Vai­kut­ta­mi­sen halu vei pik­ku­ky­läl­tä puheenjohtajaksi

Pie­nel­tä­kin paik­ka­kun­nal­ta voi pon­nis­taa, kun­han vain tah­toa ja vai­kut­ta­mi­sen halua löy­tyy. Koti­seu­tu­rak­kaus näkyy mar­ras­kuus­sa Kes­kus­tao­pis­ke­li­joi­den uudek­si puheen­joh­ta­jak­si vali­tun Eve­lii­na Les­ke­län, 24, aja­tus­maa­il­mas­sa. Joki­ky­läs­tä kotoi­sin ole­val­le tuo­reel­le puheen­joh­ta­jal­le on tär­ke­ää huo­leh­tia opis­ke­li­joi­den oikeuk­sis­ta, hyvin­voin­nis­ta sekä pien­ten kou­lu­jen toi­min­nas­ta ja pysyvyydestä.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen perus­kor­jaus siir­tyy kah­del­la vuo­del­la – Oulun seu­ra­kun­tien talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ei vai­ku­ta Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon hankkeeseen

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on teh­ty syk­syn ajan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­maa vuo­teen 2026. Sääs­tö­toi­mia tar­vi­taan seu­ra­kun­tien toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si myös tule­vai­suu­des­sa. Jäsen­mää­rän ja kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen las­kuun on kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa sopeu­dut­ta­va. Covid-19 pan­de­mian vai­ku­tuk­set sekä talou­teen että seu­ra­kun­tien toi­min­taan nopeut­ti­vat sopeutustoimia. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla