Yli-Ii

Jää­lin alue­foo­ru­mis­sa inves­toin­nit näh­tiin veto­voi­ma­te­ki­jöi­nä – Itäi­sen alu­een oli vai­kea löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta omal­ta osal­taan

Jos ei huo­mioi­da luo­ka­ton­ta äänen tasoa teat­te­ril­ta tule­vas­sa Face­book-live­lä­he­tyk­ses­sä Oulun itäi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa Jää­lis­sä, piti­vät osal­lis­tu­jat uuden­lais­ta kon­sep­tia mel­ko toi­mi­va­na. Eri pöy­dis­sä vir­ka­mie­het, päät­tä­jät ja kun­ta­lai­set kes­kus­te­li­vat aktii­vi­ses­ti kau­pun­gin tulois­ta, menois­ta ja inves­toin­tien prio­ri­soin­nis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kor­jaus

Ran­ta­poh­jan etusi­vun kuvas­sa tors­tai­na 17.10. esiin­ty­neen Kol­la­jan palis­kun­nan koke­neen poro­mie­hen nimi on Esko Kyrön­nie­mi, ei Kyn­kään­nie­mi.

Lue lisää

Kii­min­ki-Kol­la­jan palis­kun­ta tekee pesäe­roa – Palis­kun­tien kir­jan­pi­to on eriy­tet­ty toi­sis­taan

Koko palis­kun­ta­jär­jes­tel­män ole­mas­sao­lon ajan Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­nat ovat hal­lin­nol­li­ses­ti olleet eri­koi­sia. Ne ovat hoi­ta­neet jo vuo­des­ta 1936 saak­ka yhdes­sä poro­ta­lout­taan ja kir­jan­pi­to­aan aivan kuten oli­si­vat yksi palis­kun­ta. Ylei­ses­sä kie­len­käy­tös­sä puhu­taan­kin usein Kii­min­ki-Kol­la­jan palis­kun­nas­ta.

Lue lisää

Kol­la­jan palis­kun­nan syk­syn poroe­ro­tuk­set alkoi­vat Yli-Iis­tä – Ero­tus koko­aa pal­ki­sen per­heet yhteen

Met­sä­au­to­tien var­si on täyt­ty­nyt autois­ta. Kau­em­paa näkyy nuo­tion savut. Kan­kai­set tila­päi­sai­dat ker­to­vat, että käyn­nis­sä on poroe­ro­tus. Kävel­les­sä­ni koh­ti ero­tusai­taus­ta vas­taan alkaa tul­la mone­ni­käi­siä poro­mie­hiä ja -nai­sia. Pie­nim­mät isän­sä kan­to­re­pus­sa. Nuo­tiol­la läm­piä­vät lei­vät ja pais­tu­vat mak­ka­rat. Ero­tusai­tauk­ses­ta kuu­luu poro­jen ääniä ja kel­lon kil­ka­tus­ta.

Lue lisää

Yli-Iin säh­kö­verk­koa uusi­taan isol­la kädel­lä – Oulun Ener­gia siir­tää kaa­pe­lei­ta maan alle, kos­ka se paran­taa toi­min­ta­var­muut­ta Yli-Iin alu­eel­la

Lukui­sat vikail­moi­tuk­set ja häi­riö­ti­lan­teet sekä luon­no­no­lot pel­to­jen ja vesis­tö­jen yli­tyk­si­neen sekä tyk­ky­lu­mi­neen ovat saa­neet aikaan sen, että Oulun Ener­gia on vii­me vuo­si­na panos­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti Yli-Iin alu­een säh­kö­ver­kon raken­ta­mi­seen ja uusi­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-iiläi­set poh­ti­vat, mil­lai­nen uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon tuli­si olla, toi­veis­sa eten­kin toi­mi­vuus ja käy­tön lisää­mi­nen

Jouk­ko yli-iiläi­siä kokoon­tui seu­ra­kun­ta­ta­lol­le poh­ti­maan, mitä sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­vän nykyi­sen kiin­teis­tön seu­raa­jak­si raken­net­ta­van uuden seu­ra­kun­ta­ko­din tuli­si sisältää.Keskustelun poh­jak­si Jaa­na Val­jus heit­ti ilmaan nel­jä kysy­mys­tä ylei­sön poh­dit­ta­vik­si. Aihei­na oli­vat seu­ra­kun­nan toi­min­nan muut­tu­mi­nen tule­vai­suu­des­sa, ja miten seu­ra­kun­nan toi­min­ta lisää ihmis­ten hyvin­voin­tia. Lisäk­si poh­dis­kel­tiin vapaa­eh­tois­ten roo­lin kehit­tä­mis­tä ja seu­ra­kun­nal­ta toi­vot­ta­vien tapah­tu­mien laa­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myös Yli-Iihin syn­tyy uusia yri­tyk­siä, tur­vea­lan työl­lis­tä­vyys las­kus­sa

Yli-Iin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Pent­ti Nie­me­lä ker­too, että Yli-Iis­sä jak­se­taan edel­leen panos­taa yrit­tä­jyy­teen, ja uusia­kin yri­tyk­siä syn­tyy koh­tuul­li­seen tah­tiin. Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen jäsen­mää­rä­kin on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aikaa per­heil­le, huo­mio lap­siin ja nuo­riin – Yli-Iin kou­lu viet­ti ensim­mäis­tä kodin, kou­lun ja yhtei­sön päi­vää

Yli-Iin kou­lun pain­opis­tea­lu­ee­na ovat tänä vuon­na tun­ne­tai­dot, kave­ri­tai­dot sekä hyvin­voin­ti. Hyvin­voin­ti­viik­koa kou­lus­sa vie­tet­tiin jo vii­me vuon­na, mut­ta tänä vuon­na viik­ko hui­pen­tui kou­lun, kodin ja yhtei­sön päi­vään, jos­sa koros­tui yhdes­sä teke­mi­sen ja toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­sen mei­nin­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­ti val­mis­tuu par­haas­sa tapauk­ses­sa jo vuon­na 2022

Kaik­kia yli-iiläi­siä toi­vo­taan kes­ki­viik­ko­na 2.10. kel­lo 18 Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­dil­le kes­kus­te­le­maan sii­tä, mil­lai­sia aja­tuk­sia uuden seu­ra­kun­ta­ko­din raken­ta­mi­nen alu­eel­la herät­tää ja mil­lai­sia toi­vei­ta asuk­kail­la on hank­keen suh­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus