Päät­tä­jäl­tä: Jou­lu­miel­tä puhei­siin, kiitos!

Pek­ka Aittakumpu.

Pilk­kaa­mis­ta, vähät­te­lyä, vää­ris­te­lyä, rumia sano­ja. Näi­tä ei toi­voi­si kuu­le­van mis­sään, mut­ta pahat puheet ja panet­te­lu ovat poli­tii­kas­sa ja var­sin­kin verk­ko­maa­il­mas­sa vali­tet­ta­van yleisiä.

Voi vain ihme­tel­lä, että kai­kes­ta tie­teen ja tek­nii­kan kehi­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta ihmis­kun­ta näyt­tää jämäh­tä­neen käy­tös­ta­vois­sa pai­kal­leen tai jopa otta­neen takapakkia.

Val­tao­sa päät­tä­jis­tä niin kun­tien pää­tök­sen­teos­sa kuin edus­kun­nas­sa esiin­tyy ja kes­kus­te­lee asial­li­ses­ti, mut­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin lipu­mis­ta huo­nom­paan suun­taan ei voi olla huomaamatta.

Eikö sivis­ty­nyt­tä, hyvät tavat huo­mioi­vaa kes­kus­te­lua enää arvos­te­ta kuten ennen? Min­ne ovat kadon­neet perin­tei­set käy­tös­ta­vat ja lähim­mäi­sen kunnioittaminen?

Olen­nai­nen kysy­mys eri­tyi­ses­ti pää­tök­sen­te­ki­jöi­den kan­nal­ta on myös se, mitä huo­noil­la puheil­la saa aikaan. Tosia­sia on, että tulok­set tup­paa­vat jää­mään lai­hoik­si ja puheet pel­kik­si puheiksi.

Pää­tök­sen­teos­sa ei voi pär­jä­tä ilman yhteis­työ­tä, kos­ka pää­tök­set teh­dään yhdes­sä. Demo­kra­tias­sa kukaan ei pää­tä yksin. Sik­si tar­vi­taan raken­ta­vaa puhet­ta ja asennetta.

Kun huo­mio­ta kiin­ni­te­tään sekä puhu­mi­sen tapaan että sisäl­töön, tämä ei tie­ten­kään tar­koi­ta sanan­va­pau­den tai puhee­nai­hei­den rajoit­ta­mis­ta. Kyse on vain sii­tä, että han­ka­lat­kin asiat voi nos­taa esiin ja tiu­kan­kin kri­tii­kin voi esit­tää asial­li­ses­ti ja totuu­des­sa pysyen. Avoin ja reh­ti kes­kus­te­lu on kaik­kien etu.

Kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin muu­tos on huo­mat­tu laa­jas­ti. Tämän takia Yle aloit­ti vas­ti­kään yhteis­työs­sä monien mui­den toi­mi­joi­den kans­sa vii­si­vuo­ti­sen Hyvin sanot­tu ‑hank­keen. Hank­keen tavoit­tee­na on kohot­taa suo­ma­lai­sen kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin tasoa.

Ylen teet­tä­mäs­sä kyse­lys­sä kuusi kym­me­nes­tä suo­ma­lai­ses­ta koki maam­me kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin kehit­ty­neen huo­nom­paan suun­taan. Jopa nel­jän­nes koki, ettei uskal­la ker­toa mie­li­pi­tei­tään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta mui­den reak­tioi­den pelos­sa. Täl­lai­nen kehi­tys ei ole hyvästä.

Muka­na Hyvin sanot­tu ‑hank­kees­sa on myös maam­me tär­kein poliit­ti­sen kes­kus­te­lun aree­na, edus­kun­ta. Rehel­lis­tä ja toi­sia arvos­ta­vaa puhet­ta tar­vi­taan kai­kil­la tasoil­la niin pää­tök­sen­teos­sa kuin kodeis­sa ja kouluissa.

Edus­kun­nan puhe­mies Anu Veh­vi­läi­nen muis­tut­ti vas­ti­kään blo­gis­saan, että puhu­mis­ta­kin voi har­joi­tel­la. Hyvä puhu­ja osaa tuo­da asian­sa ja arvo­maa­il­man­sa esiin mui­ta kun­nioit­ta­val­la, raken­ta­val­la tavalla.

Vie­lä ennen jou­lua kokoon­nu­taan mer­kit­tä­vien pää­tös­ten äärel­le niin edus­kun­nas­sa kuin kun­nis­sa. Esi­mer­kik­si Oulus­sa vil­kas­ta kes­kus­te­lua tulee herät­tä­mään muun muas­sa ensi vuo­den talousarvio.

Myös Oulun seu­dun päät­tä­jien ja jokai­sen kan­nat­taa läh­teä mukaan Hyvin sanot­tu ‑hank­kee­seen. Pidäm­me­hän jou­lu­mie­len – rau­han ja hyvän tah­don asen­teen – mie­les­säm­me ja puheis­sam­me kaik­ki­na vuodenaikoina!

Pek­ka Ait­ta­kum­pu, kan­san­edus­ta­ja, Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Keskusta