PoPLi on edis­tä­nyt hyvin­voin­tia ja lii­kut­ta­nut ihmi­siä jo 25 vuotta

Kiimingin Urheilijoiden toiminnanjohtaja Päivi Mikkosen mukaan PoPLi on monessa käytännön asiassa korvaamaton apua seuralle. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingin Urheilijoiden toiminnanjohtaja Päivi Mikkosen mukaan PoPLi on monessa käytännön asiassa korvaamaton apua seuralle. (Kuva: Teea Tunturi)

25 vuot­ta täyt­tä­vä Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta lii­kut­taa kym­me­niä tuhan­sia ihmisiä.

– Par­haat tari­nat syn­ty­vät ruo­hon­juu­ri­ta­son kon­tak­teis­ta. Innos­tu­neet ihmi­set saa­vat aikaan ihmei­tä, iloit­see Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­nan aikuis­lii­kun­nan kehit­tä­jä Ilk­ka Kurt­ti­la.

Hän ker­too esi­mer­kin, miten sai vuon­na 2002 soi­ton Maa­rit Huo­ta­ril­ta, joka har­mit­te­li, ettei Oulun seu­dul­la voi har­ras­taa miek­kai­lua. Kurs­si jär­jes­tet­tiin yhdes­sä laji­lii­ton kans­sa, ja vireän ja menes­tyk­sek­kään Oulun Miek­kai­luseu­ran toi­min­ta sai alkunsa.

Toi­sen tari­nan Kurt­ti­la ker­too triath­lo­nis­ta: Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­tet­tiin har­ras­te­kurs­si, jon­ka jäl­keen laji jat­kui urheiluseurassa.

Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta tekee pal­jon yhteis­työ­tä val­ta­kun­nal­lis­ten ohjel­mien, kun­tien ja mui­den lii­kun­nan alue­jär­jes­tö­jen kanssa.

– Yksin teke­mi­nen on mah­dot­to­muus, Kurt­ti­la huomioi.

– Kun kehon koos­tu­muk­sen InBo­dy-mit­tauk­set alkoi­vat kiin­nos­taa ja kul­jin lai­te auton perä­kon­tis­sa ympä­ri maa­kun­taa, poh­din, miten voi­sim­me yhteis­työs­sä teh­dä tätä laa­jem­min. Soi­tin Kuusa­mon lii­kun­ta­pääl­li­köl­le Juk­ka Mak­ko­sel­le ja esi­tin idean yhteis­työ­mal­lis­ta. Hän piti ide­aa hyvä­nä ja nyt meil­lä on kol­me tes­ti­lai­tet­ta, joil­la on mitat­tu poh­jois­poh­jan­maa­lai­sia lähes 150 000 ker­taa. Se on enem­män kuin mis­sään muu­al­la Suomessa.

Vuo­des­ta 2013 läh­tien lii­kun­ta­neu­von­ta-auto Eik­ka-bus­si on vie­rail­lut jokai­ses­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa. Bus­sis­sa on koh­dat­tu lähes 35 000 ihmis­tä ja kun­tien kans­sa on poh­dit­tu lii­kun­ta­neu­von­nan edis­tä­mis­tä. Täl­lä het­kel­lä lii­kun­ta­neu­von­taa on noin puo­les­sa kunnista.

– Hyvin­voin­tia edis­tä­vil­lä hank­keil­la jal­kau­dum­me ihmis­ten arkeen. Monet niis­tä ovat jää­neet elä­mään han­ke­kau­den jäl­keen­kin, kuten Maa­kun­ta Liik­keel­le ‑han­ke, jon­ka toi­min­ta­mal­li poh­jau­tui kun­ta­kump­pa­nuu­teen. Hank­kei­den avul­la kehi­täm­me toimintaamme.

Vuo­si­na 2017–2020 toi­mi­neen Kylä­ki­säl­li-hank­keen aja­tus läh­ti liik­keel­le Pudas­jär­ven Sara­ky­läs­tä. Toi­min­nal­lis­ta ter­veys­tie­toa sai lähes 12 000 maa­seu­dun asukasta.

Yksi Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­nan koh­de­ryh­mis­tä ovat urhei­luseu­rat. Jär­jes­tö tukee seu­ro­jen toi­min­taa sekä jal­kaut­taa alu­eel­le val­ta­kun­nal­li­sia hank­kei­ta. Olym­pia­ko­mi­tean seu­ra­toi­min­nan kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­det ovat laa­jas­ti käytössä.

– Seu­ra­toi­min­ta on moni­muo­tois­ta ja muut­tuu yhä ammat­ti­mai­sem­mak­si. Tämä tuo seu­roil­le omat haas­teen­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­nan seu­ra­ke­hit­tä­jä Juha Lauk­ka huomauttaa.

Yksi käy­tän­nön esi­merk­ki seu­roil­le tar­jot­ta­vas­ta tues­ta on taka­vuo­sil­ta tut­tu Nuo­ri Suo­mi ‑sinet­ti, joka nyt­tem­min on muut­tu­nut Tähtiseura-standardiksi.

– Seu­ram­me syy­nät­tiin uudes­sa jär­jes­tel­mäs­sä suu­ren­nus­la­sil­la, kuvai­lee tänä syk­sy­nä seit­se­män­te­nä jää­kiek­ko­seu­ra­na Suo­mes­sa täh­ti­seu­rak­si nous­seen Oulun Kär­pät 46 ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Mika Pie­ni­nie­mi.

Neut­raa­li­na lii­kun­ta-alan asian­tun­ti­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta onnis­tuu kokoa­maan ihmi­siä ja yhtei­sö­jä yhteis­ten asioi­den äärel­le. Esi­mer­kik­si Raa­hen har­joi­tus­jal­ka­pal­lo­hal­lin alkusy­käyk­se­nä oli alu­een seu­ro­jen har­joi­tus­hal­li­se­mi­naa­ri. Urhei­luseu­ro­jen yhtei­nen Oulun seu­ra­neu­vot­te­lu­kun­ta on toi­mi­nut vuosia.

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den toi­min­nan­joh­ta­ja Päi­vi Mik­ko­nen ker­too, että PoPLi on ollut heil­le jo pit­kään muun muas­sa todel­la tär­keä yhteis­työ­kump­pa­ni, edun­val­vo­ja, spar­raa­ja ja kor­vaa­ma­ton talous­asioi­den apu.

– Yhteis­työ tii­vis­tyi osal­tam­me vuon­na 2008. Tuli­pa­lon tuhoa­man toi­mi­ta­lom­me tilal­le raken­net­tu uusi talo oli vuo­den van­ha ja toi­min­tam­me kas­voi. PoPLi antoi tuol­loin alkusy­säyk­sen työl­lis­tää hen­ki­lö seu­ran hal­lin­toon. He ehdot­ti­vat sil­loin myös, että voim­me hakea sii­hen seuratukea.

Mik­ko­sen mukaan PoPLin tär­kein­tä antia ovat kou­lu­tuk­set, joi­ta se tar­jo­aa seu­roil­le. Myös apu talous- ja kir­jan­pi­to­asiois­sa on mones­ti osoit­tau­tu­nut kor­vaa­mat­to­mak­si. PoPLin talous­osas­ton kaut­ta vii­meis­tel­lään usei­den seu­ro­jen kirjanpito.

– Olym­pia­ko­mi­tean Täh­ti­seu­ra-pro­jek­teis­sa on teh­ty yhteis­työ­tä PoPLin kans­sa. Täl­le vuo­del­le meil­lä on tulos­sa ylei­sur­hei­lus­sa las­ten toi­min­nal­le audi­toin­ti, jon­ka tavoit­tee­na on saa­da Täh­ti­seu­ra-tun­nus. Sii­nä muka­na on PoPLin seu­ra­ke­hit­tä­jä ja Suo­men Urhei­lu­lii­ton Poh­jois-Suo­men aluepäällikkö.

Kii­min­gin Urhei­li­joil­la on vuo­sien var­rel­la ollut PoPLin kans­sa yhteis­työ­tä myös muun muas­sa Kylä­ki­säl­li-hank­keen, inbo­dy-mit­taus­ten sekä Kun­nos­sa Kai­ken Ikää ‑han­keen merkeissä.

Kii­min­gin Urhei­li­jat on moni­puo­li­nen urhei­lun yleis­seu­ra, joka lii­kut­taa kai­ken ikäi­siä ihmi­siä. Seu­ran palk­ka­lis­toil­la on täl­lä het­kel­lä kol­me kuu­kausi­palk­kais­ta työn­te­ki­jä sekä 15 tun­tioh­jaa­jaa. Kii­mUl­la on noin 1 000 jäsen­tä. Tule­vi­na kuu­kausi­na käyn­nis­tyy han­ke, jol­la halu­taan tukea vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten liik­ku­mis­ta. Seu­ra hakee mukaan har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­li ‑hank­kee­seen, jol­la halu­taan lisä­tä las­ten har­ras­ta­mis­ta kou­lu­päi­vien aikana.

– Kiin­teis­tön osal­ta toden­nä­köi­ses­ti ensi vuon­na alkaa laa­jen­nus­han­ke, jos­sa raken­ne­taan toi­seen ker­rok­seen kokous­ti­laa ja laa­jen­ne­taan kuntosalia.

Lii­kun­nal­li­nen elä­män­ta­pa omak­su­taan jo varhaislapsuudessa.

– Per­he on tär­keä roo­li­mal­li, mut­ta esi­mer­kik­si var­hais­kas­va­tuk­sel­la ja kou­lul­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus lap­sen lii­kun­ta­suh­tee­seen ja lii­kun­ta­tai­to­jen oppi­mi­seen, tote­aa Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­nan las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan kehit­tä­jä Mari Pata­nen.

Moni­puo­li­sil­la lii­kun­ta­kou­lu­tuk­sil­la Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta lisää las­ten ja nuor­ten paris­sa toi­mi­vien osaa­mis­ta ja innostusta.

– Eri­tyi­sen antoi­sia ovat las­ten ja nuor­ten ver­tai­soh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set. Kou­lut­ta­mam­me oppi­laat toi­mi­vat väli­tun­tioh­jaa­ji­na ja lii­kun­ta­tu­to­rei­na perus­kou­luis­sa ja toi­sen asteen oppilaitoksissa.

Lii­kun­ta­hai­pak­ka-kier­tu­eet lii­kut­ti­vat aika­naan kym­me­niä tuhan­sia lap­sia. Nämä tapah­tu­mat ava­si­vat ovia myös Liik­ku­va kou­lu ‑yhteis­työl­le, jon­ka myö­tä alu­een perus­kou­lut ovat kehit­tä­neet toi­min­ta­kult­tuu­ri­aan fyy­si­ses­ti aktiivisemmaksi.

– Pie­nil­lä päi­vit­täi­sil­lä teoil­la on hyvin­voin­nin kan­nal­ta erit­täin suu­ri mer­ki­tys. Mei­dän teh­tä­väm­me lii­kun­nan alue­jär­jes­tö­nä on innos­taa ja kan­nus­taa eri taho­ja toteut­ta­maan noi­ta pie­niä teko­ja liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­sek­si, Pata­nen tiivistää.

– Tär­kein teh­tä­väm­me on saa­da maa­kun­nan asuk­kaat liik­ku­maan ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­väs­ti, kiteyt­tää Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­nan alue­joh­ta­ja Esko Has­si­nen.

– Jot­ta tähän pääs­täi­siin, tar­vit­sem­me yhteis­työ­ta­ho­ja ja kump­pa­nei­ta. Kan­nus­tam­me kun­ta­päät­tä­jiä ja kun­tien viran­hal­ti­joi­ta inves­toi­maan kun­ta­lais­ten­sa lii­kun­taan ja hyvinvointiin.

Has­si­nen huo­maut­taa, että inves­toi­mi­nen ei tar­koi­ta pel­käs­tään lii­kun­ta­ra­ken­ta­mis­ta, vaan monia mui­ta­kin keinoja.

– Euro lii­kun­taan sääs­tää monin­ker­tai­ses­ti sai­raus­me­nois­sa. Se ei ole pelk­kä slo­gan, hän korostaa.