Tai­teel­li­set jou­luik­ku­nat avat­tiin Haukiputaalla

Revontien kahden tyhjillään olevan liikehuoneiston näyteikkunoissa on avattu jouluisesti somistettu ikkunataidenäyttely. Se on esillä ainakin 16.12. saakka.

Revon­tien var­rel­la avat­tiin tiis­tai­na tai­teel­li­set ja tun­nel­mal­li­set jou­lu­näy­teik­ku­nat tyh­jil­lään ole­vaan kah­teen lii­ke­ti­laan. Ikku­na­näyt­te­lys­sä esil­lä on hau­ki­pu­taa­lais­ten nais­ten tai­det­ta, Aino Pent­ti­län tau­lu­ja ja kera­miik­ka­tai­tei­li­ja Tal­vik­ki Pisi­län keramiikkateoksia.

Tal­vik­ki Pisi­lä (vas.) ja Aino Pent­ti­lä lait­ta­mas­sa näyttelyä.

 

Aino Pent­ti­läl­lä syn­tyi idea jou­lui­ses­ta ikku­na­näyt­te­lys­tä hänen etsies­sään sopi­vaa näyt­te­ly­ti­laa tau­luil­leen. Mukaan hän pyy­si Tal­vi­kin, jon­ka atel­jees­sa hän oli vie­rail­lut aiem­min. Rit­va Krop­su antoi huo­neis­to­jen ikku­nat käyt­töön ja Aino Pent­ti­lä sai taso­ja lai­nak­si näyt­te­lyä var­ten Hau­ki­pu­taan Kalusteesta.

Nai­set innos­tui­vat yhdes­sä loh­ti­maan jou­luik­ku­nat kylän­rai­til­la kul­ki­joi­den ilok­si. He halua­vat haas­taa mukaan myös muut pai­kal­li­set yri­tyk­set somis­ta­maan liik­kei­den ikku­noi­ta, kuten var­mas­ti teh­dään­kin, mut­ta näin voi­tai­siin toi­mia myös tyh­jil­lään ole­vis­sa lii­ke­ti­lois­sa. Hau­ki­pu­taan kes­kuk­ses­sa ihmi­set voi­si­vat kul­kies­saan ja asioi­des­saan kat­sel­la jou­lui­sia ikku­noi­ta ja pääs­tä jou­lun tunnelmaan.

Aino Pent­ti­län Syvyyk­sis­sä-näyt­te­lyn 26 työs­sä voi näh­dä koral­lia ja värik­käi­tä eläi­miä. Tau­lut hän on teh­nyt öljy­vä­reil­lä akva­rel­li­pa­pe­ril­le mar­mo­roin­ti­tek­nii­kal­la. Kehyk­si­nä on osit­tain van­ho­ja valo­ku­va­ke­hyk­siä. Kera­miik­ka­tai­tei­li­ja ja sisus­tus­suun­nit­te­li­ja Tal­vik­ki Pisi­lä luo tai­de­ke­ra­miik­kaa ja käyt­tö­esi­nei­tä atel­jees­saan Hau­ki­pu­taan Jus­si­lan­pe­räl­lä Creamix-yrityksessään.

Aino Pent­ti­lä ottaa Syvyyk­sis­sä-näyt­te­lyl­lä kan­taa merien suojeluun.

Tal­vik­ki Pisi­län kera­miik­kaa jou­lui­ses­sa näyteikkunassa.

Aino Pent­ti­lä on käyt­tä­nyt tau­luis­saan hyö­dyk­si myös van­ho­ja valokuvakehyksiä.