor­jauk­sen han­ke­suun­ni­tel­man 3.11.

Uima­hal­li Vesi-Jatu­li ei sisäl­ly nyt hank­keil­la ole­vaan Jatu­lin peruskorjaussuunnitelmaan.

– Tule­vis­sa suun­ni­tel­mis­sa Vesi-Jatu­lin kun­nos­tus on, mut­ta vie­lä ei ole teh­ty han­ke­suun­ni­tel­maa ja sen perus­teel­la inves­toin­ti­pää­tös­tä tai aika­tau­lua, ker­too Mika Penttilä.