Yli-Ii

Vaa­ra­ti­lan­tei­ta tie­työ­maal­la

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sel­lä maan­tiel­lä 849 on menos­sa mit­ta­vat tie­työt, jot­ka hait­taa­vat ja hidas­ta­vat lii­ken­net­tä. Käy­tös­sä on lii­ken­ne­va­lo­ja, sil­la pai­koin ajet­ta­va­na on vain yksi kais­ta. Alu­eel­la on myös lii­ken­tee­noh­jaus­ta, jot­ta lii­ken­ne sujui­si tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Yhdes­sä eteen­päin

Kesä­lo­ma­kausi alkaa olla lop­pusuo­ral­la ja lomat useim­mal­la on lop­pu­neet tai aina­kin lop­pusuo­ral­la. Kou­lut alka­vat lähi­päi­vi­nä, oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den työt siis alka­vat. Toi­vot­ta­vas­ti olem­me kaik­ki ren­tou­tu­neet ja naut­ti­neet sekä kerän­neet voi­mia tule­vaa vuot­ta var­ten, kukin tahoil­laan, mökil­lä, ystä­vien paris­sa, per­heen kans­sa, suku­juh­lil­la, tal­kois­sa kuka mis­sä­kin. Nyt kun lomien jäl­keen aloit­te­lem­me töi­täm­me, niin van­hem­mat kuin oppi­laat ja opis­ke­li­jat, on syy­tä vil­kais­ta perä­pei­liin eli men­neen luku­vuo­den saa­vu­tuk­sia. Voi­tai­siin­ko ken­ties jotain teh­dä toi­sin? Oli­si­ko jotain paran­net­ta­vaa? Vai onko edes syy­tä teh­dä mitään toi­sin?

Lue lisää

Mui­nais­mark­ki­noil­la näh­tiin tans­sia, kehä­rum­pu­ja ja miek­kai­lua

Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noil­la näh­tiin vii­kon­lop­pu­na pal­jon van­haa ja jotain uut­ta­kin. Vii­leäs­tä sääs­tä huo­li­mat­ta mark­ki­na­vä­ki valoi innok­kaas­ti savea ja askar­te­li kivi­ko­ru­ja. Läm­pi­mis­sä kota­ra­ken­nuk­sis­sa pääs­tiin toi­sen­lai­siin­kin tun­nel­miin — sha­maa­ni­ta­ri­noi­den aika­na kut­sut­tiin mui­nais­ta hen­keä, ja kehä­rum­mun säes­tyk­sel­lä lau­let­tiin kal­man bal­la­di.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTule­via eka­luok­ka­lai­sia siu­na­taan

Elo­kuun alus­sa kou­lu­tien­sä aloit­ta­vil­la lap­sil­la alkaa uusi elä­män­vai­he, jos­sa seu­ra­kun­ta halu­aa olla muka­na tuke­mas­sa ja roh­kai­se­mas­sa las­ta ja hänen per­het­tään. Kou­lu­jen alkaes­sa ev.lut. seu­ra­kun­nat kut­su­vat tule­vat eka­luok­ka­lai­set läheis­ten­sä kans­sa kirk­koon siu­nat­ta­vik­si.


Kou­lu­jen luku­vuo­si 2019 — 2020

OULU JA II

Syys­lu­ku­kausi 8.8.–20.12.2019

• syys­lo­ma 21.10.–27.10.2019 (vko 43)

• itse­näi­syys­päi­vä 6.12.2019

• jou­lu­lo­ma 21.12.2019–6.1.2020

Kevät­lu­ku­kausi 7.1.–30.5.2020

• tal­vi­lo­ma 2.3.–8.3.2020 (vko 10)

• pää­siäi­nen 10.4.–13.4.2020

• vapun­päi­vä 1.5.2020

• hela­tors­tai 21.5.2020


Työ­pörs­sis­sä tar­jol­la työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja

Työ­pörs­sin työ­ko­kei­lu­pai­kat ovat kesä­tauon jäl­keen taas haet­ta­vis­sa. Tar­jol­la on moni­puo­li­sia työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja eri aloil­la. Oulun kau­pun­gin työ­ko­kei­lu­mah­dol­li­suuk­siin voi tutus­tua Työ­pörs­sis­sä, joka on Busi­nes­sOu­lun työl­li­syys­pal­ve­lui­den verk­ko­pal­ve­lu osoit­tees­sa www.ouka.fi/tyoporssi.