Kiiminki

Koro­na kas­vat­taa verk­ko­lii­ken­net­tä ja muut­taa kii­re­ai­ko­ja – Miten sujuu etä­ar­ki?

Monet teke­vät täl­lä het­kel­lä työ­tään etäyh­teyk­sien kaut­ta koto­aan. Useat yrit­tä­vät tul­la toi­meen karan­tee­nin omai­sis­sa olo­suh­teis­sa hoi­taen samal­la arki­sia asioi­taan netin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­vo kan­taa yli vai­kei­den aiko­jen

Eläm­me poik­keuk­sel­li­sia aiko­ja. Itse kul­le­kin perin­tei­siä ja totut­tu­ja pää­siäi­sen­viet­to­ta­po­ja voi jou­tua muut­ta­maan. Onhan pää­siäi­se­nä tapa­na tava­ta ystä­viä ja suku­lai­sia, mat­kus­taa…


Yrit­tä­jän seu­ra­na on nyt jat­ku­va huo­li

Ravin­­to­­la-alan yrit­tä­jät Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin alu­eel­la toi­vo­vat, että koro­nan aiheut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne jäi­si mah­dol­li­sim­man lyhyek­si ja nor­maa­lie­lä­mään pääs­täi­siin mah­dol­li­sim­man pian.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVir­tu­aa­li­kirk­ko moni­puo­lis­tuu ja laa­je­nee vauh­dil­la

Juma­lan­pal­ve­lus­ta Oulun tuo­mio­kir­kos­ta kerään­tyi sun­nun­tai­na kat­so­maan ja kuun­te­le­maan Evan­­ke­­lis-lute­­ri­­lais­­ten seu­ra­kun­tien Virtuaalikirkko.fi -pal­ve­luun yli 10 000 hen­ki­löä. Luku oli tois­tai­sek­si ennä­tys.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus