Maa­il­man ympä­ri lukemalla

On ole­mas­sa aina­kin kol­me eri­lais­ta luki­ja­tyyp­piä. Ensim­mäi­nen niis­tä on ihmi­nen, joka lukee pal­jon, pitää nenän­sä tiu­kas­ti kiin­ni kir­jois­sa aina kun…

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­ta yläil­mois­ta käsin

Hau­­ki­­pu­­das-seu­­ra on saa­nut Koti­seu­tu­lii­ton myön­tä­män 3000 euron apu­ra­han hank­kee­seen “Koti­seu­tu yläil­mois­ta käsin”. Kysees­sä on koti­seu­dun doku­men­toin­ti dro­ne­vi­deoi­den avul­la. Haki­joi­ta oli…


Ei Lin­nan juhlia!

“Mut­ta en mitään suur­ta mene­tys­tä tun­nis­ta”, lausui tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö, kun hänel­tä kysyt­tiin tiis­tai­ses­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa sii­tä, mitä hän jää…


Luo­mi­sen tus­ka ja riemu

Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys ry. ja Iin kir­jas­to jär­jes­ti­vät Iin Nät­te­po­ris­sa 5.11. ylei­sö­luen­non tee­mal­la Luo­mi­sen tus­ka ja Rie­mu. Esi­tel­möit­si­jä­nä toi­mi hau­ki­pu­taa­lai­nen Anna-Liisa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Kuu­luu­ko susi Suo­men luontoon?

Olem­me saa­neet vii­me aikoi­na lukea leh­dis­tä ja sosi­aa­li­ses­ta medias­ta, että susien kans­sa on ihmi­sil­lä yhä enem­män haas­tei­ta. Suo­ma­lai­set met­säs­tä­jät menettävät.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus