Iin kun­nan inves­toin­nit lähes­ty­mäs­sä kes­tä­vää tasoa

Iin kun­nan talou­des­sa on monen muun kun­nan tapaan usei­ta kysy­mys­merk­ke­jä, jot­ka var­jos­ta­vat ensi vuo­den talous­ar­vion laa­din­taa. – Koro­na on aiheuttanut.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Suo­men poh­joi­sim­mat tryf­fe­lit löy­tyi­vät Yli-Iistä

Kun var­kau­te­lai­nen tryf­fe­li­koi­ra Mart­ta las­ki kuo­non­sa vii­me lau­an­tai­na maa­han yli-iiläis­­ten Ris­to ja Ulla Päk­ki­län piha­maal­la, ei men­nyt mon­taa­kaan met­riä, kun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Valon juh­lat omin päin Martinniemessä

Lumo-valo­­fes­­ti­­vaa­­li­­ta­­pah­­tu­­mat laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa perut­tiin Oulus­sa koro­na­ti­lan­teen takia, mut­ta Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen valo­ta­pah­tu­ma Pölök­ky­päit­ten kult­tuu­ri­po­lul­la jär­jes­te­tään kui­ten­kin “omin päin”. Kynt­ti­lät syty­te­tään rantaan…Kui­va­nie­men kes­ki­kou­lus­ta val­mis­tui historiikki

Kui­va­nie­men kun­nal­li­sen kes­ki­kou­lun his­to­ria on kan­sien välis­sä. Kir­jan teki­jä­tii­miin kuu­lu­vat ensim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin oppi­laat Sei­ja Nie­me­lä, Aaro Tii­li­kai­nen ja Eero Koivuniemi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­ta esi­te­tään siir­ret­tä­väk­si Kuivaniemitalolle

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män talous­ar­vio­esi­tys ensi vuo­del­le pitää sisäl­lään Kui­va­nie­men ter­­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­pis­teen perus­ta­mi­sen Kui­va­nie­mi­ta­lol­le. Suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta suun­ni­tel­laan tar­jot­ta­vak­si Iis­sä tai.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Tuli­tus­ta luvassa

Ran­ta­poh­jas­ta 15.4.1982: Epä­tie­toi­nen isän­tä­mies miet­ti ostaa­ko pul­lo mies­tä väke­väm­pää vai­ko vil­la­pai­ta. Kos­ka ei pys­ty­nyt pul­maan­sa yksin rat­kai­se­maan päät­ti miek­ko­nen kysyä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Mäel­tä Nurin­ku­rin sarjakuvakirja

Jyr­ki A. Mäel­tä ilmes­tyy sar­ja­ku­va­kir­ja Nurin­ku­rin. Se jul­kais­taan Oulun Sar­ja­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la 21.11. kel­lo 15.20 Oulun pää­kir­jas­ton Pek­ka­la-salis­sa. Mäen yhden ruu­dun sarjakuvissa…“Ei pitäi­si olla lii­an sini­sil­mäi­nen” — hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­ta tuli huijatuksi

Hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­ta tör­mä­si sat­tu­mal­ta kylil­lä entuu­des­taan tun­te­mat­to­maan paris­kun­taan ja lupau­tui pyy­det­täes­sä anta­maan heil­le apua tava­ran kul­jet­ta­mi­ses­sa kor­vaus­ta vas­taan. Kor­vaus saa­tiin sovitusti.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla