Valon juh­lat omin päin Martinniemessä

Ukkolanrannan laavu ja luontopolku ovat suuressa suosiossa. Kävijöitä on kauempaakin. Uusi kompostikäymälä on otettu vastikään käyttöön. Nuotiolla kyläyhdistyksen Liisa Takalo ja Aarne Vuononvirta suunnittelemassa lauantain valotapahtumaa.

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li­ta­pah­tu­mat laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa perut­tiin Oulus­sa koro­na­ti­lan­teen takia, mut­ta Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen valo­ta­pah­tu­ma Pölök­ky­päit­ten kult­tuu­ri­po­lul­la jär­jes­te­tään kui­ten­kin “omin päin”. Kynt­ti­lät syty­te­tään ran­taan ja valai­se­maan pol­kua ja mak­ka­ra­tu­let teh­dään lau­an­tai­na 21.11. kel­lo 15. Kynt­ti­lät pala­vat vie­lä sunnuntainakin.

Mar­tin­nie­men kylä­pääl­lik­kö, kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Aar­ne Vuo­non­vir­ta ja sih­tee­ri Lii­sa Taka­lo luot­ta­vat sii­hen, että väki osaa huo­mioi­da tur­vae­täi­syy­det. Var­si­nais­ta ohjel­maa ja tar­joi­lua ei nyt jär­jes­te­tä. Kävi­jät voi­vat halu­tes­saan ottaa omat kah­vit, glö­git tai mak­ka­rat mukaan.

Kyläyh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mäl­lä laa­vul­la Ukko­lan­ran­nas­sa ja Pölök­ky­päit­ten polul­la on ollut eri­tyi­sen pal­jon kävi­jöi­tä laa­jal­ta alu­eel­ta vii­me kevääs­tä läh­tien koro­na-ajan alet­tua. Ran­nas­sa on myös “Toi­von ank­ku­ri”, jon­ka juu­rel­le voi sytyt­tää kynt­ti­löi­tä. Myös kou­lu­luo­kat vie­rai­le­vat laa­vul­la usein.

Pölök­ky­päit­ten polul­la voi tör­mä­tä moneen ihmeel­li­seen asi­aan. Lau­an­tain valo­ta­pah­tu­maa vie­te­tään tur­va­vä­lit huomioiden.

Ukko­lan­ran­nas­sa on otet­tu vas­ti­kään käyt­töön kyläyh­dis­tyk­sen hank­ki­ma uusi kom­pos­ti­käy­mä­lä. Se on raken­net­tu Iis­sä Iipa­jal­la. Hank­keen puu­ha­mie­he­nä oli Lau­ri Kaup­pi­la. Kyläyh­dis­tys sai kau­pun­gil­ta wc:n han­kin­taan koh­dea­vus­tuk­sen ja oman rahal­li­sen panok­sen ohel­la han­ket­ta tuki myös jakokunta.

Lau­an­tain valo­juh­la on nyt ensim­mäi­nen kyläyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma tänä vuon­na val­lit­se­vas­ta tilan­tees­ta joh­tuen. Tuke­na jär­jes­te­lyis­sä on myös kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve. Ensi vuo­des­ta toi­vo­taan parem­paa, jot­ta tala­vi­rie­ha, Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi ja kesä­juh­lat sata­mas­sa voi­daan jäl­leen toteuttaa.

Pölök­ky­päit­ten polul­la Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­säs­sä on pysy­väs­ti mar­tin­nie­me­läi­sen tai­tei­li­jan Jyr­ki Mäen maan­lä­hei­siä puu­veis­tok­sia ja luon­to­po­lun var­rel­la alu­een his­to­ri­aan poh­jau­tu­via opas­kylt­te­jä, jois­sa on käy­tet­ty kir­jai­li­ja Joni Skif­tes­vi­kin ja muusik­ko Juk­ka Taka­lon tekstejä.

Jyr­ki Mäen kita­ran­soit­ta­ja on ilmes­ty­nyt uute­na teok­se­na musi­soi­maan hil­jais­ta soit­to­aan Pölök­ky­päit­ten polulle.

Polul­le on tänä syk­sy­nä tul­lut Mäel­tä uusia teok­sia, mut­ta myös muil­ta teki­jöil­tä. Tun­ne­tus­ti pölök­ky­päät kul­ke­vat omia pol­ku­jaan, ja jos­kus jot­kut läh­te­vät muil­le mail­le. Onnek­si veis­tok­set ovat sääs­ty­neet aika hyvin ilki­val­lal­ta, kuten myös laavu.

Kyläyh­dis­tys on sii­von­nut tal­koil­la Ukko­lan­ran­taa kesän ja syk­syn aika­na aika pie­nel­lä poru­kal­la. Myös polt­to­pui­ta on teh­ty. Kylä­läi­siä toi­vo­taan jat­kos­sa mukaan yhtei­siin talkoisiin.

