Kiiminki

Itse­näi­syys on lap­sil­le itses­tään­sel­vyys – Nuo­ri­so­val­tuus­ton Kal­le Pyky tun­tee kii­tol­li­suut­ta sota­ve­te­raa­ne­ja koh­taan­Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä 80 vuot­ta

Kii­min­ki­joen kou­lun juh­la­sa­lis­sa käy mel­koi­nen vils­ke, kun kou­lun oppi­laat val­mis­tau­tu­vat tule­vaan itse­näi­syys­päi­vän juh­laan. Juh­lan jär­jes­te­lys­tä vas­taa­vat kou­lul­la perin­tei­ses­ti vii­des­luok­ka­lai­set. He ovat otta­neet tun­tu­maa itse­näi­syy­teen aihee­na ennen juh­laa muun muas­sa kuvaa­ma­tai­don tun­nil­la lau­la­mal­la ja kuvit­ta­mal­la lau­lua Tääl­lä poh­jan täh­den alla.

Lue lisää

Kym­me­nes ker­ta toden sanoo — Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li täyt­tää 10 vuot­ta

Ilmiö­mäi­seen suo­sioon nous­sut pie­ni suu­ri fes­ti­vaa­li, Koi­te­li elää, täyt­tää tule­va­na vuon­na 10 vuot­ta ja juh­lis­taa tai­pa­let­taan laa­jen­ta­mal­la tapah­tu­man­sa kak­si­päi­väi­sek­si. Jokai­se­na jär­jes­tä­mis­vuo­te­naan lop­puun­myy­ty tapah­tu­ma halu­aa näin lisä­tä lip­pu­jen mää­rää ja mah­dol­lis­taa mah­dol­li­sim­man monen fes­ti­vaa­li­vie­raan käyn­nin vuo­sit­tain lop­puun­myy­dys­sä tapah­tu­mas­sa Koi­te­lin upeas­sa ympä­ris­tös­sä. Tule­vat kak­si fes­ti­vaa­li­päi­vää eivät ole ohjel­mis­tol­taan ident­ti­set, mut­ta molem­mat seu­raa­vat kävi­jöi­den kiit­te­le­mää Koi­te­li elää -lin­jaa mal­lik­kaas­ti.

Lue lisää

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­nen vaa­tii poliit­tis­ta tah­toa

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­seen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­le etsi­tään nyt kuu­mei­ses­ti vuo­si­kym­me­niä suun­nit­teil­la ollut­ta ohi­tus­tie­tä nopeam­min toteu­tet­ta­vaa rat­kai­sua. Käyn­nis­sä on ELY-kes­kuk­sen kehit­tä­mis­han­ke, jos­sa tut­ki­taan mah­tuu­ko tie nykyi­seen käy­tä­vään­sä 2+2-kaistaisena ja kes­ki­kai­teel­li­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPek­ka Simo­nen jat­kaa Oulun Poh­joi­sen Kokoo­muk­sen joh­dos­sa

Oulun Poh­joi­nen Kokoo­mus ry päät­ti syys­ko­kouk­ses­saan, että hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jis­to jat­kaa enti­sel­lään. Kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Simo­nen jat­kaa puheen­joh­ta­ja­na, Päi­vi Hirs­so vara­pu­heen­joh­ta­ja­na, Ant­ti Haa­pa­lai­nen sih­tee­ri­nä ja Päi­vi Tuo­mi­vaa­ra rahas­ton­hoi­ta­ja­na.Kii­Ril­le ensim­mäi­nen koti­tap­pio kah­teen vuo­teen

Rat­kai­se­van peli­mie­hen puut­tu­mi­nen kokoon­pa­nos­ta aiheut­ti Kii­min­gin Rien­nol­le sen ensim­mäi­sen koti­tap­pio kah­teen vuo­teen. Kok­ko­lan vah­va jouk­kue tuli, haki pis­teet korik­sen alue­sar­jas­sa ja rik­koi Lai­va­kan­kaan tai­an korein 51–60 (24–37).