Kiiminki

Syke-talo val­mii­na ava­jai­siin

Tam­mi­kuun alus­sa noin vuo­den kes­tä­neen perus­kor­jauk­sen jäl­keen uudel­leen avat­tu Syke-talo viet­tää ava­jai­si­aan tule­va­na lau­an­tai­na 25.1. kel­lo 12–17 väli­se­nä aika­na. Koko ava­ra ja valoi­sa talo avau­tuu tuol­loin asiak­kai­den ihme­tel­tä­väk­si run­saan ohjel­man ja toi­min­nan esit­te­ly­jen kera.

Lue lisää

Kii­Ri jat­kaa sar­ja­kär­jes­sä

Vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa Kii­min­gin Rien­to näyt­ti vie­raal­leen ONMKY:n Kaik­ki -jouk­ku­eel­le, mis­tä peli­mie­het on teh­ty. Koti­voit­to tuli sel­vin luvuin 84–51 (38–32) fani­kat­so­moon pit­käs­tä aikaa tien­sä löy­tä­neen Kari Tirin rie­muk­si.

Lue lisää

Kun­to­pyö­räl­lä maa­il­mal­le

Kii­min­gin Senio­ri­ta­lol­la ja Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la pää­see kes­ki­viik­ko­na kokei­le­maan vir­tu­aa­li­pol­ku­pyö­rää. Sen ohjel­mis­ton avul­la voi saa­da uut­ta mie­lek­kyyt­tä ja moti­vaa­tio­ta sisä­har­joit­te­luun.


Pai­kal­lis­his­to­ri­aa ja suvun tari­naa yksis­sä kan­sis­sa – Lea Pie­ti­län omae­lä­män­ker­ral­li­sen teok­sen jul­kai­sua juh­lit­tiin Kii­min­gis­sä

Tun­tei­ta täyn­nä oli Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­ty Lea (o.s Talon­poi­ka, s. 1931) ja Vil­le Pie­ti­län Vil­len ja Lean tari­nat osa 2. Yhtei­set vuo­det –teok­sen jul­kai­su­ti­lai­suus. Tilai­suu­teen oli kokoon­tu­nut suu­ri jouk­ko muun muas­sa Kii­min­gin kes­ki­kou­lun ensim­mäi­se­nä reh­to­ri­na tun­ne­tun Pie­ti­län ystä­viä, suku­lai­sia ja enti­siä oppi­lai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gis­sä säh­kö­kat­kos jat­kuu

Säh­kön­ja­ke­lu on edel­leen poik­ki Kii­min­gis­sä Kuusa­mon­tien ympä­ris­tös­sä Puron­tiel­tä Hil­lin­tiel­le ulot­tu­val­la alu­eel­la 25 asiak­kaal­ta, Oulun Ener­gia ker­too tie­dot­tees­saan. Vian­haus­sa löy­tyi kah­des­ta…


Pos­ti jakoi lakon­ai­kai­sia Ran­ta­poh­jia

Ran­ta­poh­jan tilaa­jat ovat ihme­tel­leet täl­lä vii­kol­la pos­ti­laa­tik­koi­hin kan­net­tu­ja mar­ras­kuus­sa ilmes­ty­nei­tä Ran­ta­poh­jia. Kysei­set leh­det ovat Pos­tin lakon aika­na jaka­mat­ta jää­neet leh­det, jot­ka Pos­ti on jaka­nut nyt.


Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­nen avaa jäl­leen oven­sa

Kii­min­gin Syke-talon Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­sen näyt­te­ly­vuo­den uudis­tu­neis­sa tilois­sa avaa Marian­ne Lit­towin Mie­leen mer­ki­tyt -näyt­te­ly. Näyt­teil­lä ole­vat teok­set kuvaa­vat Marian­ne Lit­towin tapaa havain­noi­da ja tal­len­taa luon­nos­sa väre­jä, kont­ras­te­ja, valo­jen ja var­jo­jen vaih­te­lui­ta.