Lop­pu­vii­kol­la syt­ty­vät valot tut­tuun tapaan myös kyläyh­dis­tyk­sen jou­lu­kuuseen Repo­lan­tien var­rel­le K‑kaupan kul­mauk­seen. Vir­ran sii­hen hoi­taa jäl­leen Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta ja valot käy­vät lait­ta­mas­sa Aar­ne Vuo­non­vir­ta ja Pent­ti Soro­nen HSO:n Esa Nik­ki­sen avustamana.

Kyläyh­dis­tyk­sen väki on iloi­nen yhteis­työ­kump­pa­nei­den avus­ta. Ran­nan puh­taa­na­pi­dos­sa ja aurauk­ses­sa avus­ta­vat SRK-Kiin­teis­tö­huol­to ja Sää­vä­lät. Jako­kunn­nan kans­sa yhteis­työ toi­mii lois­ta­vas­ti ympäristöasioissa.

– Ensi tal­ve­na mei­dän pitäi­si saa­da kau­pun­gil­ta auraus Mar­tin­nie­men sata­maan, muis­tut­taa Aar­ne Vuo­non­vir­ta. Sata­ma ja sin­ne joh­ta­va tie on kovas­sa käy­tös­sä, sil­lä paik­ka alkaa olla ainoi­ta sopi­via paik­ko­ja mis­tä pää­see hyvin merel­le hiih­tä­mään ja pil­kil­le, kun kir­kon­ky­läl­tä­kin kul­ku autol­la Rivin­no­kal­le ei ole enää mah­dol­lis­ta tien muu­tut­tua yksityistieksi.

– Onnek­si vii­me tal­vi oli vähä­lu­mi­nen. Sata­mas­sa tien vie­rus­to­ja pitäi­si puka­ta niin, että myös auto­ja mah­tui­si park­kiin, lisää Lii­sa Takalo.

Valais­taan mar­ras­kuu! Lumo-valo­fes­ti­vaa­lin supis­tut­tua tänä vuon­na Oulus­sa jär­jes­tä­jät kan­nus­ta­vat asuk­kai­ta, yri­tyk­siä ja yhtei­sö­jä piris­tä­mään itse ympä­ris­töä valo­tai­teen avul­la ja osal­lis­tu­maan valon juh­laan. Valais­tuk­sis­ta voi ottaa kuvan ja jul­kais­ta somes­sa tun­nis­teel­la #lumoil­miö! Osal­lis­tua voi 13.12. men­nes­sä. Osa­not­ta­jien kes­ken arvo­taan palkintoja.

Joi­ta­kin “valon­pil­kah­duk­sia” mar­ras­kuun kaa­mok­ses­sa voi­daan valo­fes­ti­vaa­lin puit­teis­sa toteut­taa, niis­tä tie­toa: ouka.fi/lumo.

Myrs­kyn tuo­ma kel­lu­va sau­na­laut­ta murheenkryyninä

Syys­myrs­kys­sä Ukko­lan­ran­taan ajau­tu­nut kel­lu­va sau­na­laut­ta on aiheut­ta­nut Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sel­le ja muil­le alu­eel­la liik­ku­vil­le pään­vai­vaa. Ruma ja mas­sii­vi­nen sau­na­laut­ta on hajon­nut ran­ta­ki­vi­kol­le ja sii­tä on levin­nyt kap­pa­lei­ta ja sty­rok­sia pit­kin kent­tää. Kiu­as ret­kot­taa kivi­kol­la, mut­ta lau­tan alla olleet tyn­ny­rit ovat hävin­neet. Lau­tan omis­ta­jaa ei ole vie­lä yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta tavoi­tet­tu sii­voa­maan jäl­kiä. Pai­kan puh­dis­ta­mi­nen kuu­luu sau­na­lau­tan omis­ta­jal­le. Sau­na­laut­ta on ollut käy­tös­sä ja ank­ku­ris­sa ilmei­ses­ti vie­rei­sen Mus­ta­ka­rin edustalla.

Ran­ta-alu­een hal­ti­ja eli jako­kun­ta lait­taa kyhäel­mään keho­tuk­sen romu­jen pois­vien­nis­tä ja pai­kan sii­voa­mi­ses­ta. Mikä­li mitään ei tapah­du, puh­dis­tus kuu­luu vii­me kädes­sä jako­kun­nal­le. Oikeus on kui­ten­kin periä kulut sau­na­lau­tan omistajalta.

Jako­kun­ta on jo alus­ta­vas­ti pyy­tä­nyt kyläyh­dis­tyk­sel­tä tal­kooa­pua pai­kan sii­voa­mi­sek­si ja kyläyh­dis­tys on lupau­tu­nut tal­koi­siin mukaan.

Jo vuo­sia on kes­kus­te­lua herät­tä­nyt Mar­tin­nie­men sata­ma-alu­eel­la sijait­se­va iso rapis­tu­nut troo­la­ri. Sen tule­vas­ta koh­ta­los­ta ei ole vie­lä­kään tie­toa, kuten ei myös­kään koko sata­ma-alu­een kun­nos­tuk­sen toteutumisesta.

Oli­pa ker­ran sau­na­laut­ta. Nyt se on rumen­ta­mas­sa Ukko­lan­ran­taa. Omis­ta­jaa kaivataan.