Kou­lu­kul­je­tuk­set, tapah­tu­mat ja kiin­teis­töt tar­kas­te­luun – Ehdo­tuk­sia Iin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan

Iin lau­ta- ja joh­to­kun­nat ovat teh­neet esi­tyk­sen­sä kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan. Iin kun­nan talous­ar­vio on kulu­val­le vuo­del­le noin nel­jä mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa toteu­te­taan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma. Tavoit­tee­na on etsiä lii­ke­lai­tok­sis­sa ja hal­lin­to­kun­nis­sa meno­jen leik­kauk­sia ja tulo­jen lisäyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­va: Ris­to Räp­pää­jän uudet täh­det ystä­vys­tyi­vät kuvauk­sis­sa

Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan rakas­tet­tui­hin Ris­to Räp­pää­jä -kir­joi­hin perus­tu­via las­te­ne­lo­ku­via on näh­ty vuo­des­ta 2008 läh­tien jo kuusi kap­pa­let­ta. Suu­ren suo­sion saa­vut­ta­neis­sa elo­ku­vis­sa on pää­roo­leis­sa näh­ty perä­ti nel­jä eri mie­hi­tys­tä vuo­si­na 2008–2016. Timo Koi­vusa­lon Ris­to Räp­pää­jä -tri­lo­gian pää­tyt­tyä 2016 on sar­ja jäl­leen saa­nut uudet kas­vot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ryh­tiä ja ren­tout­ta, Sep­po Iso­hoo­ka­na 60 vuot­ta

Elä­mäs­sä pitää olla ryh­tiä teke­mi­ses­sä, mut­ta tur­ha hosu­mi­nen ja kii­re jou­tai­si kai­kil­ta vähem­mäl­le. Pitäi­si osa­ta rela­ta ja rau­hoit­tua­kin välil­lä, poh­tii ensi sun­nun­tai­na 60 vuot­ta täyt­tä­vä kel­lo­lai­nen Sep­po Iso­hoo­ka­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Anteek­sian­ta­mus on lah­jaa

Mitä sinul­le mer­kit­see anteek­sian­to? Poh­jim­mil­taan anteek­sian­to on hyvin­kin voi­maan­nut­ta­vaa, sil­lä sen on jo psy­ko­lo­gi­ses­ti todet­tu vähen­tä­vän vihai­suut­ta, louk­kaan­tu­mi­sen tun­net­ta ja stres­siä sekä joh­ta­van lisään­ty­nei­siin toi­von, rau­han, myö­tä­tun­non ja itse­var­muu­den tun­tei­siin. Apos­to­li pei­laa kir­jees­sään: ”Mut­ta kai­ken kruu­nuk­si tul­koon rak­kaus, sil­lä se tekee kai­ken täy­del­li­sek­si.” (Kol. 3:14) Anteek­sian­to eheyt­tää ja paran­taa ihmis­suh­tei­ta. Toi­saal­ta on ensiar­voi­sen tär­ke­ää muis­taa, että anteek­sian­ta­mi­nen ei tar­koi­ta vää­ryy­den hyväk­sy­mis­tä eikä se saa olla sil­le peit­tee­nä, vaan se on ihmi­sen vaja­vuu­den tun­nus­ta­mis­ta. Anteek­sian­to on poh­jim­mil­taan suur­ta lah­jaa.


Ran­ta­poh­jas­ta 15.2.1979: Oli­pa reis­susäl­li men­nyt hei­koil­le jäil­le. Kuin­ka olla­kaan, hän puto­si sekaan. Tuli hätä ja reis­su­mies huusi jo vii­mein Juma­laa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 12

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: liha­keit­to, juus­to, suo­la­kurk­ku, pur­jo-peru­na­so­se­keit­to. Ti: pork­ka­na­nap­pi, peru­na­so­se, jää­vuo­ri-kurk­ku-papri­ka­sa­laat­ti. Ke: lohi­kiusaus, puna­juu­ri, pork­ka­na­raas­te-per­sil­ja, kas­vis­laa­tik­ko. To: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­ruo­ka, mar­ja­rah­ka. Pe: jau­he­li­ha­la­sag­net­te, viher­poh­ja-ana­nas-kurk­ku, kas­vis­la­sag­net­te.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­lää kehi­te­tään maa­lais­mai­se­maa kun­nioit­taen

Iin Jak­ku­ky­lään kaa­voi­te­taan uusia raken­nus­paik­ko­ja maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas­ta mai­se­ma-aluet­ta kun­nioit­taen. – Iijo­ki­var­ren kult­tuu­ri­mai­se­ma pel­toi­neen Iijoen molem­min puo­lin on luo­ki­tel­tu maa­kun­nal­li­ses­ti arvok­kaak­si alu­eek­si, joka on huo­mioi­ta­va kaa­vaa laa­dit­taes­sa, tote­si kaa­va­kon­sult­ti Mer­ja Iste­ri kaa­vaa laa­ti­vas­ta Ram­bol­lis­ta esi­tel­les­sään kaa­vaa kylä­läi­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus