Har­taus: Kirk­kau­den Kunin­gas tulee

”Kohot­kaa kor­keik­si, por­tit, avar­tu­kaa, ikiai­kai­set ovet! Kirk­kau­den kunin­gas tulee.” Psal­min rie­mul­li­nen ylis­tys kai­kuu taus­tal­la ihmis­ten ylis­täes­sä Jerusa­le­miin saa­pu­vaa Jee­sus­ta. Tosia­sias­sa täl­le kunin­kaal­le riit­täi­si mata­lam­pi­kin port­ti, ahtaam­pi­kin ovi. Hän ei koros­ta kunin­kuut­taan ulkoi­sel­la väke­vyy­del­lä. Hän on tulos­sa köy­hien, sär­ky­nei­den ja kai­paa­vien luok­se. Ei hei­dän edel­ly­te­tä odot­ta­van kal­liis­ti koris­tel­tu­ja port­tien ääres­sä. Ei, nyt saa­pu­va kunin­gas pai­naa itse pään­sä mah­tuak­seen mata­lal­le, rii­suu­tuu kun­nias­taan pääs­täk­seen lähel­le. Mut­ta tai­vais­sa tapah­tu­koon! Kirs­ku­koot tai­vaan por­tit aue­tes­saan ja jymis­kööt tai­vas­ten ikiai­kai­set ovet, kun Kunin­gas läh­tee liik­keel­le kan­san­sa luo. Ihmi­nen avat­koon sydä­men­sä, aukais­koon sen sal­vat! Kirk­kau­den kunin­gas tulee! 

Lue lisää

Pato­po­jan Ellas­ta Ajokuningas

Iiläi­sen Jaak­ko Ella­lan omis­ta­ma suo­men­ajo­koi­ra, Pato­po­jan Ella, kruu­nat­tiin isän­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na Ajo­ku­nin­kaak­si, kun koi­ra voit­ti Toho­lam­mil­la jär­jes­te­tyn kak­si­päi­väi­sen Suo­men­ajo­koi­rien Kil­pa ‑otte­lun. Otte­lu on vuo­sit­tain pidet­tä­vä jänik­sen­ajon Suo­men­mes­ta­ruus­koe, joka on samal­la maam­me arvos­te­tuin ajokoe.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksillaKii­min­ki­joen kala­ta­lous­sa­lue: Liet­teen­le­vi­tys Haka­suol­le on loputtava

Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­sa­lue sekä Yli­kii­min­gin ja Vuo­tun­gin kalas­tus­kun­nat vaa­ti­vat, että Tas­ki­lan jää­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­la Oulus­sa syn­ty­vää, kemial­li­ses­ti käsi­tel­tyä lie­tet­tä ei enää jat­kos­sa levi­te­tä Haka­suon alu­eel­le Yli­kii­min­gis­sä. Lie­tet­tä on vie­ty alu­eel­le heinä–elokuussa, jol­loin sen aiheut­ta­ma haju­hait­ta herät­ti lähia­lu­een asuk­kaat huo­maa­maan tapahtuneen. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla
Vai­kut­ta­mi­sen halu vei pik­ku­ky­läl­tä puheenjohtajaksi

Pie­nel­tä­kin paik­ka­kun­nal­ta voi pon­nis­taa, kun­han vain tah­toa ja vai­kut­ta­mi­sen halua löy­tyy. Koti­seu­tu­rak­kaus näkyy mar­ras­kuus­sa Kes­kus­tao­pis­ke­li­joi­den uudek­si puheen­joh­ta­jak­si vali­tun Eve­lii­na Les­ke­län, 24, aja­tus­maa­il­mas­sa. Joki­ky­läs­tä kotoi­sin ole­val­le tuo­reel­le puheen­joh­ta­jal­le on tär­ke­ää huo­leh­tia opis­ke­li­joi­den oikeuk­sis­ta, hyvin­voin­nis­ta sekä pien­ten kou­lu­jen toi­min­nas­ta ja pysyvyydestä.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen perus­kor­jaus siir­tyy kah­del­la vuo­del­la – Oulun seu­ra­kun­tien talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ei vai­ku­ta Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon hankkeeseen

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on teh­ty syk­syn ajan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­maa vuo­teen 2026. Sääs­tö­toi­mia tar­vi­taan seu­ra­kun­tien toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si myös tule­vai­suu­des­sa. Jäsen­mää­rän ja kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen las­kuun on kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa sopeu­dut­ta­va. Covid-19 pan­de­mian vai­ku­tuk­set sekä talou­teen että seu­ra­kun­tien toi­min­taan nopeut­ti­vat sopeutustoimia. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla