Toi­mit­ta­jal­ta: Ran­ta­poh­ja ja vaa­lit

Onnek­si meil­lä on Suo­mes­sa vaa­le­ja. Niis­sä voim­me vali­ta itsel­lem­me edus­ta­jan kun­nan­val­tuus­toon, edus­kun­taan, EU-par­la­ment­tiin tai pre­si­den­tik­si. Jos vaa­le­ja ei oli­si, nii­tä vaa­dit­tai­siin kovaan ääneen.

Suo­men edus­kun­ta­vaa­lei­hin on enää kuu­kau­den ver­ran aikaa, sil­lä var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 14.4. Toki ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy jo kes­ki­viik­ko­na 3.4. Ehdo­kas­a­set­te­lu vah­vis­te­taan tänään 14.3., ja ehdok­kaat saa­vat nume­ron­sa.

Moni on jo huo­man­nut­kin, kuin­ka Ran­ta­poh­jas­sa on ryh­dyt­ty jul­kai­se­maan jut­tu­ja vaa­li­ti­lai­suuk­sis­ta sekä vaa­li­pii­rin ehdok­kai­den kir­joi­tuk­sia. Poliit­ti­ses­ti kat­soen niis­sä on esiin­ty­nyt ehdok­kai­ta jok­seen­kin lai­das­ta lai­taan.

Jat­kam­me lin­jal­la, jos­sa vaa­li­ti­lai­suuk­sis­ta rapor­toi­daan tilan­teen ja voi­ma­va­ro­jen mukaan ottaen huo­mioon tasa­ver­tai­suus sekä se, että Ran­ta­poh­ja on poliit­ti­ses­ti sitou­tu­ma­ton. Jat­kam­me myös ehdok­kai­den kir­joi­tus­ten jul­kai­sua.

Var­si­nai­nen agen­dam­me eli pai­kal­li­suus tulee esiin vaa­li­kir­joit­te­lus­sa siten, että esit­te­lem­me luki­joil­lem­me kaik­ki leh­tem­me toi­min­ta-alu­eel­la asu­vat ehdok­kaat. Lisäk­si ker­rom­me puo­luei­den kan­nois­ta aluet­tam­me kos­ket­ta­viin kysy­myk­siin, jos puo­lu­eet suos­tu­vat nii­hin vas­taa­maan. Tämä tapah­tuu lähem­pä­nä vaa­le­ja.

Yhdel­lä­kään vaa­li­pii­rin ehdok­kaal­la ei lie­ne varaa oiko­pää­tä unoh­taa Ran­ta­poh­jan alu­een äänes­tä­jä­kun­taa. Hei­tä on tule­vis­sa vaa­leis­sa lähes 37 000. Yksin hau­ki­pu­taa­lai­sia äänes­tä­jiä on yli 13 000, kii­min­käi­siä ja jää­li­läi­siä yli 9 000, iiläi­siä noin 7 000, yli­kii­min­ki­läi­siä noin 2 400, yli-iiläi­siä noin 1 500 sekä pate­nie­me­läi­siä noin 3 300 äänes­tä­jää.

Kaik­ki äänes­tä­jät eivät tie­ten­kään ole samas­ta puus­ta, mut­ta on monia asioi­ta, jot­ka kos­ket­ta­vat kaik­kia Ran­ta­poh­jan alu­een äänes­tä­jiä. Monet niis­tä liit­ty­vät esi­mer­kik­si alu­een elin­voi­maan ja ikä­ra­ken­tee­seen. Nii­tä kan­nat­taa ehdok­kai­den tut­kia ja poh­tia.

Pek­ka Kevä­jär­vi