Yli-Ii

Avan­to uima­reil­le on val­mis

Yli-iiläis­­ten kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­den sym­bo­li, oma avan­to­ui­ma­paik­ka Ahven­nie­men möl­jäl­lä, on jäl­leen avat­tu. Uima­ko­pin avai­mia saa tois­tai­sek­si käyt­töön kym­me­nen euron kausi­mak­sua vas­taan Juha…

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan vuo­si 2019

Ran­ta­poh­ja ker­toi kulu­nee­na vuon­na jäl­leen tuhan­sin jutuin ja kuvin alu­een­sa asiois­ta ja tapah­tu­mis­ta. Ran­ta­poh­jan toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mer­kit­tä­vän aiheen vuo­den jokai­sel­ta kuu­kau­del­ta.

Lue lisää

Jou­lu on vil­kas­ta aikaa hau­taus­mail­la

Jou­lun aikaan Oulun seu­ra­kun­tien hau­taus­mail­la lois­ta­vat tuhan­net kynt­ti­lät ja esi­mer­kik­si Oulun hau­taus­maal­la kävi­jöi­tä arvioi­daan ole­van jou­lu­vii­kol­la kym­me­niä tuhan­sia. Myös muil­la hau­taus­mail­la kävi­jöi­tä on run­saas­ti ja Oulu­joen ja Hau­ki­pu­taan hau­taus­mail­la­kin kävi­jöi­tä on usei­ta tuhan­sia. Run­sas kävi­jä­mää­rä aiheut­taa jopa ruuh­kia hau­taus­mai­den park­ki­pai­koil­la koko jou­lu­aa­ton aika­na.


Huo­vi­las­sa vie­te­tään perin­teis­tä maa­lais­jou­lua – Vir­pi Räi­sä­nen tyt­tä­ri­neen on kotiu­tu­nut Yli-Iihin osa­na suku­pol­vien jat­ku­moa

Lap­suusa­jan muis­tot mum­min­sa Mart­ta Yli­pah­ka­lan luo­na Pah­ka­kos­kel­la viet­tä­mis­tä ajois­ta ja luja side Kii­min­kiin, Yli-Iihin ja koko Poh­jois-Suo­meen sai maa­il­ma­luo­kan oop­pe­ra­lau­la­jan ja kon­sert­ti­so­lis­ti Vir­pi Räi­sä­sen vii­me kesä­nä aset­tau­tu­maan kodik­si Yli-Iin Huo­vi­lan tilal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­min­ta­mal­li yleis­ten aluei­den luvat­to­maan käyt­töön puut­tu­mi­seen

Oulus­sa ote­taan käyt­töön  alku­vuo­des­ta 2020 toi­min­ta­mal­li,  jos­sa mää­ri­tel­lään kau­pun­gin suh­tau­tu­mi­nen ja mah­dol­li­set toi­men­pi­teet tapauk­sis­sa, jois­sa yksi­tyi­nen on otta­nut oikeu­det­ta käyt­töön­sä ase­ma­kaa­van mukai­sia ylei­siä aluei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus