Kou­lu­kul­je­tuk­set, tapah­tu­mat ja kiin­teis­töt tar­kas­te­luun – Ehdo­tuk­sia Iin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan

Iin kunta valmistelee talouden tasapainottamisohjelmaa, jossa tarkastellaan yhtä lailla opetustoimen kuluja kuin vaikkapa ulkoilupaikkojen kohtaloa. Kuvassa olevan Ylirannan koulun lakkauttamisporesessin kunnanvaltuusto päätti käynnistää viime marraskuussa. Koulun lakkauttamisprosessiin liittyvä avoin keskustelutilaisuus järjestetään 27.3. kello 18 Nätteporissa.

Iin lau­ta- ja joh­to­kun­nat ovat teh­neet esi­tyk­sen­sä kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan. Iin kun­nan talous­ar­vio on kulu­val­le vuo­del­le noin nel­jä mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa toteu­te­taan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma. Tavoit­tee­na on etsiä lii­ke­lai­tok­sis­sa ja hal­lin­to­kun­nis­sa meno­jen leik­kauk­sia ja tulo­jen lisäyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus