Yli­kii­min­gin valo­kui­tu­hank­keen esi­sel­vi­tys­työl­le rahoitusta

Oulun Seu­dun Lea­der ry myön­si rahoi­tus­ta Kai­ran Kui­tu Oy:lle Yli­kii­min­gin valo­kui­tu­hank­keen esi­sel­vi­tys­työ­tä var­ten. Lopul­li­sen pää­tök­sen rahoi­tuk­ses­ta tekee vuo­den lop­puun men­nes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskus.

Esi­sel­vi­tys­hank­keel­la sel­vi­te­tään enti­sen Yli­kii­min­gin kun­nan alu­een osal­ta, mil­lä edel­ly­tyk­sil­lä alu­eel­le voi­daan raken­taa valo­kui­tu­verk­ko Kai­ran Kui­tu Oy:n verk­koa laa­jen­ta­mal­la. Han­kea­lu­ee­na on koko enti­sen Yli­kii­min­gin kun­nan alue. Hank­kees­sa sel­vi­te­tään vaki­tuis­ten asuk­kai­den, yri­tys­ten ja vapaa-ajan asuk­kai­den mää­rä, tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien nyky­ti­la, tar­ve valo­kui­tu­yh­teyk­sien raken­ta­mi­seen sekä mää­ri­te­tään verk­ko­suun­ni­tel­man kaut­ta kus­tan­nusar­vio raken­nus­hank­keen toteuttamiselle.

Hank­keen tavoit­tee­na on saa­da riit­tä­vä mää­rä kiin­nos­tu­nei­ta, jot­ta valo­kui­tu­verk­ko voi­daan raken­taa koko enti­sen Yli­kii­min­gin alu­eel­le. Valo­kui­tu­yh­tey­des­tä kiin­nos­tu­nei­den tie­to­ja kerä­tään Kai­ran Kui­dun verk­ko­si­vuil­la ”Ilmai­se kiin­nos­tuk­se­si” sivul­la www.kairankuitu.fi/kiinnostus/ Kiin­nos­tuk­sen ilmoit­ta­mi­nen ei ole ilmoit­ta­jaa sito­va eikä se ole tilaus. Lopul­li­sen liit­ty­mis­mak­sun var­mis­tut­tua tilaa­jien kans­sa teh­dään eril­li­nen liittymäsopimus.

Sel­vi­tys­työn koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat vaki­tuis­ten asuk­kai­den, yri­tys­ten ja yhdis­tys­ten lisäk­si hie­man haas­ta­vam­min tavoi­tet­ta­vis­sa ole­vat vapaa-aja­na­suk­kaat. Hank­keen osal­ta toi­vo­taan­kin, että kaik­ki nopeis­ta yhteyk­sis­tä kiin­nos­tu­neet vink­kaa­vat­kin täs­tä mah­dol­li­suu­des­ta myös omas­sa lähi­pii­ris­sään, niin mah­dol­li­sim­man moni kuu­lee hank­kees­ta heti alkumetreillä!

Hank­keel­le on luo­tu juu­ri oma Face­book sivu, joka löy­tyy Valo­kui­tua Yli­kii­min­kiin nimel­lä. Sivus­tol­la jae­taan ajan­koh­tais­ta tie­toa hank­keen ete­ne­mi­ses­tä, valo­kui­tu­yh­teyk­sien eduis­ta, ver­kon raken­ta­mi­ses­ta sekä monen­lai­sia uuti­sia nopei­siin tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin liittyen.