Joki­ran­nan kou­lun työ­maal­la pon­nis­tel­laan aika­tau­lun eteen

Joki­ran­nan kou­lun työ­maa on tar­koi­tus saa­da val­miik­si aika­tau­lus­saan, vaik­ka työ­maal­la sat­tui tuli­pa­lo noin kuu­kausi sit­ten. Kou­lun on tar­koi­tus val­mis­tua jou­lu­kuus­sa 2020.

Tuli­pa­los­sa lii­kun­ta­sa­lin lat­tias­ty­roxit oli­vat syt­ty­neet ja pala­neet noin 70 neliön osal­ta. Salin lat­tioi­ta ei ollut vie­lä ehdit­ty valaa. Syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään säh­kö­lai­te­vi­kaa. Tuli­pa­lon takia lii­kun­ta­sa­lin sei­nien ja lat­tioi­den eris­teet vaih­de­taan ja beto­ni­pin­nat puh­dis­te­taan mekaa­ni­ses­ti hio­mal­la ja kui­va­jää­pu­hal­luk­sen avul­la. Raken­nus­työ­maan kuu­kausi­tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, että aika­tau­lus­sa pysy­mi­nen vaa­tii hie­man lisä­pon­nis­te­lu­ja, mut­ta sen eteen teh­dään kovas­ti töitä.