Yli-Ii

Kie­rik­ki ry:n uusi puheen­joh­ta­ja Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa: “Kie­ri­kin ongel­ma on epä­ta­sa­pai­no hen­ki­lö­re­surs­sien ja mah­dol­li­suuk­sien välil­lä”

Kel­los­sa asu­va, enti­nen kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Tyt­ti Iso­­hoo­­ka­­na-Asun­­maa ker­too kum­mas­te­le­van­sa sitä, miten ääri­ra­joil­la Kie­ri­kin hen­ki­lö­kun­ta toi­mii. – Jot­ta paik­ka saa­tai­siin nouse­maan laa­jem­min.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Puu­hai­lua lap­sil­le ja aikui­sil­le­kin Tan­ni­las­sa

Koko vii­kon ainoa vesi­sa­de onnis­tui Yli-Iin Tan­ni­las­sa sat­tu­maan juu­ri lau­an­tai­sen tapah­tu­ma­päi­vän aikaan, min­kä vuok­si las­ten har­taas­ti odot­ta­maa pomp­pu­lin­naa ei Tan­ni­lan maa­mies­seu­ran­ta­lon pihal­le voi­tu pys­tyt­tää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Tai­to säi­lyy kun sen on ker­ran oppi­nut

“Juu, jus­tiin­sa nuin se pit­tää pyö­rit­tää, varo sitä oksan­koh­taa, siit­tä se hele­pos­ti kat­ki­aa” -noin opas­tet­tiin vih­dan sidet­tä pyö­rit­te­le­vää Urho Per­nua yli-iiläi­sen Hei­no­sen talon pihas­sa, jon­ne talon­väen lisäk­si kokoon­tui Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen asuk­kai­ta avus­ta­ji­neen sekä koti­hoi­don pii­riin kuu­lu­via ikäih­mi­siä.


Joki­ky­län kou­lu lak­kaa, Yli-Iin kir­jas­to säi­lyy pai­koil­laan

Sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta kos­ke­vas­ta pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­tiin pää­tös pit­käl­lis­ten kes­kus­te­lu­jen ja äänes­tys­ten jäl­keen  Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­­nan­­tai-ilta­­na.  Puheen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin 50 ja pal­ve­lu­verk­koon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pal­ve­lu­ver­kos­ta pää­tök­set

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta maa­­nan­­tai-ilta­­na. Run­saas­ti puheen­vuo­ro­ja ja esi­tyk­siä sisäl­tä­nyt väri­käs kokous alkoi kel­lo 17. Äänes­tys­pää­tök­set pal­ve­lu­verk­koa…


Myrs­ky kaa­toi pui­ta Yli-Iis­sä

Yli-Iin Pah­ka­lan­tiel­lä usei­ta pui­ta kaa­tui tänään tiel­le ja säh­kö­lin­joil­le. Pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen tuhois­ta maa­­nan­­tai-ilta­­päi­­vä­­nä. Päi­vys­tä­vä palo­mes­ta­ri Veli-Mat­­ti Hiek­ka­tai­pa­le arve­lee pui­den…