Yli-Ii

Koro­na kas­vat­taa verk­ko­lii­ken­net­tä ja muut­taa kii­re­ai­ko­ja – Miten sujuu etä­ar­ki?

Monet teke­vät täl­lä het­kel­lä työ­tään etäyh­teyk­sien kaut­ta koto­aan. Useat yrit­tä­vät tul­la toi­meen karan­tee­nin omai­sis­sa olo­suh­teis­sa hoi­taen samal­la arki­sia asioi­taan netin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Lap­sen elin­ta­vat remont­tiin koko per­heen voi­min

Las­ten yli­pai­no ja liha­vuus on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­nien aika­na kou­lui­käis­ten las­ten kes­kuu­des­sa. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lais­ten kom­men­teis­sa nousee tär­keim­mäk­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrit­tä­jän seu­ra­na on nyt jat­ku­va huo­li

Ravin­­to­­la-alan yrit­tä­jät Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin alu­eel­la toi­vo­vat, että koro­nan aiheut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne jäi­si mah­dol­li­sim­man lyhyek­si ja nor­maa­lie­lä­mään pääs­täi­siin mah­dol­li­sim­man pian.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epä­var­muu­des­sa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Naa­pu­ria­pu toi­mii maa­seu­dul­la

Elä­ke­lii­ton Yli-Iin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Ahti Ala­ta­lo ker­too, että kuten muu­al­la­kin, myös hei­dän yhdis­tyk­ses­sään kaik­ki toi­min­ta on tois­tai­sek­si kes­key­tet­ty. – Pää­tim­me.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kol­mas sek­to­ri kut­su­taan mukaan aut­ta­maan

Oulus­sa pyri­tään koro­na­vi­ruk­ses­ta aiheu­tu­van poik­keus­ti­lan­teen vuok­si var­mis­ta­maan arjen avun tar­joa­mi­nen kau­pun­ki­lai­sil­le ja eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le. Tätä teh­dään ns.…