Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to voi toi­mia parem­min­kin

Pai­no­voi­mai­sia ilman­vaih­to­jär­jes­tel­miä raken­net­tiin Suo­mes­sa 1970-luvul­le asti. Läm­pö­ti­la- ja kor­keus­e­roi­hin perus­tu­va jär­jes­tel­mä voi toi­mia oikeis­sa olo­suh­teis­sa mai­nios­ti. Mata­lis­sa raken­nuk­sis­sa kuten yksi­ker­rok­si­sis­sa rivi­ta­lois­sa jär­jes­tel­mä on ajoit­tain hyvin­kin teho­ton.


Hopea­som­pa on kau­den hui­pen­nus

Vii­kon­lop­pu­na kisat­tiin Lah­des­sa mäki­hy­pyn ja yhdis­te­tyn Hopea­som­pa -kisat. Hau­ki­pu­taal­ta oli muka­na kol­me hyp­pää­jää: Eeme­li Kurt­ti­la, Peter Räi­sä­nen ja ensim­mäis­tä ker­taa Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen väreis­sä kil­pail­lut Joo­se Vänt­ti­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ajas­ta aikaan pel­kis­tet­tyä skan­di­naa­vis­ta

Päi­vi ja Mark­ku Kau­kua heit­ti­vät jos­kus ilmoil­le idean hir­si­ta­los­ta, johon he muut­tai­si­vat sii­nä vai­hees­sa, kun lap­set ovat läh­te­neet kotoa. Se ei ollut pak­ko­miel­le, mut­ta yhtei­nen mie­li­te­ko, joka pani paris­kun­nan aina sil­loin täl­löin aje­le­maan esit­te­lyi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oma koti kul­lan kal­lis

Kun Rai­ja ja Allan Luo­man­pe­rä kaa­vai­li­vat avio­liit­toa ja elä­ke­päi­vien­sä elä­mää, he unel­moi­vat talos­ta, jos­sa oli­si sekä kesä­asun­to että ympä­ri­vuo­ti­nen koti saman katon alla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLumi­va­la­kiat lau­an­tai­na

Iin tal­vi­ta­pah­tu­ma Lumi­va­la­kiat jär­jes­te­tään lau­an­tai­na Ran­ta­kes­ti­läs­sä. Päi­vän ohjel­ma alkaa kym­me­nel­tä, jol­loin start­taa­vat kun­­nan­­mes­­ta­­ruus- ja ylei­set pilk­ki­ki­sat. Kisois­sa on sar­jo­ja nuo­ril­le,…


Ilmas­toA­ree­na tar­vit­see kun­ta­lai­sia tuek­seen

Elo­kuun lopul­la 23. — 24.8. jär­jes­tet­tä­vän Ilmas­toA­ree­na -tapah­tu­man kun­ta­lai­sil­le suun­nat­tu tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pidet­tiin tiis­tai-ilta­na Iin työ­väen­ta­lol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus