Yli-Ii

Ook­ko nää kuul­lu: Pipo pää­hän ulu­koi­li­ma­vi­li­mie­si­tyk­seen

Ran­ta­poh­jas­ta 7.2.1980:Kaksi naa­pu­ria jut­te­li kyläl­lä kuu­lu­mi­sis­taan. Hei­dän luok­seen tuli vie­ras mies, joka ker­toi kysel­leen­sä venet­tä ostet­ta­vak­si. Sil­loin toi­nen sanoi hänel­lä ole­van veneen, joka kyl­lä jou­tai­si myy­dä­kin ja alkoi kehu­maan veneel­lään oikein moni­sa­nai­ses­ti. Vie­ras kysäi­si sil­tä toi­sel­ta naa­pu­ril­ta että onko sii­nä per­rää. Tämä toi­nen vas­ta­si, että ei sii­nä oo per­rää,. No enhän minä sem­mos­ta venet­tä osta josa ei oo per­rää, sanoi vie­ras mies.Nimim. A.B

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Räi­sä­nen ja Nie­me­lä Yli-Iin kir­kos­sa

Jou­lu­kon­sert­ti, jos­sa Suo­men tun­ne­tuim­piin mezzo­sopraa­noi­hin kuu­lu­va kii­min­ki­läis­käh­töi­nen Vir­pi Räi­sä­nen ja hau­ki­pu­taa­lai­nen urku­tai­tei­li­ja Elias Nie­me­lä esiin­ty­vät, tar­jo­aa har­vi­nais­ta kuul­ta­vaa Yli-Iin kir­kos­sa…

Lue lisää

Har­vi­nai­nen 46 vuo­den työ­ura Yli-Iin aptee­kis­sa päät­tyy – Airi Yli­pah­ka­la jää eläk­keel­le

– Mikäs täs­sä on ollut olles­sa. Läm­min ja siis­ti sisä­työ vain kan­sa­lais­kou­lun käy­neel­lä ihmi­sel­lä. Tutut ihmi­set ympä­ril­lä ja koti lähel­lä. Tus­kin­pa se oli­si lei­pä ollut leveäm­pää muu­al­la­kaan, tii­vis­tää Airi Yli­pah­ka­la pit­kän työ­uran­sa Yli-Iin aptee­kin lää­ke­työn­te­ki­jä­nä.

Lue lisää


Yhtei­set 95-vuo­tis­juh­lat Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa

Eila ja Hem­mi Jaa­ra täyt­ti­vät 7.11. molem­mat 95 vuot­ta. Vuon­na 2016 avioi­tu­nut paris­kun­ta asuu nykyi­sin Yli-Iis­sä Joki­ran­nan pal­ve­lu­ta­los­sa, jon­ne Hem­mi muut­ti Eilan peräs­sä muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Tors­tai­seen syn­ty­mä­päi­vä­juh­laan kokoon­tui jouk­ko suku­lai­sia, naa­pu­rei­ta  ja kylä­läi­siä sekä eri jär­jes­tö­jen edus­ta­jia juh­li­maan paris­kun­nan yhteis­tä juh­la­päi­vää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät täs­sä kuus­sa. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ensim­mäi­set roko­tuk­set anne­taan ensi tiis­tai­na kir­jas­toau­tos­sa. Iin ja Kui­va­nie­men neu­vo­lois­sa ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on maa­nan­tai­na 18.11. Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on lau­an­tai­na 23.11., Yli-Iis­sä tiis­tai­na 26.11. ja Yli­kii­min­gis­sä kes­ki­viik­ko­na 27.11.


Yli-Iin asu­ka­sil­las­sa alu­een visio­työn alku­met­rit

Noin pari­kym­men­tä yli-iiläis­­tä kokoon­tui alu­een asu­ka­sil­taan kes­kus­te­le­maan yhtei­söl­li­syy­des­tä ja sii­tä, miten yhtei­nen teke­mi­nen saa­daan tavoit­teel­li­sek­si ja tulok­sel­li­sek­si. Myös kau­pun­gin jaka­ma.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus