Kuka tahan­sa ei pää­se hir­vi­met­sään – Hir­ven­met­säs­tys on tark­kaan säädeltyä

Päästäkseen mukaan hirviporukkaan on täytettävä tietyt kriteerit ja noudatettava metsästysseuran sääntöjä.Päästäkseen mukaan hirviporukkaan on täytettävä tietyt kriteerit ja noudatettava metsästysseuran sääntöjä.

Hir­ven­met­säs­tys­tä pide­tään usein pien­ten valit­tu­jen jouk­ko­jen har­ras­tuk­se­na, johon ei ulko­puo­li­sil­la ole asi­aa. Välil­lä kuu­luu huhu­ja, kuin­ka joku on ero­tet­tu hir­vi­po­ru­kas­ta tai tul­lut muu­toin huo­nos­ti koh­del­luk­si. Ran­ta­poh­jaan täl­lai­nen yhtey­den­ot­to tuli vii­mek­si Oijär­vel­tä, jos­sa hir­vi­po­ruk­kaan aiko­va koki, ettei hän­tä oltu huo­lit­tu porukkaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla